Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Организации с нестопанска цел/ 6. издание
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ

6. издание към 18 февруари 2014 г.

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата.
Поместени са Законът за юридическите лица с нестопанска цел, Правилникът за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, както и извлечение от Гражданския процесуален кодекс в частта за регистърното производство. Включена е и Наредба № 1 за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България.
В сборника е поместен Законът за регистър БУЛСТАТ с оглед задължителното вписване на сдруженията и фондациите в регистъра.
Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд, тълкувателни решения и решения по чл. 290 ГПК.