Заради натиск от Брюксел
Правосъдният министър и трима членове на ВСС ще могат да искат отстраняването на тримата големи в съдебната система
Прокурори от СГС и от Специализираната прокуратура ще разследват председателите на ВКС, ВАС и "обвинител №1"
Правосъдният министър и трима членове на ВСС ще могат да искат отстраняването на тримата големи в съдебната система

снимка: YоuTube

Правосъдният министър и трима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще могат да искат разследване на "тримата големи" в правосъдието – председателите на Върховния касационен съд (ВКС), на Върховния административен съд (ВАС) и на главния прокурор. Това са част от промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които министърът на правосъдието Данаил Кирилов представи на заседание на работната група, което се излъчва и онлайн. Предложението за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу "тримата големи" в съдебната власт трябва да бъде придружено от подробни мотиви, а за приемането на решение за неговия старт ще са нужни гласовете на поне 17 от членовете на кадровия орган.

Предложенията за импийчмънт ще се разглеждат в срок до седем дни от постъпването им на заседание на Пленума на ВСС. В случай, че има квалифицирано мнозинство сред  кадровиците, с което те разрешат разследване спрямо някой от "тримата големи", то той ще бъде отстраняван от длъжност до приключване на наказателното производство. Решението на Пленума подлежи на обжалване в тридневен срок пред петчленен състав на ВАС, а решението ще се постановява в 7-дневен срок, което ще е окончателно.

Правосъдният министър анонсира предложение за създаването на нова глава 29 "а" в НПК – "Особени правила за разглеждане на дела за умишлени престъпления, извършени от председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор". Те предвиждат, че досъдебните производства по дела, подсъдни на специализираното правосъдие, ще се водят от Специализираната прокуратура, а по дела, подсъдни на Софийския градски съд, от обвинител от Градска прокуратура.

Ще има инстанционен и съдебен контрол при спиране и прекратяване на наказателното производство от прокурор, като в срок от 7 дни обвинител от по-горестоящото обвинение се произнася по постановлението на колегата си. В открито заседание съдът, в състав от трима съдии, се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението в едномесечен срок от постъпването на делото, с определение, което е окончателно.

Делата срещу "тримата големи" в съдебната власт на първа инстанция ще се гледат от трима съдии. Въззивната инстанция ще е в съдебен състав от петима съдии. Като касационната инстанция по делата ще бъде Наказателната колегия на ВКС.

Разпоредителното заседание по делото, след неговото образуване, ще става в 15-дневен срок, а във всички случаи на отлагане делото ще се насрочва за разглеждане в съдебно заседание не по-късно от тридесет дни.

За всички останали магистрати, освен за "тримата големи", процедурата за разследване занапред да е само по реда на НПК, а не и по ЗСВ, предлага още правосъдното ведомство, което не бе прието от Атанаска Дишева от ВСС и Даниела Мавродиева, представител на Съюза на съдиите в България (ССБ).

Остри възражения към предложените поправки отправи и Мария Павлова, бивш служебен министър на правосъдието и говорител на Камарата на следователите. Тя попита – кой и как ще стартира проверките, на база на които Пленумът на ВСС ще трябва да даде разрешение за стартирането на наказателно производство срещу всеки от "тримата големи". "Гражданинът Х може да подаде сигнал срещу председателя на ВКС и срещу главния прокурор, тогава какво се случва?", обърна се Мария Павлова към правосъдния министър. Тя припомни, че членовете на ВСС не са действащи магистрати и те не могат да извършват разследващи действия . Кирилов отговори, че заради това имало и съдебен контрол.

Павлова посочи още, че председателите на ВКС и на ВАС, както и "обвинител №1" би следвало да се разследват от магистрати, които са от по-висша инстанция. "Това е кадрово производство", опита се да обобщи ситуацията Данаил Кирилов, но не срещна разбиране сред действащите магистрати.

Предложенията за промени на ЗСВ и НПК, свързани със засилване на контрола и въвеждането на механизъм за разследване на "тримата големи", са плод на дългогодишен натиск от страна на Европейската комисия над българската държава и едно от условията за отмяна на Мониторинговия механизъм. Зам.-главният прокурор Мария Шишкова коментира, че конкретните текстове отговарят на изискванията в докладите на Брюксел. Тя подчерта, че разследването на председателите на върховните съдилища няма да зависи от главния прокурор, а от ВСС. Мнозинството от останалите участници в работната група, взели участие в дебата, също изразиха резерви към идеите на министъра. Прието бе решение за повторно заседание на 24 юни за изразяване на становища. В края на обсъждането стана ясно още, че в понеделник в София пристигат експертите на Европейската комисия, отговорни за изготвянето на Доклада по Механизма за сътрудничество и проверка. В четвъртък правосъдният министър анонсира, че ще подаде оставка, ако до края на мандата на настоящата Комисия, продължаващият вече 12-та година мониторинг не бъде отменен. Комисията "Юнкер" приключва работа тази есен.

От първия прочит на направените предложение става ясно, че те ще предоставят възможност за засилване на компроматните атаки срещу "тримата големи" в съдебната система основно от засегнати от разследвания или от дела лица, които разполагат с достатъчен финансов ресурс и медии. 

И още едно предложение след диктат на Европейската комисия. Извън промените в ЗСВ и НПК, правосъдният министър анонсира предложение за отмяна на задължителното деклариране от магистратите на членството им в съсловни организации. Срещу тези декларации още при въвеждането им се обявиха всички неправителствени организации в правосъдната система. Министърът уточни, че се запазва декларирането на членство от съдии, прокурори и следователи в тайни организации.

 

Предложенията на правосъдното ведомство за изменения в НПК:

 

§ 1. Създава се глава двадесет и девета „а“ с чл. 384б - 384ж:

„Глава двадесет и девета „а“
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

Досъдебно производство
Чл. 384б. (1) Досъдебното производство започва след разрешение от пленума на Висшия съдебен съвет.
 (2) Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са прокурори от специализираната прокуратура, а по дела, подсъдни на Софийски градски съд – прокурори от Софийска градска прокуратура.

 

Инстанционен и съдебен контрол при спиране и прекратяване на наказателното производство от прокурор
Чл. 384в. (1) Постановленията на прокурора по чл. 243, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 се изпращат заедно с делото на непосредствено по – горестоящата прокуратура.
(2) Прокурорът от по – горестоящата прокуратура се произнася в 7- дневен срок, като може да:
1. потвърди постановлението;
2. измени постановлението относно основанията за спиране или прекратяване, разпореждането с веществените доказателства, отмяната на мярката за неотклонение и мерките за обезпечение;
3. отмени постановлението и върне делото на съответната прокуратура с конкретни указания.
(3) В случаите на ал. 2 прокурорът изпраща делото на съответния съд.
(4) Съдът в открито заседание, в състав от трима съдии, определени на принципа на случайния избор, се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението в едномесечен срок от постъпване на делото, с определение, което е окончателно. В състава на съда не могат да участват младши съдии.
 

Състав на съда 
Чл. 384г. (1) В случаите на чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 делата срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор като първа инстанция се разглеждат в състав от трима съдии, а в случаите по чл. 28, ал. 1 т. 3 – в състав от петима съдии.
 (2) При разглеждане на делата като въззивна инстанция съдът заседава в състав от петима съдии.
(3) Съдебните състави и съдиите - доклачици се определят на принципа на случайния избор. В съставите не могат да участват младши съдии.
(4) Като касационна инстанция делата се разглеждат от Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

 

Особени правила в съдебното производство
Чл. 384д. (1) След образуване на делото председателят на съда определя членовете на състава и съдията – докладчик, който насрочва за разглеждане разпоредително заседание в 15-дневен срок от постъпването му.
(2) Във всички случаи на отлагане делото се насрочва за разглеждане в съдебно заседание не по – късно от тридесет дни.

 

Актове, които не подлежат на проверка
Чл. 384е. Определението на съда по чл. 384в, ал. 4, с което се потвърждава постановление по чл. 384в, ал. 2, и решението на касационната инстанция по чл. 384г, ал. 4, не подлежат на проверка по реда на глава тридесет и трета.

 

Прилагане на общите правила
Чл. 384ж. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила.“

 

Заключителна разпоредба

§ 2. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 и 29 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:


1. В чл. 30, ал. 2 се създава т. 6а:
„6а. по предложение на министъра на правосъдието или на не по – малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор и за временното им отстраняване от длъжност на основание чл. 230а.“


2. В чл. 33, ал. 3 след думите „чл. 30, ал. 2, т. 2 и 6“ се заменят с „чл. 30, ал. 2, т. 2,6 и 6а“. 


3. В чл. 175 ал. 5 се изменя така:
„(5) Основанието за предсрочно освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор се установява от пленума на Висшия съдебен съвет с решение, прието по реда на чл. 173, ал. 11, с което се предлага на президента освобождаване. Президентът не може да откаже освобождаването при повторно направено предложение. 


4. Създава се чл. 230а:
„Чл. 230а. (1) Предложения до пленума на Висшия съдебен съвет за разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, както и за временното им отстраняване от длъжност могат да правят не по – малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието. Предложението се придружава от подробни писмени мотиви.  
(2) Предложенията се разглеждат не по – късно от седем дни от постъпването им на заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, в което се изслушва предложеният за временно отстраняване от длъжност.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор с решение, прието по реда на чл. 173, ал. 11. В тези случаи пленумът на Висшия съдебен съвет постановява и временно отстраняване от длъжност до приключване на наказателното производство.
(4) Срокът на временното отстраняване от длъжност не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно – процесуалния кодекс.
(5) Решението на пленума на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в тридневен срок от постановяването му пред петчленен състав, на Върховния административен съд, определен на принципа на случайния избор измежду всички съдии от този съд. Решението се постановява в 7 –дневен срок от постъпване на жалбата и е окончателно.“ 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
13
****************
|
нерегистриран
16 юни 2019, 19:35
3
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
12
3хИ
|
нерегистриран
15 юни 2019, 19:09
7
-2
Имунитети
Индемнитети
Имитации

Тези три И-та обобщават всичко от "това"-то на Дани. Явно някой много се страхува, че да предвижда наказателно производство да се разрешава от 17 члена на ВСС
10
До 6
|
нерегистриран
15 юни 2019, 00:00
11
-12
Това да не е принципната Галина Тонева която принципно пропусна с високото си интелектуално ниво да протестира една присъда по делото Сапард???????
9
Алоу Дани,
|
нерегистриран
14 юни 2019, 23:17
27
-2
Какво пречи сега на гл.прокурор, или на който и да било такъв от СГП да повдига обвинение на председателите на ВКС или ВАС, ако има данни за извършено престъпление? Нищо! Сега безплатно ще те консултирам за това, каква е пречката това да се случи относно гл.прокурор. Последният Дани му е шеф, шеф е на шефа му и на шефа на шефа му, поради което може да го отстрани, да му влияе, да му изземе делото, да разпореди прекратяването му и т.н. Сега Дани, разбираш ли какво иска ЕК от нас, или още ти изнася да не загряваш?
8
Брюксел?
|
нерегистриран
14 юни 2019, 19:28
29
-3
Някои си мислят, че Брюксел им е на интелектуалното ниво и лесно ще го метнат. Грешат. С "това", както няколко пъти днес нарекъл творението си министърът, даже децата не могат да излъжат. Оставката да се дава сега, няма смисъл още няколко месеца имитации на интелектуална дейност
7
*********************************************************************************************
|
нерегистриран
14 юни 2019, 18:39
17
-5
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
6
Доволен
|
нерегистриран
14 юни 2019, 18:31
33
-3
Магистратите показаха изключително ниво над посредствеността на МП!
5
zdravka.kalaydjieva
|
нерегистриран
14 юни 2019, 18:27
35
-4

Предложението не е "заради натиск от Брюксел", а "залъгалка за Брюксел".
4
*************************************
|
нерегистриран
14 юни 2019, 18:25
6
-5
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
3
Голяма мъка
|
нерегистриран
14 юни 2019, 17:51
29
-2
Язък за големите очаквания. Предложеното днес е една огромна каша, най-възпитано казано. Но с този капацитет, толкова
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно