Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита на класифицираната информация
Издателство Сиби
7,50 лв.
7,49 лв.
КУПИ

2 20 C03

8. издание

към 25 февруари 2015 г.

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея. Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.