Янко Чавеев, председател на РС-Самоков:
Промяна в територията на някои съдебните райони реално ще допринесе до намаляване на натовареността на колегите ни от столицата
Няма малки и големи съдилища, а може да се говори за малки и големи съдии, смята ръководителят на Районния съд в Самоков
Промяна в територията на някои съдебните райони реално ще допринесе до намаляване на натовареността на колегите ни от столицата

съдия Янко Чавеев, председател на РС-Самоков

На 25 септември членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложиха приемането на решение по предложението на кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков за промяна на границите на съдебни райони около столицата, с цел прехвърлянето на дела от Софийския районен съд (СРС) в районните съдилища в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков.

В интерес на дебата, "Правен свят" потърси становището на административните ръководители на четирите съдилища, които по изчисления на вносителите на предложението, би трябвало да поемат разглеждането на около 6078 дела.

Прогнозите на двамата кадровици, предложители на промените, сочат, че най-малко нови дела – 80 на брой - биха постъпили в РС-Самоков, ако идеята бъде реализирана. Председателят на съда съдия Янко Чавеев в интервю за Цветелина Янкова. 

Господин Чавеев, както Ви е известно, съдебните кадровици Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева предложиха част от делата на Софийски районен съд да преминат в РС-Самоков, с цел уравновесяване на натовареността в столичния районен съд. Съгласувано ли е с вас това предложение и какво е становището Ви относно предложената промяна?

Тази идея в действителност не е нова. Подобно предложение имаше и преди 7-8 години, но не са ми известни причините, поради които то не е било официално разгледано по реда на ЗСВ. Що се касае до актуалното предложение, към настоящия момент то все още не е изпратено до РС – Самоков за официално становище. Предполагам, че това скоро ще се случи. Тъй като промяната на границите на съдебния район би се отнасяла до дейността на съда в дългосрочен план, бих запознал с предложението всички съдии от нашия съд, за да може въпросът да се обсъди и на общо събрание. А що се отнася до личното ми мнение – смятам, че като цяло предложените промени в територията на съдебните райони на някои районни съдилища могат реално да допринесат до известно намаляване на натовареността на колегите ни от столицата и ако тези промени бъдат извършени разумно и с комплексен подход, ще бъдат успешни.

Според прогнозите на предложителите около 80 нови дела ще постъпят при Вас, ако предложението стане реалност. Ще се наруши ли балансът на работа на съдиите, ако това се случи?

За конкретно число на увеличение на постъплението от дела вследствие на тази промяна трудно бих могъл да взема определено отношение към днешна дата. Не считам, че присъединяването конкретно на селата Долни Пасарел и Плана към съдебния район на РС – Самоков, ако в това се състои предложението относно нашия съд, ще доведе до нарушаване на баланса на работата ни. И понастоящем както по територия, така и по население, съдебният район на РС – Самоков е сред най-големите в Софийския съдебен окръг, броят на делата е голям, поради което сме привикнали да работим при трайно висока натовареност.

Прави впечатление обаче, че прогнозно делата, които се предвижда да постъпят в РС-Самоков, са десетки пъти по-малко от тези в РС-Костинброд, например, където Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков очакват да отидат над 3600 нови дела. Как си обяснявате тази значителна разлика?

Все още не съм запознат в детайли с актуалното предложение и с мотивите на вносителите му, но предполагам, че причините за подобна разлика, ако има такава, са предимно географски, демографски и социално-икономически. Град Самоков се намира на около 60 км. от гр. София и е общински център на обширен район с предимно планински и полупланински характер, поради което от чисто географска гледна точка не са твърде много на брой населените места, които могат с лекота да бъдат присъединени към съдебния район на РС – Самоков без да се постави под въпрос достъпът на гражданите от тези населени места до правосъдие. От друга страна, немалкият брой населени места, за които, доколкото знам, се предлага да преминат към съдебния район на РС – Костинброд и РС – Елин Пелин, се намират в близост до тези градове. Съвсем отделен е въпросът, че и тези съдебни райони имат своите специфики, с които аз не съм запознат в детайли и предполагам, че колегите – председатели на тези съдилища биха могли да бъдат по-полезни при отговора на въпроса, касаещ тези органи на съдебната власт.

Ще имате ли нужда все пак от допълнителни щатове за съдии и съдебни служители и от допълнителни средства по бюджета на съда?

Не изключвам вероятността такава необходимост да възникне в определен момент, но както вече посочих – смятам, че РС – Самоков има съществуващ капацитет да се справи адекватно с увеличението на броя на делата вследствие на така предложеното разширяване на територията на съдебния му район.

Към момента проблемът с неравномерното натоварване на някои съдилища се решаваше най-често с командироване на съдии. Това обаче често създава и напрежение между магистратите от по-малките населени места и тези в по-големите градове. Големите съдилища ли са "по-апетитна хапка" за съдиите и това ли е начинът за справянето с неравномерното натоварване, според Вас?

За мен, а убеден съм – и за огромното мнозинство от колегите ми, никой съд не е "хапка", ако ми позволите да използвам израза от въпроса Ви, а е място, в което съдията ежедневно честно и почтено осъществява призванието си. Съдиите в по-малките градове имат възможност да правораздават в много широк правен спектър и ако това се извършва качествено, то предполага висока степен на юридическа подготовка и поддържане на професионален инстинкт към адекватно прилагане на разнообразна правна материя. Освен това съдията в малкия град е публична личност всеки ден по 24 часа в денонощието, поради което изискванията към нравствените му качества са не по-ниски. В този смисъл мога дори по-метафорично да се изразя, че няма малки и големи съдилища, а може да се говори за малки и големи съдии. Друг е въпросът, че напоследък социално-икономическата активност на нашия народ се съсредоточи в няколко големи градове, един от които е столицата. Това неминуемо води до хронична прекомерност на натоварването в съдилищата в тези градове. Командироването на съдии има друга концепция съгласно ЗСВ – то цели да удовлетвори временна служебна необходимост и по мое мнение не може адекватно да посрещне трайни социално-икономически процеси. Превръщането му в основен инструмент за преодоляване на неравномерната натовареност на съдиите в столицата, води до значително намаляване на кадровата обезпеченост на извънстоличните съдилища и до затруднения в ежедневната им дейност. Не бива да забравяме, че българските граждани, които не живеят в гр. София, също са живи хора и имат право на достъп до ефективно и качествено правосъдие, осъществявано от мотивирани съдии, които да имат достатъчно време не само за ежедневната си работа, а и за повишаване на квалификацията си, за обмяна на професионален опит с други колеги, за ползване на отпуск и т. н.

Каква е като цало визията Ви за прекрояването на съдебна карта?

Би било твърде претенциозно от моя страна, от позицията, която заемам, да заявя цялостна визия за прекрояването на съдебната карта. Бих могъл да споделя обаче личното си мнение, че районните съдилища следва да бъдат ценени повече като неотделим елемент на българската държавност и по-малко – като производствени единици с определена рентабилност. Затова и съдилищата в по-малките градове заслужават своето съществуване, а превръщането им в по-трудно управляеми крупни структури на друго ниво е твърде спорно от практическа гледна точка. Последното не би решило и проблемите с натовареността в най-големите районни съдилища.

Специално за Вас, като административен ръководител, би било по-полезно да командироват съдия от съда, който ръководите, в столицата или да Ви бъдат възложени повече дела?

Всеки председател на съд би бил по-спокоен, ако щатът от съдии е попълнен и всички съдии осъществяват функциите си в този съд. Вече повече от 13 години като съдия съм свързан със Софийския съдебен окръг и в този период наблюдавам с тревога процесите на преминаване на съдии от районните съдилища от окръга в други районни съдилища, независимо дали по пътя на командироването или по реда на чл. 194 от ЗСВ. Надявам се да приближава краят на тази тенденция, която в известен смисъл е парадоксална – нашият окръг не е обезлюден, а се обезлюдяват районни съдилища. А що се отнася до увеличаването на работата – пожелавам на колегите си, а и на себе си, здраве и сили, за да посрещнем предизвикателството.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
12
|
нерегистриран
22 октомври 2018, 13:09
3
-1
Имаше една приказка, за една баба, дето си наредила гърнетата на плета да ги суши, ама се оказало, че за едно счупено гърне нямало място. И за да освободи място за него изпотрошила здравите.
Та и в случая положението е същото - има 2 счупени гърнета - СРС и СГС, дето делата се отлагат 24 пъти, при положение, че още в началото е трявало да се направи онова, дето е станало в края. И тъй като тамошните лентяи не ми се работи, а искат само да ходят на обучения в чужбина за по 250 000щ.д. сега ще съсипят цялата съдебна система, за да се търси кой да им върши работата. Като гледам само тези две грантаджийско-протестърско-лентяйски структури бяха изкарани читави, а всички други лоши - всички провинциални съдилища лоши, всички окръжни - лоши, всички административни - лоши, всички военни - лоши, всички апелативни - лоши. Само за Лозановия коментари няма, ама нали и Лозан е от тяхната протестърско-грантаджийска дружинка.

Като сте толкова за равенство, що не викахте - за всеки съдия - грант от 250 000щ.д. за обучение в САЩ. Или туй вече само за най-отбраните кадри на 2-те съвършени съдилища.
11
|
нерегистриран
18 октомври 2018, 12:02
3
0
До коментар [#10] от "малък съдия":

О, напротив - нагледала съм се на малки съдии от големи съдилища.
Истината е, че съдебната ни система не е оазис на фона на цялата обществено-политическа обстановка и за съжаление разбиха системата водени от принципа разделяй и владей.
Докато няма механизъм за ре-подбор на кадрите, които са вътре в системата, основана на притежаваните от тях професионални качества, каквито и да е реформи, включително и за прекрояване на съдебната карта, са обречени на неуспех.
Съгласен съм. Аз не твърдя, че няма.Просто казвам, че ние самите не трябва да се делим на големи и малки съдии /поредното безмислено деление/.
10
малък съдия
|
нерегистриран
18 октомври 2018, 09:00
9
-2
До коментар [#9] от "Една поправка!":
Големи и малки съдилища има. И това е обективна даденост, обословена от броя съдии, които работят в тях. А че има големи и малки съдии, това не би трябвало да излиза от устата на съдия, уви...

О, напротив - нагледала съм се на малки съдии от големи съдилища.
Истината е, че съдебната ни система не е оазис на фона на цялата обществено-политическа обстановка и за съжаление разбиха системата водени от принципа разделяй и владей.
Докато няма механизъм за ре-подбор на кадрите, които са вътре в системата, основана на притежаваните от тях професионални качества, каквито и да е реформи, включително и за прекрояване на съдебната карта, са обречени на неуспех.
9
Една поправка!
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 22:40
11
-6
Големи и малки съдилища има. И това е обективна даденост, обословена от броя съдии, които работят в тях. А че има големи и малки съдии, това не би трябвало да излиза от устата на съдия, уви...
8
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 16:59
7
-6
До коментар [#7] от "нерегистриран":


Това, което казвате като факти, е точно така. Но, това са различни проблеми и затова и различни способи има за прилагане. Сам визирате по-горните съдилища- окръжни /военни и адм./ и апелативни. Просто проблемът с неравномерната натовареност има различни измерения. Равномерното разпределение между районни съдилища, равномерно разпределение между окръжни съдилища /в т.ч.край на безработицата на военните/, равномерно между апелативните съдилища- тразлични са целите, съответно и средствата са различни.
Абе не е баш така . Положението в съдебната система е подобно на това в армията - "Много вождове - малко индианци". Както в армията имаме няколко хиляди полковници и подполковници , но не ни достигат войници - така и в съдебната система има много "повишени" , които реално не допринасят , а при "редниците" в районните съдилища - гърч и бобена чорба. Няма нищо "унижаващо" окръжен или апелативен съдия да помогне на колегите си , които с години работят в пъти повече от него . Освен това производството на "повишени" окръжни и апелативни съдии продължава с пълни темпове , а районните съдилища тотално ги гърчат и обезкървяват . Реално България няма нужда от толкова много окръжни , апелативни и административни съдии. От военни съдии пък въобще няма нужда , чакам само главния прокурор да се самосезира….срещу съдийската колегия …..
7
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 16:36
4
-4
До коментар [#5] от "Разделяй и владей.....":
Подкрепям предложението за прекрояване на района на СРС , въпреки че резултатите от него ще бъдат скромни . Плюс това се измества фокуса на реформата към районните съдилища , а не там е сериозния проблем . Да кажем ясно :

1. Топ мързеливците са във военните съдилища - незабавно да се закрият поне две от тях . Едно дело на месец - нещата стоят прокурорски вече - ВСС е в хипотеза на тежка безстопанственост .

2. На второ място по мързел са апелативните съдии извън София. По 3-4 дела на месец ??? Поредното безумие .

3. Третото място си делят знайни и незнайни СТОТИЦИ окръжни и административни съдии , който кротко дремят с между 7-10 дела на месец . Абе във ВСС нормални ли сте ? Тия сладури не могат да запълнят и по едно заседание на месец /говоря за нормално заседание от 6-7 дела , не за залъгалки с по 2-3 дела , което заседание на въззив или касация приключва за 20 минути/.

Та седнали сме значи да противопоставяме районните съдии....А дали те са толкова глупави ???


Това, което казвате като факти, е точно така. Но, това са различни проблеми и затова и различни способи има за прилагане. Сам визирате по-горните съдилища- окръжни /военни и адм./ и апелативни. Просто проблемът с неравномерната натовареност има различни измерения. Равномерното разпределение между районни съдилища, равномерно разпределение между окръжни съдилища /в т.ч.край на безработицата на военните/, равномерно между апелативните съдилища- тразлични са целите, съответно и средствата са различни.
6
16-ти април
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 15:46
13
-3
Браво, колега! Изцяло Ви подкрепям и се радвам, че работя редов с такива като Вас в тази система. Крепко здраве и поводи за радост Ви желая. Вие сте един от големите съдии.
5
Разделяй и владей.....
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 14:57
29
-5
Подкрепям предложението за прекрояване на района на СРС , въпреки че резултатите от него ще бъдат скромни . Плюс това се измества фокуса на реформата към районните съдилища , а не там е сериозния проблем . Да кажем ясно :

1. Топ мързеливците са във военните съдилища - незабавно да се закрият поне две от тях . Едно дело на месец - нещата стоят прокурорски вече - ВСС е в хипотеза на тежка безстопанственост .

2. На второ място по мързел са апелативните съдии извън София. По 3-4 дела на месец ??? Поредното безумие .

3. Третото място си делят знайни и незнайни СТОТИЦИ окръжни и административни съдии , който кротко дремят с между 7-10 дела на месец . Абе във ВСС нормални ли сте ? Тия сладури не могат да запълнят и по едно заседание на месец /говоря за нормално заседание от 6-7 дела , не за залъгалки с по 2-3 дела , което заседание на въззив или касация приключва за 20 минути/.

Та седнали сме значи да противопоставяме районните съдии....А дали те са толкова глупави ???
4
Разумни доводи
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 14:28
15
-2
Нямам какво да добавя от казаното от колегата. Трябва малко да се прецизират нещата относно териториалната компетентност на съдебните изпълнители и нотариусите и наистина нещата могат да се случат.
3
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 13:30
25
-11
Съдиите от СРС най-сетне ще могат изцяло да се посветят на протестърско-грантаджийски изяви, а шерпите от окръга ще им работят делата! Браво! Браво! Ся, че гражданите ще трябва да пътуват 50-100км. в едната, а после в другата посока, че ще трябва да дадат за пътни половината си пенсия - голяма работа. Да се надяваме поне, че сега, когато делата ще се гледат от съдии, които не са се посветили на грантаджийско-протестърски подвизи няма да се налага делата да се отлагат по 24 пъти, за да се окаже, че още първия е трябвало делото да е върнато, а гражданина да е платил за пътни сума равняваще се на пенсиите му за 1 година.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно