Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Международна подсъдност. Книга първа
Николай Ангелов
Издателство Фенея
8,90 лв.
КУПИ

Книгата съдържа правила за определяне на международната подведомственост и подсъдност по различни видове граждански , търговски , семейни дела и дела, свързани с осъществяване на родителска отговорност и за международните отвличания на деца.
Засегнати са и въпросите, касаещи признаването и изпълнението на съдебни решения постановени по тези видове дела в страните членки на Европейския съюз, трудностите и практическите въпроси, свързани със свободното движение на съдебните решения в рамките на Общността, както и възможностите за изграждане на взаимно доверие между правораздавателните институции в рамките на Европейския съюз.