Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Преобразуване,несъстоятелност и ликвидация
Димитър Радонов, Цветан Станкулов
Издателство СИЕЛА
20,00 лв.
КУПИ

Първата част третира въпросите на ликвидацията и несъстоятелността от гледна точка на Търговския закон и неговото отражение в данъчните закони и по-специално Закон за корпоративното подоходно облагане и Закон за данък върху добавената стойност. Авторът е илюстрирал своите коментари с практически примери и казуси.

Втората част се занимава с въпросите на счетоводното отчитане на ликвидацията и несъстоятелността разгледани са въпросите за прилагането на Националните стандарти за финансова отчетност и връзката им с Международните стандарти за финансова отчетност. Разработен е и практически пример за изготвяне на счетоводните отчети на дружества обявени в ликвидация и несъстоятелност.