Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс за социално осигуряване/ 21. издание
Издателство Сиби
7,90 лв.
КУПИ

21. издание към 10 януари 2014 г.

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване — Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ и др., Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.
Включено е и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с упражнявания надзор върху дейността на дружествата, осъществяващи допълнително социално осигуряване, и на управляваните от тях фондове.