Красимир Димитров*:
Поимотната система на вписване ще унищожи имотната мафия

Г-н Димитров, водят се спорове за имотния регистър, в Агенция по вписванията има много жалби, свързани с информационната система "ИКАР". Какво поражда проблемите?

Споровете са свързани най-вече с информационната система, а не с имотния регистър. В България почти 100 години вписването се е извършвало по т.нар персонална система – партидите се откриват на името на съответното лице и в тях се вписват притежаваните от него вещни права върху недвижими имоти. С приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър се постави началото на преминаване от тази персонална система към така наречената реална или поимотна система – всеки един имот ще има самостоятелна партида, в която са описани всичките му характеристики: идентификатор, право на собственост, ограничени вещни права и т.н. Този процес е доста труден, тъй като предпоставка за него е наличието на действащ кадастър и влезли в сила кадастрални карти. Реално имотният регистър все още не съществува.

А как ще се премине от сегашната персонална в поимотната система?

Процедурата е предвидена в Закона за кадастъра и имотния регистър, като тя е достатъчно дълга и сложна, а и спорна в някои свои елементи, като при всички случаи е необходимо да съществува информационна система, тъй като имотният регистър се води не само на хартия, но и на електронен носител. До миналата година в различните служби по вписванията действаха различни информационни системи /НОТИС, система на Еди Чакъров и др./, които имаха различни характеристики и това водеше до възникване на различни проблеми. С информационната система ИКАР трябваше да се въведе единен модел във всички служби. И започнаха проблеми. Първият въпрос, който се поставя, е доколко тези информационни системи са законосъобразни. Действащият Правилник за вписванията в няколко свои разпоредби говори за "служби по вписванията, в които има въведен програмен продукт за водене на имотни партиди". Но никъде в Правилника не е регламентирано съществуването на информационна система на Агенцията по вписванията, поради което съществува твърдението, че системата ИКАР е незаконна. Трябва да отбележим, че колкото е незаконна ИКАР, толкова са незаконни и всички системи, по които са се водили партидите преди нея. Проблем обаче има не само относно информационните системи. Такива съществуват и във връзка с воденето на входящия регистър /или не воденето му в определени служби по вписванията/, проблеми има относно някои особени видове вписвания – например на договор за продажба на наследство, договор за прехвърляне на търговско предприятие, залог върху търговско предприятие, обща възбрана, искови молби и др.

Всичките тези проблеми могат да се решат с внасянето на промяна в Правилника за вписванията и не са свързани по никакъв начин с информационната система.

Основният проблем е в съществуващото правно положение, според което служителите в службите по вписванията са служители на Агенцията, а съдиите по вписванията са част от съдебната система. Този проблем може да се реши само законодателно. Извън това много проблеми поставя и съществуващата разнообразна практика, установена от съдиите по вписванията в различните служби по вписванията. Ще дам само един пример - съдиите по вписванията в Пловдивския районен съд разпореждат вписване на актове, в които има отлагателно условие, а съдиите в София постановяват отказ на същото. Недопустимо е да съществува различна практика в различни райони, още по-малко различна практика в определена служба по вписванията, установена от различни съдии в нея. Това води до несигурност, нестабилност на гражданския и търговския оборот.

Наблюдава се и противопоставяне между отделни служби по вписванията, служители на Агенцията по вписванията и съдиите по вписванията. В какво се състои спорът?

Почти от година за изменения и допълнения в Правилника за вписванията работи една много голяма група от специалисти, в която участвам и аз, участват представители на Министерството на правосъдието, на съдиите по вписванията, на Нотариалната камара, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Агенцията по вписванията, на всички заинтересовани страни, има и независими експерти. Все още обаче тези изменения не са готови, а те са необходими, от една страна, да се приведе Правилникът за вписванията в съответствие с новия ГПК, а от друга – да се решат проблемите, за които стана дума малко по-горе. Не мога да приема обаче твърденията, изразявани в публичното пространство, че Правилникът за вписванията се изменя затова да се легализира информационната система ИКАР. Това просто не е вярно, защото на информационната система е посветена само една разпоредба.

Действащият Правилник за вписванията, издаден въз основа на Закона за собствеността, предвижда персоналната система на вписване. С изменението му трябва да се подготви преминаването към поимотната - ангажимент, който България е поела пред Европейския съюз.

А за да има плавен преход, е необходимо да съществуват персоналните партиди, но да се създават и имотни. Аз мисля, че информационната система ИКАР може да се справи с това, като се направят необходимите корекции в нея. Категорично искам да се противопоставя на едно скандално становище: основата на имотния регистър да бъде хартията, да се водят книгите, които са водени през последните 100 години. Т.е. да забравим, че живеем в един друг век. Разбира се, томовете с актовете ще се поддържат, но входящият регистър и цялата документация да се води на ръка в дневници – това е неадекватно.

Въведеният преди няколко години принцип на случайно разпределение на делата, окачествен като безспорно постижение за съдебната система, поражда ли проблеми във връзка с вписванията?

И постъпилите молби за вписвания трябва да се разпределят от компютър. Но в някои малки райони този принцип е неприложим, защото има само по един съдия по вписванията. Имам чувството, че в по-големите райони съпротивата на съдиите по вписванията е именно срещу случайното разпределение, което не им прави чест. Твърде удобно е един съдия да работи с точно определени нотариуси и да разглежда само техните молби. Но нито нотариусите като гилдия, нито съдиите по вписванията трябва да държат на нещо подобно, защото прозрачността и обективността изчезват. Поставянето на стабилност в тези отношения е много важно. Според Агенцията по вписванията вече са изготвени към милион и половина имотни партиди. Но за изготвянето им по действащия закон е предвидена процедура, която включва заповед на министъра на правосъдието в съответния район, както и още няколко норми за преобразуване на така наречените предварителни партиди в окончателни, които за мен са малко спорни. За да има имотен регистър, първата предпоставка е изготвянето на кадастралната карта на цялата страна и получаването на идентификатор – уникален номер за всеки имот. Когато се създаде пълна кадастрална карта на страната – това значи и пълен имотен регистър. А Правилникът за вписванията ще определи какво да бъде съдържанието на всяка имотна партида.

Накратко – ИКАР е безспорно много по-добра система, защото е много по-чиста. Тя ще "върже ръцете" на така наречената имотна мафия. Въвеждането на поимотната система, създаването на имотните партиди, прегледността би унищожила тотално "имотната мафия", това е категорично. Докато в момента на името на дадено лице може да има няколко имотни партиди, не е трудно някой да се снабди с копия на нотариални актове, да прави фалшификати, да намери не много бдителни нотариуси. Резултатът? Огромен брой имотни измами в България, който надвишава всички показатели в Европейския съюз.

Кога реално може да заработи имотният регистър?

Много трудно е да се отговори категорично или дори приблизително на този въпрос. Нужно е много време и много средства. Трябва да бъдат приети и редакциите в Правилника за вписванията. Имам известен оптимизъм, два-три останаха моментите, по които спорим активно. Останалото зависи от информационната система ИКАР и от връзката между информационните системи на кадастъра и имотния регистър, които са независими, но са свързани функционално според закона. Колкото по-бързо се изградят кадастралните карти, толкова ще се ускори и имотният регистър. Днес едва една четвърт от страната има такива кадастрални карти. А доколко са верни, е съвсем друг въпрос. Смятам, че в близките 3-4 години все пак трябва да се уточни процедурата за създаване на имотния регистър.

Имотният регистър ще бъде изграден изцяло, когато в него влязат всички имоти. А в момента има много и големи имоти, които не са вписани никъде! Например имотите, които са купувани преди демокрацията от държавата или от общините. Това ставаше с договор, който не се парафираше от нотариус и не се вписваше. Много хора имат такива жилища, имат документ за собственост, но ако след това с този имот не е вършена сделка, той не фигурира никъде. Това е сериозен проблем и законът не предвижда тези имоти да бъдат включени в имотния регистър, затова трябва да се направи промяна в закона. Не знам обаче точно как. Единият вариант е да задължиш хората, които имат такива имоти, да ги впишат. Това обаче звучи доста императивно и веднага поражда въпроса: а кой ще плати разходите, те самите ли? И защо им е? Те са собственици и без това усилие.

 

* Красимир Димитров е преподавател по гражданско и семейно право в СУ "Св. Климент Охридски", член на работната група за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, член на Комисията за защита на личните данни.
 

 


   
Много хора имат жилища, имат документ за собственост, но имотите им не фигурират никъде. Преди демокрацията те са купували собствеността от държавата и общините с договор, който не се парафираше от нотариус и не се вписваше.
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
63
Rohitsingh
|
нерегистриран
02 май 2018, 14:29
0
0
62
Rohitsingh
|
нерегистриран
02 май 2018, 14:28
0
0
More Info :-
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
https://www.packers5th.in/packers-and-movers-from-ghaziabad-to-pune
6
******************
|
нерегистриран
23 ноември 2012, 10:13
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
5
*****************
|
нерегистриран
22 ноември 2012, 09:38
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
4
*****
|
нерегистриран
07 ноември 2012, 14:02
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
3
******
|
нерегистриран
27 май 2012, 10:45
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
2
*********
|
нерегистриран
18 май 2012, 06:46
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
1
СКЕПТИК
|
нерегистриран
26 януари 2010, 14:50
1
0
Да бе да ще я унищожи ама друг път!И как и кога точно ще се получи господин Димитров?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно