Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Местно самоуправление и местна администрация
Издателство Сиби
5,30 лв.
КУПИ
В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, с административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.
Поместена е и Европейската харта за местно самоуправление.
Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.