Главният прокурор иска тълкуване от ВКС
Как се доказват прекият умисъл и специалната цел на престъплението по служба
Как се доказват прекият умисъл и специалната цел на престъплението по служба

Какви са пределите на доказване на прекия умисъл и специалната цел като елементи на субективната страна на престъпните състави по чл.282 от Наказателния кодекс. Този въпрос поставя главният прокурор Сотир Цацаров в искане за приемане на тълкувателно решение до Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Основният състав на чл. 282 НК предвижда, че "длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация".

Главният прокурор е цитирал серия от разнопосочни решения, включително и на самите върховни съдии, за това как се доказва наличието на тази специална цел, която изисква законът, за да е налице престъпление по служба.

"Усложненията от фактическо и правно естество, които съпътстват прилагането на съставите на общите длъжностни престъпления по чл. 282 НК, са естествена проекция от затрудненията при правното регулиране на използваните наказателноправни средства. Защитата на обществените отношения, свързани с правилното функциониране на държавните органи, обхваща многообразие от области и сфери на дейност, които се отличават със специфика не само в задачите и функциите на изпълнение, но и в механизмите на действие и структурите на тези органи", сочи Цацаров в искането си до ВКС.

В него той изтъква, че използваните от законодателя оценъчни критерии при определянето на съществените признаци на съставите на престъпленията по служба предполагат, че трябва да бъдат изяснени не само фактическите обстоятелства във всеки конкретен случай, но и съответното им оценъчно съдържание, вложено в правната норма. "Повишената потребност от ефективни средства за противодействие на нарушенията и неизпълненията на служебните задължения от длъжностни лица, както и на случаите на превишаване на властнически правомощия, обуславя необходимост от преодоляване на нееднаквото тълкуване и прилагане на закона при определяне на пределите на доказване за установяване на елементите от субективната страна на общите длъжностни престъпления", заявява главният прокурор.

Той сочи, че вложеният от законодателя допълнителен разграничителен критерий между престъплението по чл. 282 НК и административните и дисциплинарните нарушения - специалната цел, преследвана от длъжностното лице, предпоставя не само обективно съществуване на причинна връзка между конкретно действие или бездействие и престъпния резултат, но и съзнание за застрашаването или увреждането на защитените обществени отношения.

От искането му става ясно, че част от съдиите застъпват тезата, че за да се обосноват изводите за субективните представи на извършителя на престъпление по чл. 282 НК, е достатъчно да са събрани обективни фактически данни за поведението му и механизма на извършване на деянието. Според тях самите действия или бездействия по служба позволяват да се изведе действително преследваната цел.

Други съдии обаче приемат, че доказването на специалната цел изисква не само достатъчно доказателства за противоправно поведение по служба на конкретно длъжностно лице, но такива, които установяват взаимоотношенията му с потенциално облагодетелстваният или увреден от него. Тези магистрати изискват  преки доказателства, че допуснатите нарушения не са случайни и изолирани или резултат на просто стечение на обстоятелствата.

"Отсъствието на такива доказателства всякога се приема като основание за несъставомерност. Тезата, поддържана в съдебните решения е, че за умисъла и специалната цел по чл. 282 НК не може да се съди само от конкретните нарушения на длъжностното лице, независимо от характера им и от механизма на извършването им, и изводите, които следват относно субективната страна", сочи главният прокурор.

И заявява, че ВКС трябва да е уеднакви практиката, за да се гарантира ефикасна защита на публичния интерес при противоправните деяния по служба. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
13
---
|
нерегистриран
18 октомври 2017, 14:22
0
0
До коментар [#12] от " добавям към пост 11":
през тези тодини прокуратурата Враца ,образува още Три преписки срещу семейството ни,след което сама ги прекрати.
Нали си представяш при това мракобесие,как се самоизхранвахме,тъй като сганта не допускаха синът ни магистър по икономика да работи по професията си .Те това се нарича мракобесно правораздаване.

Браво, това за самоизхранването е много готино, как се самоизхранвахте с юнашко мляко ли?
Хайде спри да пишеш за частния си случай под всяка статия, омръзнал си на всички, нали си прибрал кинтите кво цирикаш още?
12
добавям към пост 11
|
нерегистриран
13 септември 2017, 09:42
1
-3
през тези тодини прокуратурата Враца ,образува още Три преписки срещу семейството ни,след което сама ги прекрати.
Нали си представяш при това мракобесие,как се самоизхранвахме,тъй като сганта не допускаха синът ни магистър по икономика да работи по професията си .Те това се нарича мракобесно правораздаване.
11
до пост 4,-разбит
|
нерегистриран
12 септември 2017, 16:57
0
-4
По делата и преписките ни от 1991г. действително правораздаването в Б-я ,по точно във Враца е мракобесно, а съдии и прокурори представляват едно цяло ,единни са когато решат да затрият някого,по точно семейството ни .

1Съдебно мракобесие цари във Враца ,примери:
.При пълна злоупотреба с права от страна на прокуратура и съд.нох.д.№570/91г., същото с .№166/96гРай.съд Враца,по чл.325 НК,225 НК,148НК.,е воден съдебен процес ОСЕМ години,с последвали оправдателни присъди н.д.№735/97г.ВКс ,заради което /без адвокат/ е осъдена по ЗОДВПГ прокуратурата на РБ/гр.д.493/2000г.1 гр.о.САС,2757/03г.ВКс,1122/02 ОСлС Враца.,споразумение №93-00-334/25.6. 2015г. с МП.,споразумение№ 93-00-382/14.7.2015г.с МП.
2..Заради това ,че с публикация от 1996г се обявих против , н-к ГРАО при общ Враца и дл. лица от отдела ,че подписват и приподписват преводи на документи от и на чужд език,/което не е тяхно задължение/ при вече заверени документи в консулски отдел при Мин. на Външните работи. С цел да изнудват гражданите за услуги. Няма УСЛУГА, няма и ПРИПОДПИСВАНЕ. На мен лично н-к Грао ми поиска му дам на заем 1000ДМ,за услугата,което не отрича. Вместо да образуват производство срещу н-к Грао ,по негова жалба е внесен е в съда ОА № 151/98г.РП Враца за престъпление по чл.148 ал.2 ,чл.147 НК,преписване на подкуп,и заради инкриминиран израз че ””тези които не му плащат им става съдник”,за тези изрази с нох. д. № 522/98г.РС Враца ,в първото съдебно заседание за да ме осъди “съда” отстранява безпричинно единствения ми свидетел,при трима свидетели за н.к Грао ,като един от свидетел е от отдела му,е приподписвал документи, Осъден съм на ЛС с присъда № 245 от 9.7.99г.по нох.д.№522/98г.РС Враца и 2516 лв. неим. щети с не поискана лихва в полза на физическото лице.. Присъдата е потвърдена с внох.д. №358/99г.ОС Враца ,.А, с решение№166/10.5.2000г. по н.д. №50/2000г. върховният касационен съд (ВКс) я остави в сила без право на обжалване.с което на практика дава възможност на н-к Грао и отдела му да приподписват до 2000г. вече готовите за чужбина документи,и с това да изнудват гражданите да им правят услуги .Въпреки ,че безспорното право на всеки български гражданин да изразява мнението си и да го разпространява чрез слово - писмено или устно (чл. 39, ал. 1 от Конституцията), както и да подава жалби, предложения и петиции (чл. 45 от Конституцията),
Гл. прокурор внася искане 1377/08г. за възобновяване на осн. чл.78 а НК,след което криминално подменят втора страница от искането за друго ОХ дело.
.3 паралелно с гореописното ОХ дело е водено .нох.д.№712/96г.рай.съд Враца,по чл.144 ал.3 НК,образувано без жалба, без свидетели, и без доказателства .В нарушение на подсъдността изпратено на Рай.съд Б.Слатина нох.д. № 186/97г.,върнато за доразследване на Рай .прок. Враца,
Правителството е уведомено 1999г. за допустимост на жалбата ми №37355/97 до ЕСПЧ,поради което ще не ще Рай. прок .Враца 2001г.,прекратява производството”” заради погасителна давност””
С решение от 23.10.2003г.на ЕСПЧ е осъдена държавата й присъдено обезщетение заради нарушени права по чл.6 т.1` от ЕКПЧ.
По паралелно воден за същия процес гр.д.№1122/02г.ОС Враца по ЗОДВПГ,след осъдителното решение на ЕСПЧ,отказват да го зачетат,Решението но ЕСПЧ игнорират го и ,отхвърлят иска ми Осъждат ме на 4%ДТ в полза на ОС Враца в размер на 1700лв. дългово робство към Ос Враца.,въпреки,че Решението на ЕСПЧ предхожда решението на Ос Враца Незаконно изпращат ИЛ на АДВ-НАП Враца, по вземане СЪС СЪДЕБЕН ПРОИЗХОД по ГПК. А, НАП Враца само по преписка №21938/02г. ,без изпълнително дело.,описват домът ни,поради което платихме сумата за да го откуп
Гореописаното е мракобесие ,а в поста не даваш доказателства,че пловдивското правораздаване е мракобесно .

10
случаен читател
|
нерегистриран
12 септември 2017, 11:11
8
-1
Първо, разграничителният критерий между престъплението по служба по чл 282 НК и административното нарушение е преди всички степента на обществена опасност на нарушението. Освен това ал. 1 на чл. 282 НК предвижда престъпление на поставяне в опасност, а ал. 2 на чл. 282 НК предвижда резултатно престъпление. Второ, що се отнася до субективната страна на престъплението, то не е правилно да се каже, че користната цел трябва да се съзнава от дееца. Тя не е елемент от вината, защото не е фактическо обстоятелство, а субективен елемент. Користната цел просто е елемент на субективната страна в случая, наред и заедно с умисъла. Трето, всички елементи на състава на престъплението трябва да се докажат в процеса.Ако има незаконосъобразна практика, съгласно която користната цел не се доказва, то едва ли е нужно тълкувателно решение на ВС. Тълкуване се налага, когато съдилищата прилагат една и съща норма към сходни факти по различен начин, което води до различни правни последици. И причината за това е различното разбиране на съдиите за съдържанието на правната норма, а не незаконната практика, според която някои елементи на състава не следвало да се доказват. Поради това искането за тълкуване не е удачно и при желание върховните съдии може да приемат, че е недопустимо.
9
**********************************************************************************************************************************************************
|
нерегистриран
11 септември 2017, 22:44
16
-1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
8
До Разбит
|
нерегистриран
11 септември 2017, 20:48
4
0
Нямаш идея колко си прав !!!
7
Потрес
|
нерегистриран
11 септември 2017, 20:46
7
0
Като си спомниш хибаво собствената си сделка за "Караджови трънки",лъжата ,делото,ондурмите със съда в Кърджали и не на последно място подмяната на документите за една нощ ,много бързо и ясно ще си отговориш сам на тъпите си въпроси . Ако пак пулиш и въртиш очички спомни си какво направи с делото на Мирослава Тодпрова и сделките с панаира и Герговите софри.
6
до "до разбит"
|
нерегистриран
11 септември 2017, 18:05
11
-1
Скъпи колега/ирония/,ще те видя каква песен ще запееш,ако милите колеги от прокуратурата образуват дело срещу твой близък.Тогава ще видиш в пълния блясък.И моля те,бъди на ниво/вероятно думата тъпанар ти е много близка/,не формализирай истината.
5
До разбит
|
нерегистриран
11 септември 2017, 17:50
3
-8
Ти си пълен тъпанар и е жалко ако си магистрат. Постановените актове на съдилищата в Пловдив полежат на инстанционен контрол и повечето от тях са потвърдени. За какво мракобесие говориш.
4
разбит
|
нерегистриран
11 септември 2017, 17:26
12
-5
Наказателното правораздаване в Б-я е мракобесно.Начело на това мракобесно правораздаване е Пловдивския районен и окръжен съд.Пълна злоупотреба с права от страна на прокуратура и съд.Съдии и прокурори са едно цяло.Не се крият,че си решават делата по кабинетите .Един прокурорски началник е семеен приятел със съдебен началник.Заедно ходят по екскурзии,заедно са по излети,екскурзии и пр.И какво искате.Съдебно мракобесие цари в Пловдив.Ненормална ситуация.Сега някои ще питат за имена.Целия Пловдив ги знае.Тежко корумпиран прокурорски началник,за който и децата знаят.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно