Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Частните съдебни изпълнители
Д-р Панчо Бешков
Издателство Фенея
9,00 лв.
КУПИ

Статус, организация и правомощия
Книгата представлява един непознат досега институт на българския граждански изпълнителен процес-частният съдебен изпълнител, който се въвежда в нашата правна действителност с влизането в сила от 01.09.2005г. на Закона за частните съдебни изпълнители.
Доминиращо място в съдържанието на книгата е отредено на проблемите, отнасящи се до статуса и статута на частния съдебен изпълнител, основанията за придобиване и загубване на неговите правомощия, организацията и функциите на Камарата на частните съдебни изпълнители, контролът и отговорностите на частните съдебни изпълнители и видовете такси, които те събират по изпълнението.