Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за горите
978-954-730-714-8
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане с имоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, специалния правен режим на горите в защитени територии и при включването им в Националната екологична мрежа.

Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.