Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Международният договор - източник на международното частно право
Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов и др.
Издателство СИЕЛА
25,00 лв.
КУПИ

Сборник научни изследвания на Катедра „Международно право и международни отношения“ КЪМ Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР – ИЗТОЧНИК НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ    С ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
Професор д-р Йорданка Зидарова

2. РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР ЗА УРЕДБА НА ОТНОШЕНИЯТА, ПРЕДМЕТ НА СЪВРЕМЕННОТО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
Професор д-р Николай Натов

3. КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ КАТО ИЗТОЧНИК НА БЪЛГАРСКОТО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
д-р Васил Пандов

4. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР В МАТЕРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
д-р Боряна Мусева

5. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР В МАТЕРИЯТА НА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
 д-р Станислав Йордански

6. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОПРАВНАТА ИМ УРЕДБА
д-р Ясмина Андреева

7. МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА УРЕДБА НА ПРЕЗГРАНИЧНАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1346/2000 ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
д-р Дафина Сърбинова

8. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР В ОБЛАСТТА на АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА
д-р Теодора Ценова

9. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР КАТО „SOFT LAW“ В МАТЕРИЯТА на МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ
Ивелин Кирчев