Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита на класифицираната информация
Издателство Сиби
7,50 лв.
КУПИ
В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.
Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.