Надзирателите с поредно писмо до Цецка Цачева:
Каква е конкретната стратегия за реформи в ГДИН и ГДО?
От Синдиката на служителите в затворите твърдят, че Министерството на правосъдието не изпълнява поетите ангажименти
Каква е конкретната стратегия за реформи в ГДИН и ГДО?

Правосъдният министър Цецка Цачева и заместникът й Николай Проданов по време на един от множеството протести на надзирателите и съдебните охранители, организирани от началото на годината, снимка: БГНЕС

Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ) изпрати поредно писмо до правосъдния министър Цецка Цачева и заместника й Николай Проданов с искане за предприемане на своевременни мерки по обезпечаване работата на служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) и Главна дирекция "Охрана" (ГДО).

В писмото си от Синдиката отбелязват, че въпреки поетите от Министерството на правосъдието (МП) ангажименти за увеличаване на щатната численост на двете дирекции, няма реални резултати. Надзирателите посочват още, че при решаването на сходни проблеми по отношение на полицаите в Министерството на вътрешните работи е изготвен проект на Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР за периода 2019 - 2025 г., която ще се изпълнява съгласно бюджетната прогноза на вътрешното министерство. Подобен план по отношение на служителите на ГДИН и ГДО не е налице, пишат от синдикалната организация.

В тази връзка от ССЗБ отправят към министър Цачева и ресорния й заместник пет искания, които касаят поетите от тях по-рано през година ангажименти за изравняване на условията им на труд с тези на служителите в МВР. Надзирателите питат правосъдния министър каква е визията й за развитие на човешките ресурси в ГДИН и ГДО, какъв е броят на заетите длъжности от лица, които не се занимават пряко с изпълнение на наказанията лишаване от свобода, постова служба, конвоиране, охрана на магистрати, охрана на съдебните сгради, екстрадиции по ЗЕЕЗА, принудително довеждане, призоваване, издирване и задържане на лица с влезли в сила присъди и мярка за неотклонение "Задържане под стража" и др. по опазване на обществения ред и сигурност, както и какви мерки са предприети по изпълнение на препоръките отправени от главния прокурор до МП, вследствие на констатираното голямо несъответствие в съотношението между лишение от свобода и нарзиратели в затворите.

"Правен свят" публикува писмото на ССЗБ до ръководството на МП без редакторска намеса:

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,

От името на Управителния съвет на "Синдикат на служителите в затворите в България" /ССЗБ/ се обръщам към Вас, в качеството Ви на централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на правосъдието, наказателно-изпълнителната политика в МЛС и цялостната дейност на второстепенните разпоредители ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана" към Министерство на правосъдието, като смятаме за необходимо, спешно и целесъобразно да припомним, че към настоящият момент в Министерството на вътрешните работи, в изпълнение на резолюция на министъра на вътрешните работи е изпратен до Синдикалните организации в МВР проект на Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР през периода 2019г.-2025г., като стратегията ще се изпълнява чрез изготвяне на обвързани с бюджетната прогноза на МВР едногодишни планове за действие, механизмът за изпълнение, наблюдение и отчитане на стратегията, като част от водената държавна политика.

В тази връзка, изразявайки загриженост и стремеж за развитие на подчинените Ви специализирани дирекции ГД "ИН" и ГДО в Министерство на правосъдието, в съответствие със стандартите на ЕС при спазване на върховенството на закона,  свързани с бъдеща промяна в щатното разписание (с цел увеличаване на охранителния състав в двете специализирани дирекции, както и съобразяване на щатовете в съответствие с правния статут, съгласно ЗМВР, ЗИНЗС), респективно и финансовото обезпечаване, предвид декларираните намерения, отговорности и поети ангажименти от страна на МП във взаимодействие със ССЗБ, гледайки в близкото бъдеще (септември 2018г. поредната итерация на бюджета за 2019г.) през призмата на Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на НС от 14.03.2018г., обн. ДВ, бр. 26 от 23.03.2018г., във връзка с визията за развитие на човешките ресурси в МВР през периода 2019-2025г., отправям персонално следното искане:

1.Да предоставите на ССЗБ концепция и стратегия с визия за развитие на човешките ресурси в Министерство на правосъдието, респективно ГД "ИН" и ГДО с хоризонт 2019г.-2025г., по аналогия на МВР, както и принципите, от които се ръководите, целите, очакваните резултати, финансовото и материално-техническото обезпечаване и др.     

2. Да предоставите информация за броя на лицата заемащи длъжности в структурите на ГД "ИН", в разрез с чл.19, ал.1, т.1, ал.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл.142, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМВР (с полицейски правомощия), които обективно, функционално и реално не изпълняват пряко дейности, свързани с изпълнение на наказанията лишаване от свобода, постова служба, конвоиране, охрана на магистрати, охрана на съдебните сгради, екстрадиции по ЗЕЕЗА, принудително довеждане, призоваване, издирване и задържане на лица с влезли в сила присъди и мярка за неотклонение "Задържане под стража" и др. по опазване на обществения ред и сигурност.

3. Предвид обобщените данни на административните ръководители на апелативните прокуратури, относно броя на лишените от свобода, спрямо щатната численост на НОС в МЛС, във връзка с писмо от месец декември 2017г. на главния прокурор до министъра на правосъдието, в което главния прокурор изразява "...че е налице неравномерност в съотношението на охранителния състав спрямо лишените от свобода, както и че този състав /численост на дневни и нощни смени  за НОС/, не е в състояние да осигури надеждна охрана на местата за лишаване от свобода." "В същото време, изразявам безпокойство, че тези проблеми не намират разрешение за продължителен период от време и че охраната на затворите и затворническите общежития не е на това ниво, което гарантира сигурност и възможност за адекватна реакция при извънредни ситуации."

В тази връзка да предоставите своевременно на ССЗБ информация в каква част към настоящия момент са изпълнени направените предложения от Главния прокурор на Република България

4. На следващо място, желаем да ни предоставите своевременно, съгласно ЗНА и поетият от Министъра на правосъдието ангажимент със срок до месец юни 2018г. проект на Наредба със стандарти за охрана и сигурност, за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на постовата и конвойна служба в ГД "ИН" и ГДО, в съответствие със стандартите на ЕС, касаещ адекватното обезпечаване на щатната численост в специализираните дирекции, предвид ангажиментите в контролираната среда.

5. По отношение на Писмо с Ваш Изх.№57-00-10/27.06.2018г., подписано от зам.-министъра на правосъдието и приложено Становище към Ваш рег. №57-00-10/20.06.2018г. от Любомир Талев – директор на дирекция "Съвет по законодателство", изразяваме принципна позиция с оглед недопускане на чутовни инциденти, като този от 03.04.2018г. бягство от Софийския затвор, което е пробив не само в системата на ГД "ИН", а в колективната система за национална сигурност и обществен ред в Република България. В тази насока припомняме, че по време на всички протестни действия през годините и тези преди бягството под надслов "Европа и за нас" 2018г., ССЗБ с тревожност алармира пред българската общественост и институции за слабост в охраната, едно от които е недостатъчния охранителен състав в ГД "ИН" и ГДО, в съответствие със значимостта на безпокойството, изразено от главния прокурор на републиката и предложенията му към МП за периода 2015г. – 2017г. Към настоящия момент не е налице промяна на статуквото в посока увеличаване на надзорно-охранителния състав, в съответствие със стандарти за сигурност и мотивация на човешкия фактор в двете главни дирекции.    

По отношение на становището от директора на дирекция "Съвет по законодателство" от ССЗБ, считаме че същото не е обосновано, изразените резерви не са принципно определени, тъй като направените от ССЗБ предложения не са в разрез със законодателството. Друг е въпроса, че се търси начин от страна на председателя на работната група за формално издаване на наредба, без възприет стандарт с гарантирано финансово обезпечение, предвид целите. Заявяваме, че ще депозираме насрещно становище в първата работна среща, като поддържаме съвкупно нашите консолидирани предложения в депозираните становища във връзка с изпълнение на Заповед №ЛС-13-40/02.11.2017г. на министъра на правосъдието, която за 10 /десет/ месеца "усилен труд" наредбата не можа да стане факт. "Където има воля, има и път, и начин. Където няма, няма ..... ".

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-РЕСОРЕН МИНИСТЪР,

Управителния съвет на ССЗБ очаква да ни предоставите своевременно обективна и пълна информация по отношение на гореизложените искания, като припомняме за декларираната от Вас политика на "върховенство на закона" и "равенство пред закона" по време на работните ни срещи и преговори по време на протестната кампания.

Управителния съвет на ССЗБ очаква от ресорния зам.-министър да получи отговор на депозираното в МП писмо с обратна разписка от 14.05.2018г. и на имейл на 11.05.2018г., с оглед преценка за предприемане на действия.

Управителния съвет на ССЗБ оценява положително постигнатото до момента в сътрудничество с настоящия екип на политическото ръководство в Министерство на правосъдието, като вярваме, че ще бъде изпълнено добросъвестно разпореждането и указанията на министъра на правосъдието за фундаментално разглеждане на "щат по щат" и трансформиране на конкретни длъжности в съответствие с правния статут, предвиден и съответстващ на хипотезите (ЗДСл. и КТ) инкорпорирани от законодателя в ЗМВР.

Извършването на задълбочен и прецизен анализ на дейставащото щатно разписание на "щат по щат" и изготвянето на ново, съобразено със статута (правното положение на заетите лица), в съответствие със специалните закони, във връзка с предложенията на Главния прокурор на Република България, във връзка с целесъобразното изпълнение на Заповед №ЛС-13-55/19.04.2018г. на Министъра на правосъдието и реципирането на очакваните европейски стандарти в "наредба", следва да увеличи крайно недостатъчния охранителен състав в двете специализирани дирекции. Спазването на законодателството, Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България и изпълнението на поетите политически ангажименти, насочени към увеличаване на охранителния състав в специализираните структури, ще гарантира опазването на обществения ред и вътрешната сигурност в МЛС, а като последица ще повиши доверието на гражданското общество към държавното управление и институциите.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
|
нерегистриран
18 август 2018, 09:40
0
0
В МВР още в началото на 2017г преназначиха всички чиновници в администрацията по ЗДСл и кодекса на труда( трета категория труд). В ГДИН и ГДО все още разни счетоводители, юристи и тиловаци са държавни служители първа категория труд! Защо е така и до кога ще е така?
2
|
нерегистриран
15 август 2018, 08:13
7
0
Надзирателите много бързат! Първо трябва да се назначат на точните изпълнителски длъжностите синдикалистите от Семеен синдикат „Охрана” , напр. деловодител в дирекцията!
1
666
|
нерегистриран
14 август 2018, 17:47
6
0
Рабфак. Това обяснява всичко.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно