Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Регламентът "Брюксел I" - коментар
Издателство СИЕЛА
35,00 лв.
КУПИ

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съветаот 22 декември 2000 година относнокомпетентността, признаванетои изпълнението на съдебни решенияпо граждански и търговски дела
(Коментар)

автори: Николай Натов, Боряна Мусева, Ясмина Андреева, Станислав Йордански, Теодора Ценова, Дафина Сърбинова, Васил Пандов, Захари Янакиев, Николай Бандаков, Цветан Крумов

На 1 март 2002 г. влиза в сила Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съве- та от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и из- пълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела  

ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТЪТ „БРЮКСЕЛ І“:

- свободно движение на съдебните решения(пета свобода на вътрешния пазар)  

- обхващане на всички основни гражданскии търговски дела с презгранични последиции ясно очертаване на необхванатите в предметана Регламента дела  

-въвеждане на ясни и предвидими правилаза международна компетентност на съдилищатана държавите членки  

- автоматично признаване в една държава членкана съдебни решения, съдебни спогодбии официални документи, постановениили издадени в друга държава членка  

- ограничаване до минимум на възможностите заедновременни производства в държавите членки, кактои изключване на възможността за постановяване вдържави членки на противоречащи си съдебни решения   

- ефективно и бързо превръщане на съдебно решение,постановено в държава членка и изпълняемо там,в изпълняемо в друга държава членка.  

При написването на Коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право (МЧП) в държавите – членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общ- ности (СЕО, сега Съд на Европейския съюз – СЕС), отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч. и наличната българска практика), както и действащото законодателство на Републи- ка България. Разгледана е в сравнителен план и уредбата в някои други държави членки. Трудът е предназначен главно за българския читател – практикуващи юристи и студенти по право. Представените и защитени в Коментара становища отразяват единната научна позиция на авторите, разработена и поддържана от Института по Международно частно право в София, България.