Какво не знаят длъжниците за погасителната давност?
Давността не ликвидира неплатените задължения, a погасява правото на иск
Какво не знаят длъжниците за погасителната давност?

Поради неразбиране или изкривяване на информацията по теми, касаещи длъжниците, като граждански фалит, давност при дълговете, принудително изпълнение, хората придобиват погрешна представа за тези правни институти и не реагират адекватно, тогава когато трябва да изпълнят свое задължение или да потърсят защита на правата си. Затова и често при много от длъжниците битува неправилното схващане, че гражданският фалит едва ли не е опрощаване на дългове, а погасителната давност означава отпадане на дългове или пък, че трябва с лека ръка да се премахне принудителното изпълнение и събирането на дългове. Така в един момент длъжниците осъзнават, че фалитът всъщност е система от строги мерки и ограничения, насочени към тях самите или узнават, че неправилно са пресметнали давностен срок (или са си мислили, че се прилага автоматично и са бездействали с единствената мисъл "дългът да се отпише"). Има и ситуации, в които длъжник се оказва кредитор, т.е. има да събира вземания и разбира, че всъщност съдебното изпълнение и събирането на дългове въобще са необходими в едни такива сложни отношения.

Тъй като в предишни коментари съм разглеждал промените в ГПК, касаещи изпълнителния процес и някои заблуди около гражданския фалит, този анализ ще бъде посветен на давността по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и извънсъдебното събиране на дългове.

Погасителната давност е регламентирана в чл. 110-120 ЗЗД и тя не е процедура за погасяване на дълг (каквото неправилно схващане се среща), а материалноправен институт. Изтеклата давност не води до погасяване на самото вземане, а на правната възможност то да бъде събрано принудително, т.е. чрез съдебна защита и санкция. Вземането продължава да съществува като естествено и длъжникът продължава да дължи, но възможността да бъде изпълнено е ограничена до доброволно изпълнение и плащане.

Ако се приеме, че давността, регламентирана в Закона за задълженията и договорите, е своеобразна санкция за бездействие на кредитора по събиране на дълга и това се постига като му се отказва правото на търсене на защита по съдебен ред, т.е. погасява се правото на иск, то в никакъв случай законодателят не въвежда давността като опрощаване на дължимото. Още повече давността няма за цел поощряване на длъжника към недобросъвестно поведение. Затова и независимо от изтеклата давност  и от невъзможността на кредитора да търси правата си по съдебен ред, дългът сам по себе си не е погасен и не е заличен, и доброволното плащане е единственият възможен и очакван от кредитора резултат. Например, ако някой е поканен  да плати дълг за мобилни или финансови услуги от 2009 г. доброволно, това че е изтекла давността, означава само, че длъжникът не може да бъде съден, но не и че не дължи доброволно сумата за използваните услуги и не може да я плати. Това е така, защото в противен случай много длъжници биха били недобросъвестни и биха отлагали плащането на услуги, само за да настъпи давностният срок и дължимото да бъде погасено.

Въпреки липсващата в нашата правна система законова дефиниция за погасителната давност, приема се, че давността е период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска принудително осъществяване на вземането си спрямо длъжника (Решение № 484/12.01.2016 г. ВКС). Общата погасителна давност е 5 години, а давността за трудовите възнаграждения, за които не е предвидено друго, за обезщетения и неустойки от неизпълнени договори, за наеми, лихви и други периодични плащания е 3 години. Вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, както и на доставчици на комуникационни услуги (интернет, телевизия, мобилен телефон) също са периодични плащания и за тях се прилага кратката давност (Тълкувателно решение № 3/ 2011 от 18.05.2012 г. ОСГТК ВКС).

Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, т.е. от момента, в който кредиторът може да си иска дължимото - парите. Ако е уговорено, че вземането става изискуемо след покана, давността започва да тече от деня, в който задължението е възникнало. За вземане от непозволено увреждане, давността започва да тече от откриването на дееца, а при искове за неустойка за забава, давността започва да тече от последния ден, за който се начислява неустойката. Най-често грешката, която допускат длъжниците е сами да преценят дали един срок е изтекъл, без да имат познанията затова и без това да се прави при обективен прочит на документи. Така след време разбират не само, че давността не е изтекла, а и че е задействана и процедура за принудително събиране и дългът се е оскъпил. От своя страна принудителното изпълнение, като заместител на липсващото доброволно изпълнение, е съпроводено от допълнителни разходи, които са необходими, за да бъде събрана дадена сума. Малко са случаите, в които длъжникът поема сам инициатива да предяви иск, с който да се установи, че "не дължи", заради изтекъл давностен срок.  Споделям мнението, че в голяма част от случаите такива искове за "недължимост"  поради погасяване по давност са или недопустими, или неоснователни. Все още такива искове се предявяват и уважават, но се наблюдава и обратното.

Законът също урежда и хипотезите, при които давността не тече, а именно: между деца и родители, между съпрузи, за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба; докато трае съдебният процес относно вземането (чл. 115 ЗЗД). Давността се прекъсва в случаите, посочени в чл. 116 ЗЗД. Ако длъжникът признае вземането, като това може да стане изрично или с действия – например длъжникът плати част от дълга или извърши прихващане срещу свое насрещно вземане. Също така, ако кредиторът предяви пред съда иск за вземането си или направи възражение за прихващане в заведен срещу него иск от длъжника. Прекъсва се и когато кредиторът предприеме действия за принудително изпълнение, включително ако поиска издаване на заповед за изпълнение. Важно е да се знае, че от момента на  прекъсването на давността започва да тече нова давност. Ако вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е винаги пет години, така например вземането за лихва се погасява на основание чл.111  ЗЗД с тригодишна давност, но ако лихвата е присъдена със съдебно решение давността е петгодишна. В закона няма абсолютна давност, т.е. такава, която да не се влияе от прекъсването и спирането, а предлаганите през годините промени в тази посока не отговаряха в пълнота на смисъла на подобен институт. Например, предлагаше се тя да се отнася само до физически лица, чиито задължения не са обезпечени, разсрочени или отсрочени.  

Давността не се прилага служебно и това означава, че кредиторът може да предяви иск за погасено по давност вземане и съдът няма да отхвърли иска му, ако длъжникът не направи възражение, че дългът е погасен по давност. Това е така, защото съдът не е длъжен да следи и да се произнася служебно относно погасителната давност. Ако пък длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла (чл. 118 ЗЗД). С погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла.

Затова и давността не ликвидира неплатените задължения. Дори и след изтекла давност, дадена сума продължава да се дължи доброволно и това няма да е недължимо платено. Отпаднала е единствено възможността за събиране на вземането по принудителен ред.

Сами по себе си бездействието на длъжника, неплащането на задължения, в хипотеза на изтекла давност и непредприемането на конкретни действия, могат да имат неблагоприятни последици за него, например лоша кредитна история или пък да се окаже, че неправилно е преценил, че давността е изтекла и дългът да бъде предявен за събиране принудително, с произтичащите от това последици.

Марин Киров е юрист, експерт по законодателство и съдебна реформа. Работи като консултант при измененията на Конституцията от 2015 г. в глава "Съдебна власт" и е участвал в Съвета по съдебна реформа при изработването на промените в Закона за съдебната власт от 2016 г. Като експерт разработва промени, посветени на електронните публични търгове, защита на длъжника, вкл. при свръзадълженост и регулация на колекторската дейност. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
26
Нямам да давам
|
нерегистриран
30 януари 2019, 22:10
2
-2
До коментар [#25] от "petrov":


Абсолютно точно!

Малоумник
25
petrov
|
нерегистриран
29 януари 2019, 09:46
4
-4
До коментар [#24] от "нерегистриран":
Действително има и добросъвестни длъжници, но те са малко. Огромното мнозинство са със следния профил:
1. Притежава собствено жилище - живее в панелка 60-70 квадрата;
2. Притежава лично МПС - обикновено на 10-15 г.
3. Притежава неевтин телевизор;
4. Притежава скъп телефон - една нокия с копчета върши съшата работа, но не - трябва да си гъзар;
5. Плаща кабелна ТВ - да не е пенсионер да кара на декодер?
6. На договор с мобилния оператор - предплатените карти са отживелица;
7. Купува си алкохол, цигари, бензин, застраховка за колата, сервиз и т.н. "екстри"
8. Притежава лаптоп/компютър/таблет - че и за детето;
9. Ходи на почивка лятото - дори и в Гърция.
И т.н. Има множество начини един длъжник да намали разходите - да си продаде жилището и да излезе на квартира; да продаде колата и хем да вземе някой лев, хем да спести разходи за бензин и т.н. Но не - трябва да се поддържа и стандарт. Да си като другите.
Това с теглил 3000 - връща 15 000 са пълни глупости. Дори и с таксите за съд и ЧСИ и за адвокат/юрисконсулт, както и лихвите, дългът няма как да се оскъпи толкова. Последните години се направиха толкова много промени в полза на длъжниците, но никой от тях не каза дори едно "Благодаря":
1. Сложиха таван на ГПР по кредитите;
2. Редуцираха юрисконсултските възнаграждения драстично;
3. Редуцираха таксите на ЧСИ по малките дългове /до 1000 лв./
4. Преди дни редуцираха и адвокатските хонорари по малките дългове /до 1000 лв./
5. Въведоха съразмерност на обезпечението спрямо дълга.
6. Въведоха несеквестируемост на доходите под МРЗ
и т.н.
И пак недоволни, пак искат.
Като си добросъвестен и искаш да плащаш, няма да искаш погасяване на цялото задължение, а само на "аксесоарите" - лихви и разноски. Затова може да искате само:
1. Абсолютна давност само за лихвите. След 10 г. кредиторът ще е доволен да си вземе дори и само главницата и разноските;
2. Промяна в реда на погасяване на задълженията - първо да е главницата, след това да са лихвите и разноските. Има противоречива съдебна практика, затова образуваха тълкувателно дело пред ВКС (тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГТК на ВКС). Очаквам още един реверанс към длъжниците и да могат да си плащат първо главницата и чак след това лихви и разноски.
3. Погасяване на дълга по ипотечно вземане и реализиране на ипотекирания имот - в крайна сметка, нека и банките да бъдат малко дисциплинирани, стига са давали надути оценки при учредяване на ипотеките.

Недейте да искате много, защото всяко действие има обратно противодействие. Ще стане така, че ви въведат т.нар. "граждански фалит", но тихомълком ще се приеме, че при такъв фалит отпада несеквестируемостта на единственото жилище. И тогава ще видим кой е добросъвестен и кой - не.
Именно заради недобросъвестните длъжници банките, Топлофикация и другите бирници дерат по 10 кожи на добросъвестните. Което не е нито честно, нито справедливо.


Абсолютно точно!
24
|
нерегистриран
29 януари 2019, 09:38
6
-4
Действително има и добросъвестни длъжници, но те са малко. Огромното мнозинство са със следния профил:
1. Притежава собствено жилище - живее в панелка 60-70 квадрата;
2. Притежава лично МПС - обикновено на 10-15 г.
3. Притежава неевтин телевизор;
4. Притежава скъп телефон - една нокия с копчета върши съшата работа, но не - трябва да си гъзар;
5. Плаща кабелна ТВ - да не е пенсионер да кара на декодер?
6. На договор с мобилния оператор - предплатените карти са отживелица;
7. Купува си алкохол, цигари, бензин, застраховка за колата, сервиз и т.н. "екстри"
8. Притежава лаптоп/компютър/таблет - че и за детето;
9. Ходи на почивка лятото - дори и в Гърция.
И т.н. Има множество начини един длъжник да намали разходите - да си продаде жилището и да излезе на квартира; да продаде колата и хем да вземе някой лев, хем да спести разходи за бензин и т.н. Но не - трябва да се поддържа и стандарт. Да си като другите.
Това с теглил 3000 - връща 15 000 са пълни глупости. Дори и с таксите за съд и ЧСИ и за адвокат/юрисконсулт, както и лихвите, дългът няма как да се оскъпи толкова. Последните години се направиха толкова много промени в полза на длъжниците, но никой от тях не каза дори едно "Благодаря":
1. Сложиха таван на ГПР по кредитите;
2. Редуцираха юрисконсултските възнаграждения драстично;
3. Редуцираха таксите на ЧСИ по малките дългове /до 1000 лв./
4. Преди дни редуцираха и адвокатските хонорари по малките дългове /до 1000 лв./
5. Въведоха съразмерност на обезпечението спрямо дълга.
6. Въведоха несеквестируемост на доходите под МРЗ
и т.н.
И пак недоволни, пак искат.
Като си добросъвестен и искаш да плащаш, няма да искаш погасяване на цялото задължение, а само на "аксесоарите" - лихви и разноски. Затова може да искате само:
1. Абсолютна давност само за лихвите. След 10 г. кредиторът ще е доволен да си вземе дори и само главницата и разноските;
2. Промяна в реда на погасяване на задълженията - първо да е главницата, след това да са лихвите и разноските. Има противоречива съдебна практика, затова образуваха тълкувателно дело пред ВКС (тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГТК на ВКС). Очаквам още един реверанс към длъжниците и да могат да си плащат първо главницата и чак след това лихви и разноски.
3. Погасяване на дълга по ипотечно вземане и реализиране на ипотекирания имот - в крайна сметка, нека и банките да бъдат малко дисциплинирани, стига са давали надути оценки при учредяване на ипотеките.

Недейте да искате много, защото всяко действие има обратно противодействие. Ще стане така, че ви въведат т.нар. "граждански фалит", но тихомълком ще се приеме, че при такъв фалит отпада несеквестируемостта на единственото жилище. И тогава ще видим кой е добросъвестен и кой - не.
Именно заради недобросъвестните длъжници банките, Топлофикация и другите бирници дерат по 10 кожи на добросъвестните. Което не е нито честно, нито справедливо.
23
Ан
|
нерегистриран
29 януари 2019, 02:54
10
-2
Всеки напада длъжника, но има и много такива, които след време искат да си платят дължимото, но се разбира, че е теглил 3000,платил е 2000 и е длъжен още ...15 000. И затова хич нищо не връщат. Да има лихви ,но след давностния период поне от лихвите да се намали. Това е зверство с тези лихви
21
На хляба мекото
|
нерегистриран
28 януари 2019, 22:36
8
0
Не може всички хубости на едно място. Не може хем единственото ти жилище да е несеквестируемо и недосегаемо, независимо от площта, хем пък и абсолютна давност или гражданска несъстоятелност.
То и сега с тази постоянно растяща МРЗ е все по-трудно да се събират дългове от физически лица, вие ми говорите на всичкото отгоре и за абсолютна давност и граждански фалит.
Не може така. Защото кредиторите си го избиват чрез добросъвестните. Т.е. болен здрав носи. Кой каквато попара си е надробил, да си я сърба. pacta sunt servanda. Защо едни са добросъвестни и полагат усилия да си плащат дълговете, а други - не? Защото са мързеливи и прости и искат на хляба мекото, на живота лекото. Да си купуват плазми, айфони и да тънат в дългове. Тегли кредит за лифтинг,липосукции и тунинговане, за да прилича на птицечовка, а същевременно няма 5 лева да си палща дълговете. То простотията по хората ходи, но всеки трябва да се простира според чергата си. Като си взел пари, ще ги връщаш. И няма да се шириш в апартамент 100 квадрата. Ако падне несеквестируемостта на единственото жилище, изведнъж всички ще се юрнат да си плащат дълговете. Само че тогава ще настане революция, защото десетки хиляди несеквестируеми жилища стоят възбранени в момента и никой с пръст не може да ги пипне. И цените на жилищата ще паднат изведнъж, защото ще се насити пазарът с имоти на длъжници. И ще настане малко справедливост. Защо един може да опъва и да спестява, като лишава себе си и децата си от хиляди неща, само и само да не затъва в дългове, а на други не им пука? Че и нахални, абсолютна давност да имало. 30 години нека да ви е абсолютната давност.
Към автора на статията - недей да пишеш неща, които не разбираш. Искът за погасяване по давност бил недопустим. Всеки има правен интерес да претендира, че не дължи, след като някой му търси пари. Следователно такъв отрицателно-установителен иск винаги е допустим. Друг е въпросът дали е основателен. Цялата работа идва от спора между Кожухаров и Живко Сталев за материалноправната или процесуалноправната природа на давността. Когато в Древния Рим actio (иск) е било едновременно и двете, не е имало проблем. Но днес дайте да си теоретизираме. Бездействал ли е кредиторът - бездействал е. Що? Щото длъжникът гол като пушка. Е защо влизаш в правоотношения с такъв? Проучи го внимателно и тогава сключвай договор. То аман от доверие, да не сме в средновековието. 21 век е, днес всеки иска да те излъже и измами. Който е наивен - ще си плаща. И мен са ме мамили. Ще платя, ама не плаща. Пия една студена вода и продължавам нататък. Трябва да има яснота в отношенията кредитор-длъжник дължи ли се, не се ли дължи. Като е изтекла давността и има възражение за давност - все тая дали ще му казваш "погасено е вземането" или "погасено е процесуалното право да се иска принудително изпълнение" Дрън-дрън, че пляс.
20
граждански фалит
|
нерегистриран
28 януари 2019, 13:43
10
-3
Нали знаете, че при граждански фалит във всички държави освен Канада, Люксембург и Гърция е секвестируемо, т.е. може да бъде продадено.

Много се говори за гражданския фалит, обаче ако го въведат всички длъжници, че изпищят. Никой не предполага какво дърво е европейския модел на фалит. Взимат ти всичко.

Гражданския фалит е система по която да ти съберат парите, а не е защита. Само в САЩ има реална полза от фалита.

19
Цветан
|
нерегистриран
28 януари 2019, 13:38
5
0
ДЪРЖАВИ ДАВНОСТ

Люксембург, Австрия 30 години

Нидерландия, Португалия 20 години

Кипър, Литва, Латвия, Полша, Франция, Дания, Швеция 10 години

Великобритания 6 години

Словения, Унгария, Хърватска, Белгия 5 години

Румъния, Словакия, Финландия, Чехия, Германия 3 години

Испания, Италия, Малта, Гърция, Естония, Ирландия Няма информация за общ давностен срок

18
Петко
|
нерегистриран
28 януари 2019, 13:36
3
0
До коментар [#17] от "НАЕСТОЯВАВАМЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛИЧЕН ФАЛИТ И АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГОВЕ!":

Невярно! В целия ЕС има личен фалит. Във Франция напривмер средностатистическия францизин фалира средно 4 пъти в живота си -основно за дългове по кредитни крати, с последица зануляване на дълг. Ако във Франция до 40г възраст не си обявавал личен фалит техния НАП ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ти прави данъчна ревизия откъде имаш пари да живееш без да фалираш.

В Гърция, в Хърватия, в Испания имаше поредица от опрощавания на дългове към банки на граждани. Тоест в богати държави се опрощават дългове, само в бедна България гражданинът дължи докато е жив. Като в същата България-милиони левове фирмени дългове се опрощават с фирмени фалити-Чл 739 Ал. 2 тз. Тоест-за богатите има опрощаване на дългове, за бедните-вечен дълг. В добавка държавата многократно вече плаща чужди, фирмени дългове-държавата плати фирмения дълг на КТБ за влоговете, държавата плати дълга на НЕК за реакторите в Белене, държавата плати дълговете на болниците-които са търговски дружества и тн. На големите длъжници-държавата плаща дълга. Значи можело и да не си плащаш дълга-ако си фирма-или ще бъде заличен-с фалит, или държавата ще ти го плати.


Във Франция давността обаче е съвсем друга.
Иначе за личния фалит, забележи, че само богати държави имат реални истеми за банкрут на физически лица. Плюс това, някой иска ли модела на Германия, където обявяваш фалит и ставаш роб?

Да не оревем мястото накравя като ни сложат личен фалит...то не е само да казваме как е по света, а какво ще надробят у нас.
17
НАЕСТОЯВАВАМЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛИЧЕН ФАЛИТ И АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГОВЕ!
|
нерегистриран
28 януари 2019, 13:30
3
-3
До коментар [#16] от "нерегистриран":
Необходимо е да се въведе процедура за събиране на малки дългове (каквито са тези за телефон, ток, бързи кредити) от съдебни изпълнители извънсъдебно, с много по-ниски такси и без да се минава през съд. Това не е новост, има го в много държави и няма проблеми.

Абсурдно е да се твърди, че давността погасява или трябва да погасява дълга. Няма такава правна система, която да допуска някой да ползва услуги без да си ги плаща.


Невярно! В целия ЕС има личен фалит. Във Франция напривмер средностатистическия францизин фалира средно 4 пъти в живота си -основно за дългове по кредитни крати, с последица зануляване на дълг. Ако във Франция до 40г възраст не си обявавал личен фалит техния НАП ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ти прави данъчна ревизия откъде имаш пари да живееш без да фалираш.

В Гърция, в Хърватия, в Испания имаше поредица от опрощавания на дългове към банки на граждани. Тоест в богати държави се опрощават дългове, само в бедна България гражданинът дължи докато е жив. Като в същата България-милиони левове фирмени дългове се опрощават с фирмени фалити-Чл 739 Ал. 2 тз. Тоест-за богатите има опрощаване на дългове, за бедните-вечен дълг. В добавка държавата многократно вече плаща чужди, фирмени дългове-държавата плати фирмения дълг на КТБ за влоговете, държавата плати дълга на НЕК за реакторите в Белене, държавата плати дълговете на болниците-които са търговски дружества и тн. На големите длъжници-държавата плаща дълга. Значи можело и да не си плащаш дълга-ако си фирма-или ще бъде заличен-с фалит, или държавата ще ти го плати.
16
нерегистриран
|
нерегистриран
28 януари 2019, 13:13
6
-1
Необходимо е да се въведе процедура за събиране на малки дългове (каквито са тези за телефон, ток, бързи кредити) от съдебни изпълнители извънсъдебно, с много по-ниски такси и без да се минава през съд. Това не е новост, има го в много държави и няма проблеми.

Абсурдно е да се твърди, че давността погасява или трябва да погасява дълга. Няма такава правна система, която да допуска някой да ползва услуги без да си ги плаща.

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно