Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Местно самоуправление и местна администрация
Издателство Сиби
6,60 лв.
КУПИ

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, произвеждането на местни избори и административно-териториалното устройство в Република България. Включени са и нормативните актове, регулиращи съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет, поемането на общински дълг и издаването на общински гаранции. Сборникът съдържа и законовата уредба на обществените отношения по придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите вещи - общинска собственост. В допълнение е поместена Европейската харта за местно самоуправление. Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.