Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Вещно право. Практически проблеми
Марио Бобатинов
Издателство Сиби
19,90 лв.
КУПИ

2. преработено и допълнено издание

Проблемите на вещното право винаги са представлявали особен интерес за практикуващите юристи, защото засягат всеки български гражданин и пораждат значителни имуществени интереси. В периода след 1991 г. бяха приети редица реституционни закони, предвиждащи възстановяване на отчуждените и отнети след 1944 г. имоти. Все още не е приключил процесът по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и одържавени гори, а и в твърде продължителен период и занапред в практиката ще се поставят за разрешаване спорове за собственост, произтичащи от претенции за възстановени права по силата на реституционното законодателство. Възстановена беше общинската собственост чрез обособяването й от държавната собственост. Осъществи се продължителен процес на трансформиране на държавната и общинска собственост в собственост на физически и юридически лица чрез преобразуването и приватизацията на държавни и общински предприятия.
Заедно с проблематиката, свързана с приетите след 1990 г. закони в областта на вещното право, са разгледани и класическите вещноправни институти като владение, собственост и основанията за придобиване право на собственост, съсобственост, етажна собственост, жилищностроителни кооперации, подобрения, сервитути, правото на държавна и общинска собственост, преобразуването и приватизацията на държавни и общински предприятия като способи за придобиване на вещни права, както и някои специфични процесуални въпроси, свързани със защитата на вещните права. Специално внимание е отделено и на вещноправните проблеми, свързани с реституцията.
В изложението е цитирана и критично анализирана съдебна практика на ВКС и ВАС, вкл. и много необнародвани решения. Най-актуалните проблеми на действащото вещно право са разгледани най-вече от гледна точка на практиката, което ще породи интереса на практикуващите юристи - съдии, адвокати, юрисконсулти, нотариуси и научни работници и студенти.
Авторите на книгата - проф. Марио Бобатинов и Красимир Влахов, са дългогодишни съдии с богат практически опит като преподаватели.