Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Устройство на територията (подзаконови нормативни актове) – част І
Издателство Сиби
8,40 лв.
КУПИ
Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, изискванията към обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти и на свързаните с тях проучвания и задания за проектиране, общите изисквания, правилата, нормите и нормативите при проектиране и изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, определянето на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на енергийните обекти, условията и редът за провеждане на конкурси за проекти в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.