Изискванията към служителите, които управляват средствата по фондовете на ЕС, са занижени
Изискванията към служителите, които управляват средствата по фондовете на ЕС, са занижени

В предишния брой на сп. "Правен свят" стана дума, че, според доклад на Сметната палата, България е усвоила едва 0,8 % от оперативните програми, одобрени от Европейската комисия (ЕК) за 2007 и 2008 г. Този повече от скромен резултат звучи скандално на фона на факта, че той е постигнат с "усилията" на огромна специализирана администрация. Броят на специалистите, които управляват и контролират средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС е огромен, тези хора получават двойни заплати плюс бонуси, ходят на скъпи обучения, ползват много външни експерти и т. н. Изводът – очевидно има някаква грешка в структурирането на административния капацитет.

Броят на работещите в Управляващите органи и Междинните звена по Оперативните програми расте лавинообразно. "Утвърдената численост след 01.01.2006 г. е нараствала и към 30.09.2008 г. (920 бр.) е със 70 на сто по-висока, отколкото в началото на периода", пише в доклада на Сметната палата.

За сравнение – в дирекция, която се занимава с инвестиционна политика, финансирана от държавния бюджет, работят между 10 и 20 души, а в дирекция, която се занимава със същото, но финансирана с европейски средства, на щат са около 100 човека. (Цитираните 920 души се разпределят между 7 Оперативни програми и дори се получават по 131 човека!) Има още нещо стряскащо – към всички тези дирекции има наети и лица на граждански договор или част от дейността им е възложена (аутсорсинг) чрез обществена поръчка на фирма-изпълнител.

Според доклад на Сметна палата №0000000208 за извършен одит на системите за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за периода от 01.01.2006г. до 30.06.2008 г. (т.3.1.8. на с.46): "За изпълнение на нормативно възложени функции на одитния орган, за одитирания период системно са използвани външни експерти."

В регистъра на Агенцията по обществени поръчки четем:

Поръчка за "Консултиране и подпомагане на дейността на Сертифициращия орган" по проект №0004–СО–1.2, "Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия орган по Структурните и Кохезионния фондове – 2008–2013 г.", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ".

Поръчка за "Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността в работата на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ". Консултантски услуги за повишаване и укрепване на административния капацитет и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ"."

Поръчка за "Повишаване ефикасността на работата на Централното координационно звено", финансирано по Оперативна програма "Техническа помощ", №0002–ЦКЗ–1.1".

Поръчка за "Укрепване капацитета на Управляващия орган за управление и изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007–2013 г. чрез разработване на програма за обучение, финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие."

Изводът е, че въпреки приличната численост на тези звена и също така високите заплати, което предполага, че в тях работят суперквалифицирани експерти, се налага да има външни консултанти и допълнително обучение.

Има и поръчки за аутсорсинг на дейността, при което за едно и също нещо ще се получава възнаграждение от щатните държавни служители и от консултантите, наети по граждански договор.

Поръчка за "Преглед на първите открити схеми по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007–2013 г. (ОПРР) по проект BG161PO001/5-01/2008-007 "Планиране и осъществяване на оценки на ОПРР 2007–2013 г.", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007–2013 година.

Задължение на органа по чл.22 ал.1 т.1б. "В", "Е", "Ж", "К", т.5б. "Ж" от Устройствения правилник на МРРБ.

Поръчка за "Осъществяване на дейности за комуникация и публичност по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007–2013 година.

Задължение на органа по чл.42б. "И" от Устройствения правилник на МИЕ

Поръчка за "Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на Оперативна програма "Околна среда 2007–2009 г".

Задължение на Управляващия орган по т.16, т.18 от чл.24б. от Устройствения правилник на МОСВ и на създадения специално за това отдел за мониторинг и контрол.

Очевидно квалификацията на служителите в звената, свързани с еврофондовете, е недостатъчна!

Нито в Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията от 01.03.2004 г., нито в Единния класификатор на длъжностите в администрацията има изискване за образованието, което е нужно за заемане на длъжност, свързана с управление на средствата от европейските фондове. Тук не става дума за минимална образователна степен магистър или бакалавър или общ професионален опит в администрацията, а за образование, релевантно на заеманата длъжност и оперативната програма, с която се работи. Например за инфраструктурните оперативни програми, свързани с транспорт, околна среда, регионално развитие, относимите образования са икономическо, юридическо, инженерно. Обаче по тях работят политолози, педагози, лекари, които след назначаването си на издръжка на държавата, завършват двегодишен курс по "публична администрация", което едва ли ги прави специалисти по еврофондове. Те получават двойна заплата, докато се обучават, и в същото време квалифициран външен консултант им изпълнява задълженията или дейността се аутсорсва с обществена поръчка.

Ето и цитат от доклада на Сметна палата: "С цел укрепване на административния капацитет в повечето Управляващи органи и Междинни звена са изготвяни анализи на нуждите от обучение на персонала. Предвидени са обучения в различни области като основни умения за комуникация и комуникационни стратегии, работа в екип, водене на преговори, подобряване на базата знания за ИТ, обществени поръчки и др...

Установено е, че  някои от служителите са взели участие в обучение, което не  са пряко свързано със задълженията им...

Експерти са участвали в обучения за подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС. Провеждани са обучения по френски, испански и италиански език, които повишават квалификацията на служителите, но не са пряко свързани с техните задължения. Преобладаващата част на обученията са свързани с възложените функции на експертите, но има случаи, при които обучението не съвпада с функциите."

И още един цитат от същия доклад: "Най-голям размер на общите разходи за обучение в страната и в чужбина за Оперативните програми и междинните звена се отбелязва през 2007 г .– 223 338,76 лв."

Тоест, само за една година за обучение на висококвалифицираните експерти, държавата е похарчила четвърт милион!

Какво е похарчила държавата за техните възнаграждения според Сметната палата?

"Анализът на средномесечните разходи за основна работна заплата, включително допълнителните възнаграждения за прослужено време на служителите от Управляващите органи и Междинните звена показва, че средствата нарастват, като увеличението към 30.09.2008 г.
спрямо 2006 г. е със 101 на сто... Средномесечните разходи за допълнителни възнаграждения по ПМС, ДМС, награди и други бонуси от държавния бюджет също се увеличават. Към 30.09.2008 г. увеличението е със 130 на сто спрямо началото на периода." ... При изследване на начина на формиране на общото получавано възнаграждение от служителите в Управляващите органи и Междинните звена на Оперативните програми, се установи, че средната брутна работна заплата заедно с допълнителните възнаграждения по ПМС и ДМС надвишава приблизително трикратно средната основна месечна работна заплата за съответната дирекция, т.е. по-голямата част от възнаграждението се формира от добавки... Съпоставката на средната брутна месечна работна заплата за Управляващите органи и Междинните звена на Оперативните програми с тази в съответните министерства/агенции, показва, че възнаграждението на служителите, изпълняващи функции по усвояване на евросредства, надвишава значително съответното в министерствата... На този етап е рано да се отчете механизмът за материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по усвояване на евросредства по ПМС 197/2008 г.
05.08.2008 г."

А какво е похарчила  за консултантите на граждански договор,

които са изпълнявали функциите на експертите, докато те са се обучавали и в същото време са вземали двойни заплати, защото са висококвалифицирани. Не излиза ли всичко това прекалено скъпо спрямо резултата от почти 1% усвояемост на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд за първата година и девет месеца на програмния период?

Най-голям риск при оценката на съответствието ЕК идентифицира при административния капацитет на Одитния орган

по всички оперативни програми – Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" (ИАОСЕС).

Одиторите са 34, а оперативните програми – 7. На една Оперативна програма се падат по 4 одитори и десетки проекти.

С промяната на Закона за вътрешния одит в публичния сектор от декември 2008 г. е премахнато и изискването назначаваните за одитори в ИАОСЕС да притежават сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" и остава изискването само да имат висше образование! В същото време заплата на новоназначен в ИАОСЕС младши одитор без стаж е около 2400 лв., което е 4 пъти по-високо от заплатите на вътрешните одитори в публичния сектор, които трябва да имат сертификат и да владеят по няколко работни езика на Европейския съюз (ЕС).

Одитори в ИАОСЕС са доста малко – 34, повечето от тях нямат сертификати за "одитори в публичния сектор". А сертифицираните одитори в публичния сектор по регистъра в МФ са 893!

След като има толкова много хора със сертификат, какво тогава налага назначаването на хора без сертификат? Според чл.59 от Регламент 1083/2006 държавата членка определя Одитен орган – национален, регионален или местен публичен орган или институция, функционално независима от Управляващия орган и Сертифициращия орган на всяка Оперативна програма, който отговаря за проверката на ефективното внедряване на системата за управление и контрол. С оглед изричното определяне органът да е публичен и независим,

аутсорсването се явява недопустимо!

Обаче през февруари 2009 г.
ИАОСЕС сключва четири договора за одиторски услуги с четири големи одиторски компании за сумата над 6 000 000 млн. лева! И то – чрез договаряне без обявление, а не чрез открита процедура. Квалификацията на въпросните одитори от тези фирми е "дипломиран експерт-счетоводител" и няма нищо общо с упражняваната професия на "одитор в публичния сектор". Разликата е, че дипломираните експерт-счетоводители работят по Закона за независимия финансов одит, прилаган в частните организации, а одиторите в публичния сектор работят по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Различната квалификация в случая поражда въпроса: Дали дипломираните експерт-счетоводители могат да дадат увереност и гаранции, че проектите са законосъобразни и че не са извършени грешки, измами и нередности през всички етапи на изпълнение на оперативните програми!

По примера на ИАОСЕС редица министерства и общини сключват договори за аутсорсинг на дейностите по вътрешен одит със същите тези фирми. Тоест, нарушават се и двете нива на одитиране.

Дали това не е причината Одитният орган все още да няма одобрени от ЕК одитни стратегии

по отделните оперативни програми, да няма наръчник по одит на средствата от ЕС, да няма методология за одит на системите за управление и контрол на Структурните фондове и Кохезионния фонд, да няма оценка на съответствието по Оперативните програми.

Въз основа на изложеното се очертават следните въпроси:

1. Защо след като им се плащат двойни заплати, затова че са висококвалифицирани, експертите по еврофондове трябва да се обучават допълнително?

2. Защо след като държавата е назначила едни хора, които са висококвалифицирани и им плаща двойно, се налага за същото нещо да наема външни консултанти или да аутсорсва дейността, без да освобождава щатните служители, чийто функции на практика се осъществяват от други? Защо трябва да се плаща два пъти, и то двойно, за едно и също нещо?

3. Как втората им заплата и бонусите към нея са обвързани с резултата под 1% усвояване на еврофондовете (сертифицирани и възстановени от ЕС средства, а не договорени или контрактувани), т.е. да са обвързани с ползата от тях?

Решението на поставените проблеми, свързани с административния капацитет, е в предвиждането на изрично изискване само юристи, икономисти, инженери или архитекти да могат да заемат длъжност в администрацията, която управлява инфраструктурните оперативни програми чрез допълване на чл.1 ал.1 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с ПМС 47 от 01.03.2004 г., както и в самия Единен класификатор на длъжностите в администрацията.

Общественото мнение, Сметната палата и ЕК са критични към състоянието на системата за управление и контрол на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Нужни са спешни и задълбочени изследвания на проблема и предложения за решаването му. В противен случай ще се окаже, че първият програмен период 2007–2013 г. е бил само за упражнение, въпреки публичните разходи, вложени в това упражнение, и глобите от страна на ЕК за непостроените пречиствателни станции, липсата на поне една цяла магистрала и т.н., и т.н.

 

 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
15
*******************
|
нерегистриран
27 ноември 2012, 12:43
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
14
**************
|
нерегистриран
22 ноември 2012, 12:45
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
13
************
|
нерегистриран
22 ноември 2012, 03:23
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
12
************
|
нерегистриран
30 октомври 2012, 09:20
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
11
Жана
|
нерегистриран
06 ноември 2011, 19:01
1
0
Статията е актуална и след 2 години. С тая разлика,че тия с двойните заплати сега взимат тройни - а резултат никой не търси! За одиторите няма какво да коментираме, но определено някой трябва да им потърси отговорност! Не само за парите, а и за делата им
10
anonimka
|
нерегистриран
22 ноември 2010, 15:50
0
0
Здравейте, искам да кажа няколко неща:
1, на външните експерти се плащат огромни суми, а понякога работата им е copy-paste
2, на външните е ксперто понякога се плаща за работа, която са написали, че са свършили, а това е направил служителя на граждански договор
3. на външните експерт понякога се налага да изпълняват не една функция по една програма, а две и така взимат двойна заплата
4. обучение се прави на всички , за да се усвоят повече пари
На много от Вас, които ще прочетете това, може и да не ви хареса, но в крайна сметка преди да почнем да си задаваме въпроси нека се сетим, че живеем в България. Много от въпросите ще станат ненужни, а други ще попаднат в графа риторични
9
малинка
|
нерегистриран
28 октомври 2010, 17:09
0
0
изисква ли си висше образоване за счетоводител по европейските проекти,и колко проф опит
8
лейди ди
|
нерегистриран
30 април 2010, 17:15
0
0
мммм, да не е лошо някой да ти върши работата пак да си прибираш заплатката!
7
Иван
|
нерегистриран
14 март 2010, 11:45
0
0
Извянявам се за правописните грешки в предишната статия - публикувах я преди да я прочета...
6
Иван
|
нерегистриран
14 март 2010, 11:41
0
0
ОСЕС оставям без коментар, но по въпроса с високото заплащане на служителите, които са директно заети с управлението на проекти, финансирани от ЕС, бих желал да кажа следното:
1) Ако найстина тези хора са толкова добре финансово обезпечени, то това означава, че няма по-големи експерти от тях в държавата (не коментирам ОСЕС). Все пак икономическата система се базира на търсенето и предлагането, в конкретния случай търсене и предлагане на труд. В тази връзка ми е трудно да намеря отговор на следния въпрос: Как е възможно най-добрите експерти на държавната администрация да показват толкова ниски резултати при усвояването на средсва от фондовете на ЕС?
2)При високото заплащане на тези служители (не коментирам ОСЕС) как е възможно да има толково много, които напускат и си сменят работата?
Отговора на тези въпрос може би се крие в отговора на нови въпроси: 1) Дали найстина тези служители взимат двойни заплати? Дали работата, която вършат е толкова лесна? Дали напрежението в тяхната работа не е причина за напускането им? Дали опита, които притежават не е причина същите да си търсят по-добра реализация на пазара на труда? Както е видно от повечето обяви за работа в дирекции, работещи по проекти с ЕС финансиране заплатите за служителите започват от 370 - 400 лв. на месец, което умножено по 2 прави около 800 лв. Такава заплата може да се нарече двойна само ако я сравняваш с заплатата на продавач в панильон за дъвки... Още много може да се каже по въпраса, но в момента нямам време... В заключение отново повтарям, че не коментирам ОСЕС...
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно