Позиция
Налице е опит за въвличането на ВСС в организирана кампания с нечисти намерения
Съдебните решения, както и всеки акт на публичната власт, не са и не бива да бъдат защитени от критики. Медиите имат дълг да насочат общественото внимание всеки път, когато властта – съдебна, изпълнителна и законодателна - действа противоречиво*
Налице е опит за въвличането на ВСС в организирана кампания с нечисти намерения

ПОЧИТАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

позволявам си да ангажирам вниманието на целия състав и на Вас, госпожо министър на правосъдието, за да изразя опасенията си от предпоставките, които са налице за нарушаване на авторитета на институцията ВСС чрез опитите за въвличането му в организирана кампания по ограничаване на една от основните демократични ценности на нашето съвремие, каквато несъмнено е свободата на словото. 

За съжаление, се налага да отбележа, че в последните месеци сайтът "Правен свят" е обект на безпрецедентен натиск, оказван от група български съдии, правораздаващи основно в софийски съдилища, целящ ограничаване на публикуването на придружени с факти и доказателства журналистически материали, както и на критични анализи и коментари и, което е най-притеснително, дори на интервюта с официални представители на независими държавни институции, призвани да разследват прояви на корупция и закононарушения "по високите етажи на властта". Журналистически материали, съдържащи конкретни данни и факти, повдигащи основателни въпроси за работата на отделни съдии, за да не послужат като основание за извършване на нужните проверки, биват манипулативно тълкувани, като отделни изрази или цитати от статиите се представят за "атакасрещу независимостта на магистратите.

Не бих се обръщал към вас, ако целият този натиск, упражняван от овластени по силата на Конституцията и законите на страната действащи съдии срещу независими журналисти не получаваше и настоятелна институционална подкрепа, в лицето на председателя на Върховния касационен съд, който, възползващ се от правото си и на председателстващ заседанията на Съдийската колегия на ВСС, систематично ангажира и най-висшия кадрови орган на съдебната власт, опитвайки се да го въвлече в кампанията по налагане на цензура върху независимия сайт "Правен свят".

Безпрецедентно за практиката на ВСС, но е факт, че от досега проведените за 2018 г. общо 14 заседания на Съдийската колегия, в около 1/3 от тях сайтът "Правен свят" е обект на дискусии, съдържащи понякога неприемливи внушения и коментари, провокирани именно от определящия предварителния дневен ред председател на колегията. Нещо повече, това се прави под давлението и по изричното настояване на групата съдии, обединени в съсловна организация, без изяснена представителност, доколкото броят на членовете й сред действащите магистрати не е публично оповестен.

Определеният по волята на председателстващия заседанията на Съдийската колегия предварителен дневен ред за 15 май 2018 г. по категоричен начин доказва наличието на организирана кампания, целяща ограничаването на основни права и свободи, гарантирани от Конституцията и международни договори, по които Република България е страна. Оказва се, че от общо осем точки в дневния ред на заседание №15/2018 на Съдийската колегия, цели две точки, при това №1 и №2, са посветени основно на разкрития, направени от журналисти на сайта "Правен свят". Акцентирам вниманието ви върху този факт, доколкото той говори и за приоритетите на председателстващия заседанията на колегията, отговаряща за управлението и процесите в съдилищата у нас.

До екипа на сайта достигна информация, че по силата на правомощията си председателят на ВКС през изминалата седмица е извършил спешно посещение в Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС) във връзка именно с публикации на "Правен свят". От протокола на заседанието на Съдийската колегия на 08 май 2018 г. е видно, че когато една от публикациите бе дискутирана в продължение на над два часа и половина, подобна инспекция нито е била обсъждана, нито е взимано решение в тази посока. Този детайл ми се струва важен, тъй като председателстващият колегията не е проявявал подобен интерес за работата на специализираните съдилища, дори когато магистрати от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд се обърнаха с апел към ВСС за предприемането на спешни мерки по осигуряване на подходящи условия за изпълнение на законовите им задължения.

Макар подобни проверки да са полезни и необходими както за подобряване на работата на магистратите, така и за повишаване на доверието на обществото, позволявам си да имам съмнения относно провеждането им в конкретните случаи и най-вече за целения ефект от тяхното извършване. Това е така и защото на заседанието на Съдийската колегия на 27 февруари 2018 г., отново по искане на председателстващия, бе прието решение за възлагане на проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно работата на командирован в Софийския районен съд магистрат. Това отново стана след публикация на "Правен свят", повдигаща въпроси не толкова за работата на визирания районен съдия, отколкото за действията на председателя на ВКС по командироване на съдии от страната в СРС. И тъй като изводите от проверката на ИВСС ще са обект на обсъждане на заседанието на Съдийската колегия този вторник, смея да твърдя, че те ни най-малко не отричат фактите в публикацията, един от които е, че командирован по заповед на председателя на ВКС от Пещера в София съдия разглежда дело за освобождаване от длъжност на служител от администрацията на ВКС, по което ответник се явява именно административният ръководител на най-висшата съдебна инстанция, като го решава в полза на председателя. Както в този случай, така и при изненадващата инспекция в АСпНС, очевидно става въпрос за опит за осигуряването на аргументи срещу журналистическите разкрития, без изобщо подобни въпроси да са били повдигани или да са били акцент в публикациите. Не бих искал да допускам, че това се прави, за да бъдат подведени членовете на Съдийската колегия при разглеждане на казусите.

ПОЧИТАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,

апелирам да преразгледате решението си по точка №36, прието на 08 май 2018 г., не само защото е неприемливо да се смесват две напълно различни по стил и съдържание публикации, на две различни медии, но и защото има риск от засягане на авторитета на институцията, която представлявате и въвличането й в чужда кампания, целяща ограничаване правото на журналистите да са коректив на властта. В същото време декларирам, че нито една от публикациите на "Правен свят" в последните месеци не е целяла да засегне доброто име на български съдия, прокурор или следовател, нито е имала за цел оказване на натиск при взимането на определено съдийско или каквото и да е друго решение. Още повече, че повечето от публикациите се базират върху постановени вече решения. Подчертавам това, защото организираната кампания срещу сайта се базира именно на подобни неистини и внушения, идващи от действащи съдии, но и от свързани с тях политически лица, които не желаят да приемат, че е възможен критичен прочит върху работата на всички институции в съдебната власт, не само на една определена част от нея. Ескалирането на атаките срещу "Правен свят" показва, че изданието е успяло да засегне сериозни интереси в съдебната власт, които очевидно притеснени и от бъдещи разкрития, търсят начин да институционализират натиска върху независимите журналисти, което да доведе, най-малкото, до налагането на автоцензура у авторите на разследвания, коментари и анализи, а така също и до всяването на страх в представители на държавата, които имат своя критичен прочит върху един или друг съдебен акт.

Евентуалното въвличане на Съдийската колегия на ВСС в тази кампания срещу "Правен свят" освен, че се явява ключов елемент за постигането на далеч по-голяма стратегическа цел, може да се тълкува и като посегателство върху правото на свободно изразяване на мнение без намесата на държавните власти, гарантирано от чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Още веднъж ще подчертая, че публикациите в "Правен свят", провокирали системните атаки срещу сайта, отговарят на всички най-високи стандарти на съвременната журналистика, тъй като се базират на факти, при спазване на авторитета и достойнството на лицата, станали обект на материалите.

Едва ли е нужно точно на членовете на ВСС да обръщам внимание, но ще си позволя да напомня, че трайно установена практика по дела пред Европейския съд по правата на човека е представители на съдебната власт, които са в качеството си на длъжностни лица, да бъдат подложени на критика в много по-широки граници в сравнение с обикновените граждани (SARL Libération § 74, 2008). Многократно Съдът е постановявал решения, подкрепящи критичната роля на медиите по отношение на лица от съдебната система, особено в случаите, при които се засяга"обществен интерес". Това бе потвърдено от решение на Съда в Страсбург и през изминалата 2017 г. (Tavares de Almeida Fernandes and Almeida Fernandes v. Portugal). В практиката си ЕСПЧ допуска журналистическата свобода да обхваща дори евентуално преувеличаване и провокация (Prager And Oberschlick v Austria). За да няма съмнение във верността на визираните дела, веднага правя уточнението, че те са цитирани в публикации на един от най-добрите специалисти по медийно право у нас – проф. Нели Огнянова. 

В полза на правото на журналистите да информират обществеността, ще си позволя да цитирам решение и на Софийския районен съд от 09 април 2018 г. по дело №25192/2017 г., в което са представени цитати от произведението "Черният лебед" на един от най-авторитетните съвременни автори Насим Талеб: "Проблемът на свръхпричинността не е у журналистите, а у аудиторията. Никой не би платил и долар за абстрактна статистическа поредица, напомняща скучна колежанска лекция. Искаме да ни разказват истории и в това няма нищо нередно – освен че трябва по-щателно да проверяваме дали историята сериозно преиначава реалността. Възможно ли е художествената измислица да разкрива истината, а документалистиката да е убежище за лъжци? Възможно ли е басните и приказките да са по-близо до истината, отколкото новините на "Ей Би Си" с техните щателно проверени факти? Просто си помислете за това, че вестниците се стараят да постигнат безукорна фактология, но я вплитат в разказ по начин, който да създава впечатление за причинност (и познание). Има служители, отговорни за проверката на фактите, а не за проверката на интелекта. Уви!"

Позволих си да цитирам въпросното съдебно решение неслучайно. И по всяка вероятност публикуването на целия текст на решението в "Правен свят" е една от основните причини уважаемият председател на ВКС да използва правомощията, които заеманата длъжност му предоставя, за да оказва недопустим институционален натиск върху журналистите в сайта. В тази връзка ще цитирам и извадка от Становище на Асоциацията на европейските журналисти в България, разпространено на 10 май 2018 г., в което се казва: "Съдебните решения, както и всеки акт на публичната власт, не са и не бива да бъдат защитени от критики. Нещо повече – медиите имат дълг да насочат общественото внимание всеки път, когато властта – съдебна, изпълнителна и законодателна - действа противоречиво. Тези критики обаче трябва да са аргументирани и съобразени с правилата на журналистическата етика и професионални стандарти. Не е защитен от персонална критика и представителят на публичната власт, бил той и магистрат, ако неговата личност – професионална биография, професионални и лични обвързаности, кариерно израстване и т.н. – има отношение към коментираните факти".

ПОЧИТАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

в заключение бих искал да напомня, че докато по настояване на председателя на ВКС станалата (честа) практика Съдийската колегия на ВСС да обсъжда не въпроси, отнасящи се до управлението на съдилищата, а до медийна регулация и журналистически публикации, страната ни "пропадна" с още две позиции в Годишната класация на международната организация "Репортери без граници" за медийна свобода и вече заема незавидното 111-то място. В този смисъл звучи и констатацията за влошаване на ситуацията със свободата на медиите в Югоизточна Европа на представителя на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа г-н Арлем Дезир, направена преди дни на международна конференция в Македония.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

с ясното съзнание, че далеч не смятам себе си и колегите в "Правен свят" за безгрешни, позволете ми да изразя надежда, че след като сте се запознали с настоящата позиция, ще предотвратите опита институцията, част от която сте, да бъде употребена с нечисти намерения и занапред с общи усилия ще продължим ползотворното сътрудничество за подобряване на обществените възприятия спрямо съдебната система, повишаване на доверието към магистратите и оздравяване на медийната среда у нас.

*Позицията, която е адресирана до членовете на ВСС и до министъра на правосъдието, бе входирана в деловодствата на Висшия съдебен съвет и на Министерство на правосъдието на 14 май 2018 г. Подзаглавието е цитат от Становище на АЕЖ - България.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
ПАНАЙОТ КЕХАЙОВ
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:23
0
-3
Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако искате все пак да го видите, натиснете тук.
 
Гр.д 513/2013год.НА ДОБР.РАЙОНЕН 'СЪД', АКО ТОВА НЕ Е КОРУПЦИЯ ЗДРАВЕ МУ КАЖИ,'СЪДИЯ'АЛБЕНА КОЛЕВА!!! КАКВО МОЖЕТЕ БЕ ОТ ВСС,ПОКАЖЕТЕ
2
Марко
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:26
12
-7
Извинете ме ,

ала аз считам ,че сме изправени пред постановката "Много шум за нищо",но не по У.Шекспир!

В смисъл има първоинстанционен съдебен акт ,който подлежи на въззивен контрол и ако е незаконосъобразен ще бъде отменен,изменен или върнат отново на първа инстанция за ново произнасяне от друг съдебен състав на СРС.
Излишно е да се "задълбават" и да се ровят неща ,които не са в правомощията на ВСС и са извън тяхната компетентност.
3
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:37
6
-15
До коментар [#2] от "Марко":
Извинете ме ,

ала аз считам ,че сме изправени пред постановката "Много шум за нищо",но не по У.Шекспир!

В смисъл има първоинстанционен съдебен акт ,който подлежи на въззивен контрол и ако е незаконосъобразен ще бъде отменен,изменен или върнат отново на първа инстанция за ново произнасяне от друг съдебен състав на СРС.
Излишно е да се "задълбават" и да се ровят неща ,които не са в правомощията на ВСС и са извън тяхната компетентност.
Прав си, Марко! Само, че принципното ти разбиране по въпроса, което напълно споделям, не се вписва в поредния сценарий на Председателя на ВКС, за когото двойните стандарти и лицемерието са начин на живот.
4
Апостол
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:41
11
-26
Дано им уври акъла на тия чугунени кратуни от ВСС и най-вече тая г-жа Цветинка Пашкунова, която мрази журналисти в червата.
5
За човека с позицията
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:41
21
-6
Не знам кой е този господин, може да има нещо общо с правото,но може и да не е.Независимо от това,невлезлите в сила първонистанционни съд.актове /какъвто е както този на СРС , така и редица други/нямат ефектите на сила на пресъдено нещо.Следователно, колкото и да бързат някои медии да ги коментират/с цел да натискат магистратите от горните инстанции/преди да са влезли в сила , смисълът е нулев.Защото ако горната инстанция отмени или измени този съд.акт, какъв е смисъла от коментарите и медийните атаки.Изчакайте да влезе в сила съд. акт и тогава ако искате коментирайте денонощно/без да си лягате да спите изобщо/.
6
Читател
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:51
13
-16
Нали целта е да не влиза в сила? То като влезе в сила окончателно, медиите се превръщат в едни кучета, които си лаят, но керванът си върви. Въпросът е превантивно да се решат нещата, преди да е станало късно, демек окончателно решено нещо неправилно.
7
Събудете се
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:54
11
-15
Четете, после коментирайте! Не бъдете папагали!
Позицията няма нищо общо с атаките на ПИК.
8
Позор
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:56
16
-18
Лозан се е превърнал в кукла на сесебето.
9
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:58
15
-16
До коментар [#4] от "Апостол":
Дано им уври акъла на тия чугунени кратуни от ВСС и най-вече тая г-жа Цветинка Пашкунова, която мрази журналисти в червата.
Има защо да ги мрази, поне от нейна си гледна точка. По времето на най-големите кражби в страната печатни медии изнесоха данни за тежки далавери на Летище София. Един г-н с характерна фамилия беше в главната роля.
10
Високи стандарти
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:58
23
-4
- триене на коментари, включително и заличаването им изцяло;
- публикуване на анонимни материали;
- публикуване на материали, част от водени в други жълто-кафеви медии кампании (труп, плик, канализация 3);
и много други още....
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно