Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Телевизионната програма на обществената телевизия: Публичноправни аспекти
Райна Николова
Издателство Сиби
12,00 лв.
КУПИ

Настоящата книга съдържа анализ на правното положение на телевизионната програма, посочва предпоставките за нейното правно регулиране и обсъжда в сравнителноправен аспект моделите медийна регулация. Разгледани са обстойно характеристиките на телевизионната програма като юридически факти и на видовете медийни правоотношения, водещи до обособяването и като самостоятелен институт на медийното право. Детайлно е анализирана нормативната уредба в действащия Закон за радиото и телевизията и са отправени препоръки за законодателни промени в тази насока. Специално внимание е отделено на принципите на телевизионната дейност и телевизионната програма.