Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наредба № 24 за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за м
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ
Изданието е актуализирано към 20 ноември 2012 г.

3. издание - към 20 ноември 2012 г.

Представена е специалната уредба на реда и условията за извършването на задължителното застраховане по застраховките "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците и за сключване и отчитане на граничната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, въвеждането на единна номерация и минимално съдържание на полиците по застраховките, както и на единна методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
Поместено е и извлечение от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд в частта, уреждаща производството по изплащане на обезщетения от фонда в случаите, предвидени от Кодекса за застраховането.