Александър Николов, председател на УС на САОСВ:
ВСС трябва да изработи нова концепция за администрацията в съдебната власт
Включването на "съдебен служител" в Списъка на професиите за професионално образование и утвърждаването на държавния образователен стандарт ще подобрят работата на съдебната система
ВСС трябва да изработи нова концепция за администрацията в съдебната власт

Александър Николов, председател на УС на САОСВ

Г-н Николов, необходимо ли е за съдебната система включването на професия "съдебен служител" в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и съответно утвърждаването на държавен образователен стандарт за тази професия?

​Категорично! Една от основните цели пред Висшия съдебен съвет (ВСС), съответно и пред Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ), е да бъде насърчено професионалното развитие на съдебната администрация с оглед намиране на ефективни решения за подобряване на правораздавателния процес и укрепване на принципите на върховенство на закона.

​В изпълнение на тази основна цел, в сътрудничество със Националния институт по правосъдие (НИП), направихме преглед на съществуващите професии в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, като беше отчетена липсата на специалност, с необходимата за съдебната власт отраслова и специфична подготовка. ​В този смисъл установихме, че необходимите компетентности (знания, умения, опит), които съдебният служител трябва да притежава, не фигурират в нито една конкретна специалност в средното образование, което неминуемо води до множество затруднения при назначаването на нови съдебни служители в органите на съдебната власт.

В проекта се предвижда обучение на ученици за придобиване на такава квалификация. Кой ще се заеме с това да научи децата какво е да си съдебен служител?

​В чл. 9 от Закон за професионалното образование и обучение е регламентирано кой има право да осъществява обучение за придобиване на професионална квалификация (професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата, центрове за професионално обучение и т.н). В разработения държавен образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията "Съдебен служител" са определени изискванията към обучаващите:

​По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност и професионален опит в орган на съдебната власт.

​По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават лица без висше образование и без придобита професионална квалификация "учител", ако са придобили професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

​Ще можем да отговорим на търсенето на обучители чрез натрупаната експертиза на нашите членове, които притежават необходимите професионални знания, умения и компетентности, придобити като действащи съдебни служители.

Не е ли необходимо допълнително обучение и на преподавателите?

​Разбира се, че е необходимо. В разработения държавен образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията "Съдебен служител" изрично е записано, че е препоръчително на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.

Вие сте един от участниците в списването на предложенията за нормативните промени, предложени от образователното министерство, консултирахте ли се с академичната сфера при изготвянето им?

​Изготвянето на проекта на тази Наредба е плод на съвместните усилия на Националния институт на правосъдието, Национална агенция за професионално образование и обучение, Министерството на правосъдието, Министерството на образованието и науката и на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. ​Институционализирането на професията "съдебен служител" е една от основните задачи, които Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт си постави още със своето учредяване. Бяха проведени множество срещи с членове на Висшия съдебен съвет, директора на Националния институт на правосъдието, административни ръководители на органите на съдебната власт, както и с представители на академичната общност, на които беше сондирано мнение по какъв начин следва да бъде реализирана тази идея.

​На 7 април 2017 г. Националният институт на правосъдието и Висшият съдебен съвет, под патронажа на министъра на правосъдието и министъра на образованието и науката, в сътрудничество със Сдружението на администрацията на органите на съдебната власт, организираха Кръгла маса на тема "Професионалното обучение на съдебната администрация". В рамките на форума участваха и представители на академичната общност, като бяха обсъдени съществени въпроси, свързани с образованието на служителите в органите на съдебната власт и необходимостта от специализирана професионална подготовка за ефективното изпълнение на служебните им задължения. В резултат от проведената дискусия на кръглата маса и застъпената позиция от страна на САОСВ, представител на Сдружението беше включен в създадената работна група за "Анализ на необходимите знания, умения и компетентности на служителите от специализираната администрация на органите на съдебната власт". Основната задача пред работната група беше подготовката на предложение за допълване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение с професия "съдебен служител".

​Усилията на работната група дадоха нужния резултат и със Заповед № РД 09-5862/14.12.2017 г. на министъра на образованието и науката към списъка на професиите за професионално образование и обучение беше добавена професията "съдебен служител". ​Като естествено продължение на добрата съвместна работа, представители на САОСВ бяха поканени да участват и в разработването на държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията "Съдебен служител", който е и основният предмет на Наредбата. ​След изработването на проекта за държавен образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията "Съдебен служител", последният бе представен на представители на академичната общност, които на свой ред направиха критични бележки и коментари, които бяха отразени в окончателния проект за Наредба. ​

Струва ли Ви се наложително да се предвидят и допълнителни обучения за вече практикуващите съдебни служители? Добре подготвени ли са те в контекста на доста динамичната и специфична среда, в която работят? 

​Както вече казах, служителите в органите на съдебната власт са призвани да обезпечават най-сложния процес в осъществяването на държавната власт - правораздавателния. В този смисъл знанията, уменията и опитът, които съдебните служители притежават, са едни от най-ценните активи, с които съдебната система разполага. 

Динамиката на обществените отношения в органите на съдебната власт, както и честите законодателни промени в нормативната уредба обаче налагат необходимостта от непрекъснато повишаване и надграждане на професионалната квалификация на съдебните служители. ​В тази връзка САОСВ винаги активно е подпомагало и съдействало на своите членове да отговорят на високите изисквания, които обществото поставя към тяхната професионална компетентност и квалификация, с което фигурата на съдебния служител да се утвърди като олицетворение и еталон за качествена администрация, притежаваща висок професионализъм и експертиза.

Какви са основните проблеми, според Вас, пред съдебния служител и какви мерки считате, че следва да бъдат предприети за разрешаването на тези проблеми?

Много са нещата, които трябва да бъдат направени. Основните проблеми, според мен, в съдебната администрация и в частност пред съдебния служител, са заложени още на ниво планиране, както и непоследователност в политиката по отношение на човешките ресурси. Моето мнение е, че трябва да се изработи цялостна нова концепция от Висшия съдебен съвет по отношение на администрацията в органите на съдебната власт. Броят и вида на служителите в отделните органи следва да е пряко обвързан с броя на магистратите. 

Следва да се направи цялостен функционален анализ на администрацията на органите на съдебна власт, да се направи преценка според броя на магистратите какъв е оптималният брой на съдебни служители като брой и длъжности. Освен това е препоръчително, за да няма разнопосочно прилагане както на класификатора, така и на правилата, да бъдат разработени примерни структури, според вида на съда във вертикална структура (апелативен, окръжен, административен, районен и т.н.) от една страна и по хоризонтала (според териториалното му разположение и големината) от друга. По този начин ще се преодолее дисбалансът в органите на съдебната власт. 

Критериите за оценка в атестациите следва да се прецизират, както и следва да се помисли за обективни, качествено и количествено измерими индикатори, за да се избегне субективизмът при оценяването. Да се предвидят стимули, с които ще се мотивират съдебните служители, като периодични допълнителни добавки към заплатите, както и да се предивиди възможност за намаляване на ранга, в случай на неизпълнение на задълженията. На следващо място трябва да се унифицират правилата и процедурите, като се въведат ефективни и ефикасни такива, а не да се натоварват администрациите с излишни изисквания, които нямат ефективност и не водят до желания резултат. При приемане на нова нормативна уредба ВСС да изпраща за предложения и коментари до органите на съдебната власт, като се сформират по-широко представени работни групи, които да изразяват становища по отношение на прилагането й.

Ние от САОСВ ще продължим да работим за определяне на ясни, конкретни и обективни измерители на работата на всеки отделен служител в системата. Разбира се осъзнаваме, че положителна промяна може да се случи само чрез ефективно сътрудничество между Висшия съдебен съвет, администрацията и неправителствения сектор.

Какви позитиви за съдебната система очаквате след приемането на Наредбата?

​Дълбоко вярвам, че включване на професията "съдебен служител" в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и утвърждаването на държавния образователен стандарт ще доведат до подобряването на работата на съдебната система, повишаване на нейната ефективност и доверие в обществото. Считам, че всички тези позитиви за съдебната система ще бъдат пряка и непосредствена последица от повишената компетентност и квалификация на съдебната администрация, защото именно служителите са в пряк контакт с гражданите и в значителна степен градят представата за работата на съдебната власт пред обществото. 

Лицата, придобили професионална квалификация по професията "Съдебен служител" ще имат възможност да заемат длъжности в съд, прокуратура, следствие, в канторите на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители и др. В този смисъл, от една страна ще се създаде компетентна база от кадри, която ще отговори на нуждите на съдебната система и различните институции от квалифицирани служители, а от друга - учениците ще получат по-бърза практическа реализация след като завършат средното си образование.

Александър Николов е председател на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. САОСВ е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт. Сдружението е създадено с цел защита на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
37
Корекция??????
|
нерегистриран
28 август 2018, 19:23
5
-2
Защо изтрихте коментарът за Магдалинчев.Да не се обади някой на главния редактор.Този мазник и фуранджийска лопата ще си получи заслуженото.Ако съобщението е вулгарно,какви според вас са коментари номер 21 и 22.Жоро Колев е бил винаги мъжкар и такъв ще остане .Момчето не го познавам,но пък е син на велик българин които се съмнявам да не го е научил на достойнство и труд.
36
|
нерегистриран
28 август 2018, 12:03
6
-3
До коментар [#32] от "Служител ":
Независимо на кого е син това е един страхотен човек и добър ръководител.Много е лесно да плюете, но нека да ви видим вас... Излезте от форумите! и реализирайте намеренията си. Стига само сте плюли отсграни, вече 29 години едно и също правите.


Там е работата, че в България това, което може да "постигнеш", зависи преди всичко от това, чий син или бодигард си!
35
**********************
|
нерегистриран
28 август 2018, 01:03
2
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
34
Суверена
|
нерегистриран
27 август 2018, 20:12
8
0
Пак нещо не са разбрали-съдебният служител не се създава с клишетата, които сте написали.Нито с обучението, на което уж ще го подложите.Нито една професия не се "учи".Професията всеки си я носи.Както името,датата на раждане, религията.
Т.н.съдебен служител е "лицето"на една администрация-то трябва не да бъде обучено, а да бъде "възпитавано" в морал-този служител трябва да е "отворен"към гражданите и ВИНАГИ да е в негова помощ.Сега това е обърнато наопаки-служителят служи на този, който го е назначил.ПОДБОРЪТ следва да СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПСИХОЛОЗИ- те веднага разбират кой за какво "става".А гражданите са "погнусени"от отношението, което "получават"от съдебните служители-обиди, неглижиране на проблемите, забрани, откази да им се помогне-дори търсене на полиция, та да се оттърват от гражданина, който ,виждате ли, иска нещо си, но то му е забранено?!
Не се прави ПО ТОЗИ НАЧИН -иска се отношение и доброта човешка-а това ПРИ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК е даденост!?...
33
Марин
|
нерегистриран
27 август 2018, 15:38
4
-5
Само които не познава Сашо може да каже нещо лошо за него.За разлика от много други този човек се опитва и прави нещо за съдебните служители.
32
Служител
|
нерегистриран
27 август 2018, 14:17
4
-3
Независимо на кого е син това е един страхотен човек и добър ръководител.Много е лесно да плюете, но нека да ви видим вас... Излезте от форумите! и реализирайте намеренията си. Стига само сте плюли отсграни, вече 29 години едно и също правите.
31
Нели
|
нерегистриран
27 август 2018, 10:14
2
-3
Поредната анонимка се изказа.Тук едни и същи хора пишат коментари.Могат да се познават,защото използват едни и същи изрази характерни за древните им душици.Едно и също в България през последните 30 години.Излезте и се реализирайте и вие.Всички знаят всичко и могат всичко на думи,но реализацията им куца.Не познавам този човек,но прочетох интервюто и считам че е доста смислено.Но си пишете.Вие сами ще се удавите и загубите в собствената си злоба.
30
Нели
|
нерегистриран
27 август 2018, 08:41
8
-5
Сашко татин,за 5години главен секретар във ВАС защо не направи нищо за администрацията освен да я мъкнеш за запълване на бройка по проектчетата си,ами сега като те изритаха от там и се орезили във ВСС взе да се загрижи? Не ти вярвам момченце,подвеждаш хората и в момента в който чичо ти Румен ти намери сладка работа ще забравиш администрацията,като досега.
29
не разбирам
|
нерегистриран
26 август 2018, 05:24
5
-2
Защо плювалника под номер 21 и 22 не е изтрит. Не за друго, но никой не е длъжен да се товари със злобата на нищожества, които се страхуват даже да напишат имената ако въобше имат такива. Долни подли нищожества
28
Реформата
|
нерегистриран
24 август 2018, 00:26
6
-2
А защо реформата не започнe със ВСС Там над половината са високоплатени търтеи с по 3000 лв заплата и разни много важни шофьори и експерти.Ама там не може ,че току виж станала революция.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно