Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Дискусии в българското наследствено право - книга първа
Стоян Ставру, Васил Петров
Издателство Фенея
18,00 лв.
КУПИ

Настоящата книга обединява усилията и идеите на авторите, чиято цел е да  помогнат на читателя да открие нови измерения на проблемите в наследственото право.

Втора книга, продукт на съвместните творчески усилия на автори от Професионален правен сайт. Фокусът е насочен към по-рядко разглеждани в доктрината, но силно дискутирани и практически значими хипотези на наследственото право. Сред обсъжданите теми са недостойнството за наследяване (чл. 3 и 4 ЗН), наследственоправните последици при едновременна смърт на две взаимно наследяващи се лица (чл 10. ЗН), наследственоправното положение на общината по чл. 11 ЗН, заветът на гола собственост, заветът на авторско право, заветът на владение, както и дискусионните въпроси за уголемяването на дяловете при наследяване по завещание и за допустимостта на отказа от наследство от името на ненавършило пълнолетие лице.