Обновена  15 май 15:32
Обществено обсъждане
Публикуван е проект на образец за възражение на длъжника срещу заповед за изпълнение
Промяната дава възможност на длъжник, който е платил изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение
Публикуван е проект на образец за възражение на длъжника срещу заповед за изпълнение

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на образец за възражение на длъжника пред съда срещу заповед за изпълнение в случаите на недължими разноски или когато доброволно е платил задължението си в двуседмичния срок от връчване на заповедта, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Новият образец е част от проекта за изменения и допълнения на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. 

Промяната е във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) през октомври 2017 г., с които се даде възможност на длъжник, който е платил изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение.

Образецът за възражения по новия чл. 414а от ГПК, във вид на Приложение № 8 в наредбата, съдържа реквизити, необходими за обосноваване на възражението срещу заповедта за изпълнение. Обоснованото възражение се изпраща до съда подписано от длъжника. Към него се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя. Когато само част от задължението се признава, това се посочва изрично.

С проекта за промени в наредбата се внася задължение за конкретизиране на възможните начини за плащане от длъжника към кредитора или заявителя, за посочване на банковата сметка, по която средствата да бъдат внесени, както и указания относно прилагането на доказателства за изпълнение и спирането на изпълнението, уточняват от МП.

Публикуваните текстове за обществено обсъждане целят улесняване на упражняването на правата на гражданите и юридическите лица, в качеството им на заявители или длъжници в заповедното производство по ГПК, както и постановяване на законосъобразни съдебни актове от съдилищата и установяване на непротиворечива съдебна практика в производствата по глава тридесет и седма "Заповедно производство" от ГПК, допълват още от правосъдното министерство.

"Правен свят" публикува пълен текст на мотивите, изготвени в доклад на заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов.

1. Със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (ЗИД ГПК) бяха изменени някои разпоредби в глава тридесет и седма "Заповедно производство", относими към уредбата на заявленията за издаване на заповед за изпълнение, заповедите за изпълнение и възраженията срещу заповедите за изпълнение.

Новата разпоредба на чл. 414а от Гражданския процесуален кодекс ( ГПК ) по отношение на длъжника, срещу когото има издадена заповед за изпълнение, предвижда хипотези, в които е необходимо обосноваване на възражението срещу заповедта за изпълнение - при плащане в двуседмичния срок по чл. 412, т. 8 ГПК от връчване на заповедта и при недължимост на разноските. Изисква се и представяне на доказателства за извършеното плащане. 

Чрез допълнението на чл. 410, ал. 2 и създаването на нова т. 7 в чл. 412 ГПК се въвежда изискване за посочване начина на плащане – по банкова сметка или друг начин за плащане. 

Изрично е допълнена разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 1 ГПК с уточнението, че съдът може да откаже издаване на заповед за изпълнение, след като заявителят не е отстранил нередовностите съобразно изискванията на чл. 410 в тридневен срок от съобщението.

Изменената и допълнена разпоредба на чл. 420, ал. 2 ГПК предвижда възможност за спиране на незабавното изпълнение и без представяне на обезпечение, ако възражението срещу заповедта за изпълнение е подкрепено с писмени доказателства. 
 
2. Действащата редакция на разпоредбите на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство ( Наредба № 6 от 2008 г. ), както и на приложенията към нея, не съответства на разпоредбите на ГПК след влизането в сила на ЗИД на ГПК (обн. ДВ, бр. 86 от 2017 г.). Необходимо е издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. (НИД на Наредба № 6 от 2008 г.) с цел постигане на пълно съответствие на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт със закона, за чието изпълнение е издаден. 
 
Проектът на НИД на Наредба № 6 от 2008 г. предвижда създаване на нов образец на възражение по чл. 414а ГПК , като Приложение № 8 към новата разпоредба на чл. 7а. Образецът съдържа реквизити, необходими за обосноваване на възражението срещу заповедта за изпълнение, в случаите на плащане в двуседмичния срок по чл. 412, т. 8 от връчване на заповедта и при недължимост на разноските. Формулирани са ясни и конкретни указания към длъжника за попълване на новия образец на възражение. С оглед ясното разграничаване на новия образец на възражение по чл. 414а ГП К от действащия образец по приложение № 7 към чл. 7 от Наредба № 6 от 2008 г., проектът предвижда и съответно изменение на наименованието на Приложение № 7, а именно - "Възражение по чл. 414 ГПК". 
 
Уточнения относно възможните начини за плащане са предвидени чрез изменение и допълнение на текста на Приложение № 1 към чл. 3, Приложение № 2 към чл. 4, Приложение № 3 към чл. 4, Приложение № 4 към чл. 5 , Приложение № 5 към чл. 6 и Приложение № 6 към чл. 6 от Наредбата. 
 
В указанията за попълване на образците по Приложение № 1 към чл. 3 и Приложение № 4 към чл. 5 е добавен текст, уточняващ възможността за отстраняване на допуснати нередовности при подаване на заявлението по образец. 
 
Посочената информация в подразделение "Важна информация за длъжника" в Приложение № 3 към чл. 4 и Приложение № 5 към чл. 6 е допълнена с указания относно възможностите за плащане и подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение, прилагането на доказателства за изпълнение и спирането на изпълнението. 
 
Коригирано е съдържанието на Приложение № 6 към чл. 6 с цел преодоляване на установени затруднения при правоприлагането. 
 
3. За прилагането на разпоредбите на НИД на Наредба № 6 от 2008 г. няма да са необходими финансови и други средства. Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Разходите по изготвяне на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство ще са в рамките на утвърдения за съответното ведомство бюджет. 
 
4. Като резултат от прилагането на новата уредба, съдържащата се в проекта на НИД на Наредба № 6 от 2008 г. се очаква улесняване на упражняването на правата на гражданите и юридическите лица, в качеството им на заявители или длъжници в заповедното производство по ГПК. На следващо място се очаква постановяване на законосъобразни съдебни актове от съдилищата и установяване на непротиворечива съдебна практика в производствата по глава тридесет и седма "Заповедно производство" от ГПК.

5. Предложеният проект не е свързан с правото на Европейския съюз. С оглед на гореизложеното, предлагам да бъде издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.; изм., ДВ, бр. 52 от 2009 г.). 

На основание 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на наредбата да бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. 
 
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на наредбата да бъде изпратен за съгласуване с Висшия съдебен съвет, Софийския районен съд и Камарата на частните съдебни изпълнители. 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
2
колега
|
нерегистриран
16 май 2018, 19:06
2
0
До коментар [#1] от "Сетила се Мара":
А как мислят в МП, че съдилищата прилагаха ГПК от м.октомври до сега - сами си промениха указанията към длъжника, длъжниците си реализираха правата по 414а в стария образец, керванът си върви. недопустимо е да се предприемат изменения в ГПК, в производство обвързано с ползване на образци и такива да не са налице още при самото изменение. Селяния и простотия е това, а на законотворчество.
Да не говорим за дупките, които оставих ас тази промяна за процедурата след депозиране на такова възражение и размяната му. "Съдът се произнася", а с какъв акт, по кои въпроси, подлежи ли това "произнасяне" на инстанционен контрол - НИЩО.

Много сте прав колега. Тук всичко се прави след после, първо изменят законите на кръпка, като ремонтите на пътищата, а едва след като започнат да се прилагат измененията променят и подзаконовите актове по прилагане на законите, щото изведнъж рязко са се сетили, че нещо са забравили да направят. Не ви ли се струва малко шизофренично хем да признаваш, че не си си изпълнил задължението навреме и затова плащаш в срока за доброволно изпълнение, хем да твърдиш, че не си дал повод за завеждане на делото. Тука нещо ми се губи нишката. Ами нали делото е заведено, щото не си платил, тогава как няма да си дал повод за него. А бе ..., загубена работа. И всичките тия указания по чл.415 - хайде сега установителен иск, хайде осъдителен иск, направо лудница.
1
Сетила се Мара
|
нерегистриран
16 май 2018, 11:57
2
0
А как мислят в МП, че съдилищата прилагаха ГПК от м.октомври до сега - сами си промениха указанията към длъжника, длъжниците си реализираха правата по 414а в стария образец, керванът си върви. недопустимо е да се предприемат изменения в ГПК, в производство обвързано с ползване на образци и такива да не са налице още при самото изменение. Селяния и простотия е това, а на законотворчество.
Да не говорим за дупките, които оставих ас тази промяна за процедурата след депозиране на такова възражение и размяната му. "Съдът се произнася", а с какъв акт, по кои въпроси, подлежи ли това "произнасяне" на инстанционен контрол - НИЩО.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно