Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Гори и земи от горския фонд
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

3. издание - към 16 май 2008 г.

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани със собствеността и стопанисването на горите, с условията и реда за разпореждане с гори и земи от горския фонд и за строителство в горите, за ползване на дървесина и други странични ползвания, специалния правен режим на горите в защитени територии.
Поместени са и актовете, уреждащи възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.