Административният съд - София град постанови:
Отказ да бъде признат брак между две българки, сключен в Обединеното кралство
Магистратите приемат, че признаването на сключения еднополов съюз противоречи на понятието у нас за обществен ред
Отказ да бъде признат брак между две българки, сключен в Обединеното кралство

Административният съд - София град е отхвърлил жалбата на жена с инициали Д. К. срещу отказа на Столична община да признае брака ѝ с друга жена, сключен в Обединеното кралство. Това става известно от решение на съдия Снежанка Кьосева от 8 януари тази година.

През 2016 г. Д. К. сключва граждански брак с Лилия Бабулкова в Обединеното кралство. Еднополовите бракове във Великобритания са разрешени.

Скоро след това тя подава искане в Столична община, район "Люлин", като иска да бъде отразено актуалното ѝ семейно положение – "женена". Институцията отказва, мотивирайки се със Семейния кодекс и Конституцията. Д. К. решава, че ще обжалва това решение пред съда, а с него се заема адвокат Деница Любенова от Младежка ЛГБТ организация "Действие".

Мотивите на съда са, че, за да бъде вписан тук бракът, е трябвало да бъде сключен, съобразно българското законодателство - т.е. да е между мъж и жена. Освен това съдът приема, че признаването на брака между двете българки би противоречало на обществения ред у нас.

С решението жалбоподателят е осъдена и да заплати сумата от 100 лева на Столична община за възнаграждение на юрисконсулта на община Люлин. Пред съда на заседанието през декември той оспори жалбата. Прокуратурата не е взела становище по казуса.

Пред съда адвокат Деница Любенова е подкрепила жалбата и обяснила, че непризнаването на брака на двете жени може да доведе до правни абсурди и дори престъпления: многобрачие на едно от лицата, данъчни измами, декларации с невярно съдържание и други подобни.

В решението си съдия Снежанка Кьосева посочва, че "за да бъде актуализирано семейното положение на Д. К. в личния й регистрационен картон е необходимо: наличие на елементи от сложен фактически състав, включващ: наличие на граждански брак, сключен в чужбина в съответствие с българското законодателство; регистриране на този брак въз основа на препис или извлечение от съставения от чуждестранния местен орган акт за гражданско състояние /чл. 4 от Наредбата/, чрез съставяне на акт за граждански брак в РБ; издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак по утвърден образец /чл. 22 от Наредбата/; създаване на електронен еквивалент на акта за сключен граждански брак в Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние с въвеждане на последното състояние на данните от акта за гражданско състояние /чл. 60, ал. 1 от Наредбата/; обработване на актуализационен   документ – електронен документ – акт за брак; отразяване в електронния личен регистрационен картон на актуалното семейно положение на лицето, чрез данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние или чрез обработване на актуализациония документ от длъжностно лице".

Съдът приема, че "не е налице граждански брак, сключен във формата и изискванията на Семейния кодекс".

"Липсата на брак съгласно българското законодателство изключва възможността да се актуализира семейното положение на К., т. е. да се осъществят останалите елементи от фактическия състав. Сключеният от жалбоподателката брак в Обединено кралство не поражда последиците, които законът свързва с брака. Еднаквият пол на лицата съставлява пречка за сключване на граждански брак, съгласно българското законодателство по аргумент от разпоредбите на чл. 46, ал. 1, изр. 1 от Конституцията на РБ и на чл. 5 от СК, съгласно които бракът е доброволен съюз между мъж и жена", записва още в решението си съдия Кьосева. Тази уредба на брака не противоречи на разпоредбите на правото на европейската общност.

Съдът приема още, че признаването на сключения еднополов брак противоречи на понятието у нас за обществен ред. "Следва да се отбележи и че дори да е вярно твърдението на жалбоподателката, че сключеният брак между български граждани от един и същи пол не противоречи на закона на държавата, в която е сключен, не е вярно твърдението, че признаването на този брак не противоречи на българския "обществен ред". Според съда "обществен ред" е "основополагащи за правопорядъка в държавата повелителни норми и принципи в правораздаването, които имат универсално значение, като не се има предвид противоречие с конкретна правна норма, а противоречие, което би довело до нарушаване и на обществения и на личния интерес на гражданите и до недопустимо засягане на основни ценности в обществото", става ясно още от решението.

Съдия Снежанка Кьосева посочва, че "във връзка с правото на свободно движение в ЕС, Европейската комисия е била запитана дали еднополовите бракове в държавите членки следва да имат същия статус , както "традиционните" бракове." Съдът се е произнесъл, че поради невъзможността да бъде постигнато съгласие между държавите членки относно еднополовите бракове, партньорите в тези съюзи не могат да имат правата на семейни членове за целите на свободното движение на работници по смисъла на европейското право (дело 59/85).

За Правен свят адвокат Деница Любенова от организацията "Действие" коментира, че решението на АССГ не е окончателно и ще го обжалва пред Върховния административен съд.

Вчера, в контекста на дискусията относно правните последици на еднополовите бракове, Съдът на ЕС публикува заключението на генералния адвокат Wathelet, в което се казва, че въпреки, че държавите членки са свободни да разрешават или не брак между лица от един и същ пол, те не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на Съюза, като отказват да предоставят на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на трета държава, право на постоянно пребиваване на своята територия.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
39
|
нерегистриран
15 януари 2018, 06:21
1
-1
Е,за това искат да ратифицират скапаната истамбулска конвенция.
38
адвокат–сак
|
нерегистриран
13 януари 2018, 09:57
1
-1
37- питайте автора на коментар 31. Тъй като работи като преводач, то ще ви разтълкува от арабски език точната терминология на корана, ще ви каже, че тъй като корана допуска мюсюлманите да имат до 4 жени, значи, Р. България трябвало да се съгласи и да признае всички жени на мюсюлманина за негови законни съпруги, те трябвало да се ползват от всички права на брачните партньори в България ,понеже правото на чуждата държава имало примат над българските закони, както и ще ви се присмее и укори, че понеже арабският език е официалният език на Р.България, което е вписано в нашата конституция и за това всички трябвало да го ползваме и е позор за нас, че не го владеем ...
37
брак между мъж и четири жени?
|
нерегистриран
13 януари 2018, 08:11
4
-1
Да обсъдим следния теоретичен казус.
Бежанец от Сирия с четири законни съпруги(в Сирия). Идва сам, получава статут на бежанец. „Пита се-може ли доведе съпругите си от Сирия, ще бъде ли признат в България този брак, и ако не-какъв би бил статутът на съпругите му, редно ли е България да допусне разделяне на подобно семейство от мъж и четири жени, като в НК множоженството е забранено, но в Сирия бракът е съвсем валиден.
36
Й
|
нерегистриран
13 януари 2018, 07:34
4
-2
АЛО,АДВОКАТИНА ОТ САК,НЯМА КОЙ ДА ТИ ЧЕТЕ ДЪЛГИТЕ СЛОВОИЗЛИЯНИЯ!! НЕ МИСЛИ,ЧЕ СИ НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ НАС,КОИТО ПИШЕМ МНООООГО ПО-КЪСИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЕБ!!!
35
адвокат–сак
|
нерегистриран
13 януари 2018, 00:59
2
-1
И последно, № 31-
29
адвокат–сак|нерегистриран
10 януари 2018, 13:05
2 -1
ОТГОВОРИ
До 26 “...Формулирано по различен начин, понятието "gender" - социален пол, е по-широко от понятието "sex" - биологичен пол, или "женствеността включва социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики,...“ Ерго- ПРАВНАТА ФИКЦИЯ “СОЦИАЛЕН ПОЛ“ НЕ СЪВПАДА ПО ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ , С ПОНЯТИЕТО “ПОЛ“, ИЗПОЛЗВАНО В ЧЛ.6 АЛ.2 ОТ КРБ:) Т.е.- според Вашето твърдение, а+в=с, в което а= пол или секс, б=социална роля на индивида в обществото, а с = социален пол:) В такъв случай, действително термина “социален пол“, се разграничава от понятието “пол“, съдържащо се в българското законодателство И ДВЕТЕ ПОНЯТИЯ НЕ СЪВПАДАТ ПО ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ:–) Следователно- достигнахме до същността на проблема, който се изразява в следното:
1. Вкарване в българското законодателство на една правна фикция, наречена “социален пол“, която НЕ СЕ ОСНОВАВА НА ФАКТИ, А НА УСЕЩАНИЯ, МИСЛИ И ЧУВСТВА и която СЕ РАЗЛИЧАВА от понятието “пол“
2. С тази конвенция НЕ СЕ ЦЕЛИ ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ЛИЦА ОТ ЖЕНСКИ БИОЛОГИЧЕН ПОЛ, А СЕ ЦЕЛИ ПРЕДИМНО ПОЗИТИВНА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЛИЦА ОТ СОЦИАЛНИЯ ПОЛ. Само, че- БЪЛГАСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ИЗИСКВА ЛИПСА НА ВСЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ, включително и ЛИПСА НА ПОЗИТИВНА ДИСКРИМИНАЦИЯ! Точно чрез тази позитивна дискриминация на лицата от социалният пол, се НАРУШАВА конституцията ни и тя е в противоречие с нея.
3. Ратификация на един международен договор от Р. България означава ДА СЕ ПРОВЕРИ ТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕ С БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ,именно защото КОНСТИТУЦИЯТА Е ВИСШ ЗАКОН НА Р. БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЗ НА НЕЙНИЯ ДЪРЖАВЕН СУВЕРЕНИТЕТ, поради което има ПРИМАТ над предложеният международен договор, който не е ратифициран, не е обнародван в ДВ и не е влязъл в сила за Р. България като задължителен за приложение във вътрешното ни право.
http://legalworld.bg/67999.kak-pravitelstvoto-na-borisov-vleze-v-kapana-na-lesbijkite*.html
34
|
нерегистриран
13 януари 2018, 00:52
2
-1
Член 4 — Основни права, равнопоставеност и недискриминиране
3 Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на ПОЛ, СОЦИАЛЕН ПОЛ, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение,СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТ, ОСНОВАНА НА ПОЛА, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.
....
И така- въпросът е защо тук съществуват ОТДЕЛНО думите “пол“ и “социален пол“, защо съществуват вписани думите“ идентичност, основана на пола“, а? КАКВО Е “ИДЕНТИЧНОСТ, ОСНОВАНА НА ПОЛА“? Не е отговаря ли ТОЧНО на определението за полова идентичност, използвано от политическот джендър течение?
33
адвокат–сак
|
нерегистриран
13 януари 2018, 00:47
0
0
До 31- “..Ама не се заблуждавай - това не е твое твърдение..“ Хайде- стига сте писали лъжи! Това, което съм описала като надстройка, МНОГО ПРАВИЛНО е било преведено като “социален пол“! Защото по- нататък, конвенцията прави РАЗЛИКА между пол и социален пол! След като предоставената терминология на английски език се използва в едно ПОЛИТИЧЕСКО ТЕЧЕНИЕ- ДЖЕНДЪР ТЕЧЕНИЕТО и тази терминология е натоварена точно от това политическо течение с РАЗЛИЧНИ КОНОТАЦИИ, ТЪЛКУВАНИЯ И СМИСЪЛ, защо е било нужно да се използва точно тя? Защо? “...когато ти обяснявах, че джендър е надстройката на биологичния пол, а ти ме контрира с неотносима математика - че ако А било 10, пък Б било 15, то тогава двете идентични ли били?...„ Напротив- изразих с много просто математично равенство, разбираемо за всеки човек, завършил 6ти клас на основното образование, своите твърдения.
http://legalworld.bg/67999.kak-pravitelstvoto-na-borisov-vleze-v-kapana-na-lesbijkite*.html
7
адвокат–сак|нерегистриран
10 януари 2018, 13:54
0 0
ОТГОВОРИ
До 34 Вашето изречение “...До 29 - Не мога да се съглася с разбирането Ви, че социалният пол се различава от биологичният пол...“, от юридическа гледна точка, противоречи на следващото Ви изречение?“... Аз твърдя, че социален пол е по-широкото понятие за биологичен пол, тя включва като conditio sine qua non съответния биологичен пол мъж/жена, и го надгражда с присъщите за всеки от тях социално изградени роли и поведения...“ :) Понятие А има съдържание от 1 до 10. Понятие Б има съдържание от 1 до 15. Въпрос - съдържанието на понятие А идентично ли/ еднакво ли е/ е със съдържанието на понятие Б - налице ли е 100% идентичност между двете понятия, или понятие Б е РАЗЛИЧНО от понярие А, защото включва в себе си ПОВЕЧЕ ЕЛЕМЕНТИ- казано най- просто- от понятие А?:) Имате проблем с логическите съждения, а коментарът Ви мирише на софизъм:D
32
Хем тъжно, хем жалко
|
нерегистриран
13 януари 2018, 00:41
2
-2
Обществено мнение по истанбулски
от Letiashtata Kozzila Erato

Пиеса в едно действие

Жена, която мъжът ѝ я бие: Мъжът ми ме бие. Разделихме се, но той продължава да ме тормози.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: А ти защо стоиш да те бият?
Жена КМБ: Ама аз не стоя, но той продължава да ме Измъчва. Да биеш хора е лошо.
Мъж, който не бие жена си (МКНБЖ): Еми, да беше внимавала, когато се обвързваш
Жена, която мъжът ѝ я бие: Ама той не ме биеше, когато се запознахме.
Мъж, който бие жена си: Ами сигурно си го предизвикала с нещо. Пача.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Направихте горките мъже на нищо. Няма истински мъже и жените са виновни за това. Аз готвя страхотно.
Жена, която мъжът ѝ я бие: И аз готвя добре, просто не искам да ме бият.
Мъж, който бие жена си: Е, колко добре да готвиш.
Мъж, който не бие жена си: Престанете да генерализирате. Престанете да наричате мъжете скотове. Аз и баща ми никога не сме били жени.
Жена, която мъжът ѝ я бие: Аз не генерализирам. Просто не искам никой да бие . Принципно такова ми е желанието. Искам така тука да си седя и да ми е добре.
Мъж, който бие жена си: Е, не може съвсем никой да не бие!
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Абе, Аре бе. Кой па ЧАК ТОЛКОВА те бие теб специално. Стига претенции. Мен ме е страх от хомосек@&&@:@:&:суалистите. Да не влязат в тоалетната на детето в училище.
Джамбазки: ИДЕ ТРЕТИЯТ ПОЛ
Лукарски: ИДЕ ТРЕТИЯТ ПОЛ
Жена, която мъжът ѝ я бие: Какво? Извинявайте, какво? Не чувам с едното ухо, че мъжът ми веднъж яко ме халоса...
Мъж, който бие жена си: Е ти защото не си го слушала и се е ядосал.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Тия в Холивуд започнаха тая работа. Тука преди всичко си беше добре. Сега се оказа, че всеки са го били.
Жена, която мъжът ѝ я бие: О, не. Аз просто за мен исках да кажа, че ме бият.
Камен Донев: Бил те е, щото те е обичал.
Мъж, който не бие жена си: Заради теб няма вече да ни разрешават да ухажваме жени. Феминистка! Никой не те харесва!
Валерия Велева: Първият мъж, бил жена си е Иван Костов!
Хор: Престанете да се карате! Не виждате ли, че сме в Европредседателство.
Корнелия: ТРЕТИЯТ ПОЛ ИДВА

Влиза третият пол с Жан-Клод Юнкер под ръка.

Всички са убедени, че Европа ще ни унищожи с въвеждането на третия пол. Тези, които харесват Европа също не спират да мрънкат, че само в България бият, а в Дания не е точно така. Накрая всички умират от киселини.
31
До 30
|
нерегистриран
13 януари 2018, 00:28
1
-2
"Основата е биологичния пол, а надстройката са социалните роли, изпълнявани от този биологичен пол!" - Е, най-сетне!!! Значи все пак нещо от това, което ти обяснявам два дни, все пак проникна в мозъка ти!!! Ама не се заблуждавай - това не е твое твърдение, а мое от вчера, когато ти обяснявах, че джендър е надстройката на биологичния пол, а ти ме контрира с неотносима математика - че ако А било 10, пък Б било 15, то тогава двете идентични ли били? Не се опитвай да си приписваш моите приказки от вчера, просто си жалка и смешна. Не прибавяй и раздвоение на личността към останалите си сериозни проблеми.
Пак повтарям - всичко, в което те убеждавам в продължение на два дни в коментарите под различни статии в Правен мир по отношение на Конвенцията се потвърди със статията на Борислав Цеков, и то е точно обратното на това, което ти твърдеше преди да я постнеш и едва след това да осъзнаеш написаното в нея.
На теб и Господ не може да ти помогне, а пък аз не съм Господ! Не ме занимавай повече със себе си, нещастно човече без кариерна реализация и личен живот! Адиос!
30
адвокат–сак
|
нерегистриран
13 януари 2018, 00:19
3
-1
И № 28- още не сте отговорил/а/о на въпроса ми от коментар № 27- ако един човек НЕ УПРАЖНЯВА социална роля в обществото, изчезва ли, загубва ли се, сменя ли се , изпарява ли се неговият биологичен пол? Основата е биологичния пол, а надстройката са социалните роли, изпълнявани от този биологичен пол! НЕ МОЖЕ да съществува надстройката без базата, без основата! Но базата, основата, МОЖЕ да съществува без надстройката!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно