ЕЛСА България напомня:
Започва състезание по публична защита сред студентите по право
Студенти от всички правни факултети ще се състезават в защита на казус по техен избор – гражданскоправен или наказателноправен. Най-добрите ще имат възможност да докажат обосновката си и в публична защита
Започва състезание по публична защита сред студентите по право

Най-голямата асоциация на студенти по право в света – ЕЛСА, организира за четвърти пореден път състезание по публична защита, съобщиха от ЕЛСА-България. В тазгодишното съревнование между бъдещитe юристи могат да се включат абсолютно всички студенти по право от всички правни факултети в страната, без ограничение и за курса на обучение.

Състезанието ще се проведе на два кръга. В първия участниците изпращат аргументирано решение по гражданскоправен или наказателноправен казус по техен избор в писмен вид. Те сами избират позиция, която да защитят в казуса - обвинител или защитник, ищец или ответник. Аргументираното решение, което не трябва да е повече от три печатни страници, се изпраща на адрес elsamootcourt_competition@abv.bg. Комисия от реномирани преподаватели по право ще определи най-добре аргументираните решения. Основни критерии при оценяването на писменото изложение са качеството на правната аргументация, точността на използваната законовата база във връзка с проблема; подходящата структура на изложението; уместността на цитираните съдебни решения, яснотата на изказа.

Всички писмени разработки се изпращат до 12 май 2012 г. на elsamootcourt_competition@abv.bg, а одобрените за втори кръг ще бъдат обявени на 17-и май 2012 г. на страницата на събитието в интернет, както и лично по електронната поща.

Казус по гражданско право и граждански процес, който студентите могат да изберат за писмена защита в първия кръг

На 01.08.1999 г. Карагьозов сключил като купувач и възложител писмен договор за предварителна продажба и строителство на апартамент в строяща се жилищна сграда с Дъбов. Цената, която Карагьозов трябвало да заплати на Дъбов, била уговорена изцяло и предварително в договора, а собствеността на имота следвало да се прехвърли на купувача в едномесечен срок от завършване на сградата. Срокът за изпълнение и завършване на строителството бил 2 години от сключване на договора, като в него била уговорена неустойка за забава. Поради забава от страна на доставчик на материали сградата била завършена с 3 месеца закъснение на 01.11.2001 г. Към този момент Карагьозов бил заплатил 80 % от уговорената цена. На 10.11.2001 г. Карагьозов отправил нотариална покана до Дъбов с искане да му бъде прехвърлена собствеността на апартамента, като изразил готовност да заплати оставащите 20 % от цената в деня на нотариалното изповядване на сделката, намалени с уговорената в договора неустойка за забавата от 3 месеца. В отговор на поканата Дъбов заявил, че ще прехвърли собствеността на апартамента само при положение, че получи изцяло оставащите 20 % от цената, тъй като не бил виновен за забавата, причинена от трето лице – доставчик на материали. Поискал също и допълнително плащане на още 15 % от уговорената цена, като се мотивирал с поскъпването на строителните материали и услуги по време на строителството. Между страните възникнал спор. На 05.12.2001 г. Карагьозов предявил иск против Дъбов с правно основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за обявяване на предварителния договор за окончателен. Исковата молба била вписана в Службата по вписванията на 10.12.2001 г. Междувременно Дъбов намерил втори купувач (Мазнев) на апартамента, прехвърлил му собствеността с нотариален акт на 20.12.2001 г. и същия ден му предал владението. Мазнев се нанесъл и заживял в апартамента.
По делото пред първата съдебна инстанция Дъбов оспорил иска и поискал от съда да го отхвърли, тъй като процесният апартамент бил продаден на трето лице и той не бил вече собственик. В случай, че не бъде уважено това му възражение, поискал съдът в решението си за обявяване на предварителния договор за окончателен да осъди Карагьозов да му заплати изцяло остатъка от уговорената цена в размер на 20 % от нея и допълнително поисканите от него 15 % оскъпяване по време на строителството. По делото била изслушана и приета като доказателство съдебна експертиза, съгласно която цените на строителните материали и услуги действително се били увеличили с 15 % по време на действие на договора. Първоинстанционният съд постановил решение, с което обявил предварителния договор за окончателен, като същевременно осъдил Карагьозов да заплати на Дъбов оставащите 20 % от цената, намалени с уговорената неустойка и още 15 % от цената поради поскъпването на строителните материали и услуги.
Решението на първоинстанционния съд било обжалвано и от двете страни с въззивни жалби. На 10.12.2004 г. въззивният съд постановил решение, с което отменил решението на първата инстанция като неправилно и отхвърлил изцяло иска на Карагьозов. Съдът приел аргумента на Дъбов, че предварителният договор не може да бъде обявен за окончателен, тъй като предпоставка за това е ответникът по делото - Дъбов да бъде собственик на процесния апартамент към момента на постановяване на съдебното решение. И тъй като Дъбов бил прехвърлил собствеността на 20.12.2001 г., съдебното решение не би могло да произведе вещен ефект и да замести несключения между страните окончателен договор.
Решението на въззивния съд било обжалвано от Карагьозов пред Върховния касационен съд (ВКС) с касационна жалба. На 15.01.2007 г. ВКС постановил решение, с което отменил решението на въззивния съд като неправилно и решил спора по същество, като обявил предварителния договор между Карагьозов и Дъбов за окончателен и осъдил Карагьозов да заплати на Дъбов оставащите 20 % от цената, намалени с уговорената неустойка, като не посочил в решението срок за това плащане. Искането за доплащане на 15 % от цената поради оскъпяване било отхвърлено със същото решение. Карагьозов разбрал за решението на ВКС на 10.02.2007 г. Снабдил се с препис от решението, отбелязал го в Службата по вписванията и на 20.02.2007 г. внесъл по банкова сметка на Дъбов определената в решението на ВКС сума за плащане.
На 01.03.2007 г. Карагьозов предявил срещу Мазнев, който живеел през цялото време от покупката на 20.12.2001 г. в апартамента, иск с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС). Карагьозов поискал от съда да го признае за собственик на имота по отношение на Мазнев и да осъди последния да му предаде владението. Мазнев оспорил предявения иск и поискал от съда да го отхвърли, тъй като той бил придобил процесния апартамент още на 20.12.2001 г., а решението на ВКС било постановено на 15.01.2007 г. и няма обратна сила. В случай, че това му възражение не бъде уважено, Мазнев заявил, че се позовава на изтекла в негова полза придобивна давност, поради което искът на Карагьозов срещу него също следвало да се отхвърли като неоснователен на това основание.

Въпроси:
1. Направете правна характеристика на сключения между Карагьозов и Дъбов договор.
2. Какви материално-правни отношения се пораждат в казуса, между кои страни, на какви основания и какво е тяхното съдържание.
3. Дължи ли Дъбов неустойка за забава?
4. Налице ли са предпоставките за прихващане на дължимия остатък от цената с вземането за неустойка, ако такава се дължи?
5. Действителен ли е договорът за продажба, сключен между Дъбов и Мазнев, след предявяването на иска по чл. 19 от ЗЗД и вписването на исковата молба?
6. Каква е родовата и местната подсъдност на предявения иск по чл. 19 от ЗЗД?
7. Има ли правно значение вписването на исковата молба по чл. 19 от ЗЗД в случая, описан в казуса?
8. Правилно ли е решението на първоинстанционния съд и защо?
9. Правилно ли е решението на въззивния съд и защо?
10. Правилно ли е решението на ВКС и защо?
11. Основателни ли са възраженията на Мазнев по предявения срещу него иск по чл. 108 от ЗС?
12. Как бихте отговорили на предходния въпрос, ако Мазнев беше участвувал в делото между Карагьозов и Дъбов като помагач?

Допълнителни бонус въпроси:
1. Има ли възможност Карагьозов да съедини обективно иск за обезщетение за лишаване от ползването на апартамента в делото си срещу Мазнев едновременно с предявяване на иска по чл. 108 от ЗС? Ако отговорът е положителен, то за какъв период и от кой момент може да бъде заявена такава претенция?
2. С какъв друг правен способ за защита разполага Мазнев освен изложените от него в делото по чл. 108 от ЗС възражения, за да запази за себе си апартамента? Какво бихте го посъветвали да предприеме в тази насока, ако бяхте негов адвокат?

Казус по наказателно право, който  студентите могат да изберат за писмена защита в първия кръг

Ханс Краус е германски гражданин. В началото на 2012 г. дошъл на гости в България при г-ца Иванова, с която се запознал по интернет. Пристигнал с лек автомобил марка Мерцедес, който бил собственост на майка му – г-жа Ингрид Краус. По време на престоя си в България Краус се настанил в къща на ул. "Народно хоро" № 13, наета от Иванова.
На 24 април 2012 г. около 14 ч., излизайки от входа на обитаваната от него къща, установил че лекият автомобил не се намира на мястото, където е бил оставен, а именно двора на къщата. Също така крилото на вратата било извадено изкривено от пантите и се намирало изнесено в двора зад сградата. След като установил липсата, Краус позвънил на Иванова по мобилния телефон, но тя не вдигала. Силно разтревожен, отишъл в 6 РПУ-СДП и подал жалба за изчезналия автомобил, за което била заведена преписка.
На 25 април Иванова се обадила по мобилния телефон на Краус и му казала, че ще говори с неин познат (Николов), който би могъл да помогне за намирането на автомобила. Още същия ден му съобщила по телефона, че Николов знае у кого е автомобилът и е започнал преговори за връщането му, като е уговорил откуп в размер на 5 000 лева. Краус се съгласил като уточнил, че сумата не е налична и би могъл да я набави за два дни.
На 28 април Иванова се обадила и определила среща на Краус и Николов в кафе "Мимоза", където сумата от 5 000 лева била предадена. По време на срещата Николов и Иванова били задържани.

Дайте правна квалификация на деянията на Иванова и Николов.

Казусите са предоставени на желаещите да участват в състезанието и чрез сайта на събитието - http://elsabulgariamootcourt.blogspot.com/

Одобрените участници, които ще продължат във втори кръг на състезанието, ще имат възможност да докажат силата на обосновката си в публична защита пред компетентно жури от университетски преподаватели и публика в рамките на не повече от десет минути. В устната пледоария се отдава по-голямо значение на начина на представяне на аргументите. Тук превес взимат ораторските способности на участника, убедителното въздействие в полза на теза, която поддържат.Защитата на решенията ще се проведе в конферентната зала на Съюза на юристите в България на улица "Пиротска" 7 на 19 май 2012 г. от 10 ч. Входът е  свободен за всички, които желаят да присъстват на състезанието. Победителите в състезанието ще получат специални купи, грамоти и книги.

За допълнителна информация:

Радина Атанасова, Вицепрезидент на стажантската програма на ЕЛСА България - radinaa.atanasova@gmail.com
 
ЕЛСА е най-голямата асоциация на студенти по право в света. Има над 35 000 членове в над 42 държави и над 300 локални групи в цяла Европа. Чрез своите академични дейности ЕЛСА предлага на своите членове възможност да се изявяват и да участват на национално и европейско равнище в симулации на съд, в състезания по решаване на казуси, в конкурси по писане на есе. ЕЛСА организира семинари на актуални и дискусионни за студентите по право теми, конференции на интересна тематика, провеждащи се в България и чужбина, атрактивни летни училища в множество държави.

ЕЛСА предлага уникалната възможност на своите членове и по програмата СТЕП – те могат да кандидатстват и да бъдат одобрени за правни стажове в чужбина за период от 2 седмици до 2 години в адвокатски кантори в Европа и отвъд, в Съвета на Европа, в неправителствени организации и международни институции. Членовете на ЕЛСА България ежемесечно получават бюлетин с вакантните позиции в качеството си на членове на организацията. Целта на стажа е да предостави положителен учебен опит, умения в чужда среда, развитие на стажанта от практическа гледна точка, насочено към конкретни социални проблеми и практики.

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно