Такива условия са поставени в документи, публикувани на сайта на президента
02 февруари
463
2На интернет страницата на президента на Република България, в секция "Електронни документи" е създаден "Портал за електронно обслужване и подаване на документи". Очевидно порталът е създаден с благородното намерение да се подпомогнат...

01 февруари
365
5Машинното гласуване гарантира честни избори. То предотвратява фалшифицирането на протоколите, "недействителните" бюлетини и индианските нишки. Може би затова се опитват да го избегнат. Хората, запознати с машинното гласуване, са...

Служебното правителство може да направи много, то може би е по-професионално формирано, отколкото правителство, избрано от Народното събрание
25 януари
28В юридическите среди е общоизвестно, че проф. Огнян Герджиков е интелигентен, умен, превъзходен юрист, изключително млад по дух, изпълнен с много енергия, с брилянтно чувство за хумор, уравновесен. Рядко се случва съчетанието на всички...

Някои странни препоръки на петимата чужди обвинители може да дискредитират и добрите им предложения
21 декември 2016
657
8Техническият анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата вече е факт. След седем посещения в България от юни до декември 2016 г. и след провеждането на над 200 интервюта с прокурори, следователи, съдии, полицаи,...

В светлината на чл. 5 § 4 от ЕКПЧ и Решение № 11/2016 на КС
15 ноември 2016
724
6На 4 октомври 2016 г. Конституционният съд се произнесе по конституционосъобразността на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Делото беше образувано по...

Из списание "Административно правосъдие", бр.3/2016
24 октомври 2016
10През септември 2016 г. в АПК бе въведено понятието и правната уредба на административния договор. Още преди това § 1 от ДР на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101...

Правни последици по ЗДДС и ЗКПО
08 септември 2016
4I. Издаване на данъчен документ - фактура, преди възникване на данъчно събитие, съответно плащане по ЗДДС Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие по облагаема доставка на стока възниква на датата, на която собствеността...

10 август 2016
6"Съдията няма право да е адвокат, докато заема съдийска длъжност" – чл. 4.12 от Бангалорските принципи за поведение на съдиите "Магистратът не дава консултации по правни въпроси" – чл. 2.6 от Кодекса за етично поведение на...

02 август 2016
864
14По-нататъшни действия следва да бъдат предприети за подкрепа на професионалните сдружения на съдиите, за да могат те ефективно да представляват интересите на отделните съдии и да съдействат за откритостта и прозрачността на съдебната...

Становище на Венецианската комисия по питане на КС на Молдова
20 юни 2016
10Принципно е допустимо да се търси индивидуална отговорност от съдиите за постановени техни решения на национално ниво, които са довели до осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това обаче може да става само...