Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот/ Второ преработено и допълнено издание
Александър Георгиев
Издателство Труд и право
28,80 лв.
КУПИ

"Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот" е второ преработено и допълнено издание и предлага набор от професионални решения на актуални казуси по вещното право, свързани с режима на възникване, упражняване, прехвърляне и защита на правото на собственост по българското законодателств

В хронологичен ред са представени най-съществените проблеми в уредбата на собствеността в отделните правни области на вещното, наследственото, семейното, поземленото право, разпореждането с имущество на юридически лица, статута на енергийните обекти, както и съдебните производства за защита на правото на собственост.
Представена е актуализация на предложените разрешения в повечето от казусите вследствие на динамичното развитие на законодателството. Разработени са и много на брой нови казуси, а някои казуси, които са загубили своето значение, са отпаднали.
Представената в резюмета към всяка глава съдебна практика е обогатена с относимите към съответната материя нови тълкувателни решения на ВКС и други съдебни актове. По този начин изложението  представлява интерес не само за тези, които за първи път се запознават с книгата, но и за читателите, които вече разполагат с първото издание.