Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Тестове по наказателен процес / Второ преработено и допълнено издание
Веселин Вучков, Гергана Маринова
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

Сборникът „Тестове по наказателен процес“ съдържа близо хиляда въпроса от областта на наказателнопроцесуалното право, структурирани в 67 теста, като всеки един от тях включва по 15 въпроса.

Настоящото пособие обхваща целия тематичен план по наказателнопроцесуално право, като тестовете са систематизирани по отделни теми, а в някои от случаите няколко теми са обединени в един тест.
В това отношение обучаемите създават умения да определят своето индивидуално ниво на знанията и да намерят верен път към отстраняване на пропуските, а наличието на игрови елемент прави процеса на обучение по-интересен. В потвърждение на това е и благоприятният отзвук сред читателската аудитория на първото издание на сборника от 2007 год.

Съдържание

- ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
- СЪЩНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
- УЧАСТИЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. НАЗНАЧАЕМОСТ НА СЪДИИТЕ, СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ПРОКУРОРИТЕ И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ
- НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. РАВЕНСТВО НА ГРАЖДАНИТЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
- ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРАВО НА ЗАЩИТА – СЪЩНОСТ И ПРОЦЕСУАЛНИ ГАРАНЦИИ
- РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ПО ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ
- ПУБЛИЧНОСТ. НЕПОСРЕДСТВЕНОСТ И УСТНОСТ
- ОФИЦИАЛНО НАЧАЛО. ЦЕНТРАЛНО МЯСТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО. РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА В РАЗУМЕН СРОК. СЪСТЕЗАТЕЛНОСТ И РАВНИ ПРАВА НА СТРАНИТЕ
- СЪД
- ПРОКУРОР. РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ
- ОБВИНЯЕМ
- ПОСТРАДАЛ
- ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ
- ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ
- ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ И ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК
- ЗАЩИТНИК, ПОВЕРЕНИК И ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
- ЗАЩИТНИК
- СВИДЕТЕЛ, ПРЕВОДАЧ, ТЪЛКОВНИК, ПОЕМНИ ЛИЦА
- ВЕЩО ЛИЦЕ, СПЕЦИАЛИСТ – ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИК
- ПРЕДМЕТ И ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ
- ДОКАЗАТЕЛСТВА  – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ
- ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА
- ДОПУСКАНЕ, СЪБИРАНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ
- РАЗПИТ
- ОГЛЕД, ПРЕТЪРСВАНЕ, ИЗЗЕМВАНЕ
- ЕКСПЕРТИЗА
- СЛЕДСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ. РАЗПОЗНАВАНЕ
- СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
- ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
- РАЗСЛЕДВАНЕ. ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ
- ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
- ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
- ДЕЙСТВИЯ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ
- СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ
- СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ. ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ
- ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪДА
- ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
- ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО - ОБРАЗУВАНЕ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
- ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЗИВНИЯ СЪД
- КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
- КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО – ОБРАЗУВАНЕ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
- КАСАЦИОННИ ОСНОВАНИЯ
- ПРАВОМОЩИЯ НА КАСАЦИОННИЯ СЪД
- ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
- БЪРЗО И НЕЗАБАВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
- РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪД А ПО ИКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ
- СЪКРАТЕНО СЪД ЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ
- ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ С НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ
- РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ
- ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ
- ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА
- ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ СЪДИ ЛИЩА
- ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ НА СЪДА
- ВЕРНИ ОТГОВОРИ