Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс / Сборник нормативни актове
Ганета Минкова
Издателство СИЕЛА
8,00 лв.
КУПИ

Изданието съдържа основните нормативни актове, които регламентират данъчно-осигурителния процес или са тясно свързани с него.

С предишните редакции на текстовете
Първо издание 2014

На първо място е публикуван Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Органите по приходите и публичните изпълнители прилагат основно кодекса, като структурата и компетентността им се уреждат в Закона за Националната агенция за приходите, заемащ следващо място в съдържанието.

Включени са и:

Административнопроцесуален кодекс (извлечение), Законът за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Закон за митниците (извлечение), Закон за административните нарушения и наказания (извлечения), Закон за местните данъци и такси (извлечение), Закон за задълженията и договорите (извлечение) и Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Размерът на лихвата за закъснение при плащане на публичните вземания е регламентиран в нормативен административен акт, затова е включено Постановление № 72 на Министерски съвет от 8 април 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута. Много полезно за читателите са приложените отменени или изменени редакции на текстовете от законите, обозначени с „предишен текст“ и поставени под съответния актуален.

Сборникът е предназначен за практикуващи юристи, научни работници, студенти по право, както и за гражданите, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни или осигурителни задължения.

 Съдържание:

- ДАНЪЧНО–ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

- ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

- ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИСКАЦИЯ ИЛИ ОТНЕМАНЕ И РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИ

- АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (Извлечение)

- ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ (Извлечение)

- ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (Извлечение)

- ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (Извлечение)

- ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (Извлечение)

- ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

- ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута