Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговски дружества. Персонални дружества. Дружествo с ограничена отговорност
Ангел Калайджиев
Издателство Сиби
20,00 лв.
КУПИ

Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право.

Най-напред са изследвани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски и контрол. След това последователно е разгледана проблематиката на учредяването и прекратяването, членствените правоотношения и органите на персоналните дружества – събирателното и командитното дружество, както и на дружеството с ограничена отговорност, което, независимо че е обявено от закона за капиталово дружество, разкрива и особености, характерни за персоналните дружества.
Анализът на правната уредба е извършен на основата на българската правна литература и съдебна практика, както и на сравнителноправни изследвания, касаещи дружествени форми в държавите от Европейския съюз.