Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правата на пациента
Колектив
Издателство Захарий Стоянов
7,00 лв.
КУПИ
Книгата представя извършеното проучване на правната уредба на правата на пациента в законодателството на тринадесет държави-членки на Европейския съюз и на Израел. Изследването е извършено от Студентската програма за законодателни проучвания към Народното събрание, включваща студенти по право и Политология от водещи университети в страната и чужбина, под ръководството на д-р Антония
Първанова - народен представител от ПГ на НДСВ. По време на мандатите на 38-ото, 39-ото и 40-ото народно събрание Студентската програма се утвърди като нов и успешен модел за подпомагане на народните представители при осъществяване на конституционно уреденото им право на законодателна инициатива и като ефективно действаща форма за гражданско участие в законодателния процес.
В проучването са разгледани определението на понятието „пациент", страните в правоотношението по предоставяне на медицинска помощ, видовете права и задължения на пациентите, уредбата на пациентските права, нерегламентирани в българското законодателство, органите в системата на медицинското обслужване, свързани с упражняването и защитата на предоставените права, отговорността и дължимите обезщетения при нарушаване на правата на пациентите и при вреди в резултат на лекарска грешка.
Особен интерес представлява институтът на „наказателните вреди", познат в страните от англосаксонската правна система.
Като приложения към проучването са включени иск на увредения пациент или неговите наследници и схема на процедурата за помирение и обезщетение в Република Франция.