Окръжен съд-Габрово е основан на 14 април 1959 година. Създаването му е обвързано с осъществяването на национална административно-териториална реформа в края на 50-те години на двадесети век, когато на територията на страната се обособяват нови общини и окръзи.

ПРЕДСТАВЯНЕ |
ИНТЕРВЮ |
Окръжен съд Габрово
ИНТЕРВЮ

Приети са изменения и в тогава действащия Закон за устройство на съдилищата, съгласно които във всеки окръг има по един окръжен съд, съдиите и съдебните заседатели за който се избират от съответния окръжен народен съвет.

На 14 април 1959 г. се провежда първата редовна сесия на Окръжния народен съвет в Габрово, на която е гласуван съдийския състав на новосъздадения правораздавателен орган и са утвърдени 120 съдебни заседатели. Малко по-късно за председател на Габровски окръжен съд е избран временно изпълняващият длъжността Нено Янев.

През следващите години длъжността "председател на Окръжен съд - Габрово" последователно изпълняват още: Минко Тодоров (през периода 1971 - 1972 г.), Нено Ненов (1972 - 1982 г.), Иван Шиваров (1983 - 1992 г.), Виолета Млеканова (1992 - 1998 г.), Минко Минков (1998 – 2009 г.), Севдалина Герова (2009 - 2014 г.) и настоящият председател - Минко Минков, встъпил в длъжност на 1 август 2014 г.

Първоначално съдът се помещава в сградата на ул. "Райчо Каролев" № 4, а от ноември 1992 г. - в Съдебната палата на пл. "Възраждане" № 1. За 55-годишната му история в неговите зали са заседавали общо 34 съдии и 20 младши съдии. За високите професионалните качества на състава говори факта, че трима от съдиите работили в Окръжен съд-Габрово по-късно продължават професионалния си път във Върховния съд на България, а други четирима попълват съставите на Апелативен съд-Велико Търново и Военно-апелативния съд.

Габровски съдебен окръг обхваща териториите на Габровска, Севлиевска, Дряновска и Тревненска общини. В него функционират Окръжен съд и четири районни съдилища – в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. От 2007 г. в Габрово е открит и Административен съд.

Окръжен съд-Габрово разглежда като първа инстанция определените със закон граждански и наказателни дела, като обслужва територията на селищата в габровска област. Пред съда, като въззивна инстанция, се обжалват и протестират актовете на районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

В момента в съда работят единадесет съдии. В ход е конкурсна процедура за попълване на още едно вакантно място, а след приключване на задължителното обучение в НИП към състава ще се присъедини и новоизбран младши съдия.

От 2007 година в съда са обособени наказателно и гражданско отделение. Състава на първото попълват председателят Минко Минков и съдиите Диана Василева, Благовеста Костова и Пламен Попов. В гражданското отделение са разпределени заместника на административния ръководител Веселина Топалова и съдиите Севдалина Герова, Валентина Генжова, Полина Пенкова, Галина Косева, Ива Димова и Кремена Големанова.

Съдийският състав включва професионалисти с отлична подготовка и дългогодишен стаж. Доайен сред съдиите е Севдалина Герова, чийто опит в сферата на правораздаването надхвърля 39 години. Съдиите Топалова и Василева са с повече от 25 години съдийска практика, а настоящият председател на съда Минко Минков, който също така има успешен управленски мандат като административен ръководител на съда в периода 1998 -2009 г., има над 34 години юридически стаж, близо половината от който е съдийски. За качествата на съдийския състав свидетелства и факта, че осем от неговите членове са с ранг "съдия във ВКС или ВАС".

Към настоящия момент общата и специализирана администрация на Габровски окръжен съд включва 25 съдебни служители. Голяма част от тях са с дългогодишен опит и отлично познават специфичните изисквания на изпълняваните длъжности. Останалата част от административния персонал включва по-млади кадри, назначени на съответните длъжности след проведени конкурси.

За първите 6 месеца на 2014 година пред Окръжен съд – Габрово е имало за разглеждане общо 749 дела, от които 599 новопостъпили. От всички дела за разглеждане 562 са граждански, а 187 – наказателни.

За същия период са свършени общо 601 дела, от които 442 граждански и 159 наказателни. Статистиката за същия период показва, че 96% от свършените наказателни дела и 92% от свършените граждански дела са приключили в инструктивния 3-месечен срок, което е много добър показател за организацията на дейността и провеждането на съдебните производства.

Въпреки известното намаляване на броя дела в сравнение с предходните години, показателите за натовареност на съдиите през 2014 година са по-високи, предвид факта, че съдът е работил с непопълнен съдийски щат. Статистиката за първите 6 месеца сочи действителна натовареност от 12.48 дела месечно по отношение на разглежданите производства и 10.02 – по отношение на свършените дела.  

Утвърденият бюджет на Окръжен съд-Габрово за 2014 г., съгласно протокол на ВСС от 20 февруари 2014 г., е 1 145 396 лв. След направени корекции към 30 юни 2014 г. бюджетната сметка на Окръжен съд-Габрово е 1 144 799 лева.

Габровският окръжен съд е един от първите в страната, които през 2001 година се включват в пилотния "Проект за развитие на съдебната система в България". В рамките на тази програма са осъществени редица нововъведения в системата за обработка на дела и цялостната организация на работа. Това е едно от първите съдилища в страната, обявено по тази програма за "съд-модел". През този период съдът участва и като партньор на местна неправителствена организация в осъществяването на две проектни инициативи - "Обществено доверие" и "Правосъдие в аванс".

Окръжен съд-Габрово има утвърден подход при работа с медиите, основан на разработената Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг. Рамковият документ, плод на съвместните усилия на юристи и медийни специалисти, е разработен в хода на един от проектите реализирани с партньорското участие на съда. Заложените в стратегията принципи в последствие са ползвани като модел за медийните програми на различни съдилища в страната.

Към настоящия момент като най-важни проблеми пред съда могат да бъдат определени остарялото техническо оборудване, неадекватно на изискванията за въвеждане на електронно правосъдие и недостига на работно пространство, предвид присъствието в палатата на 5 различни ведомства.

Председателят на ОС-Габрово Минко Минков:
Необходима е реална, а не палеативна съдебна реформа
Необходима е реална, а не палеативна съдебна реформа

Кое е специфичното за ОС – Габрово, с което той се отличава от останалите окръжни съдилища в страната?

Не може да се посочи специфика в устройството и дейността на равни по степен съдилища поради еднакви изисквания на устройствения закон /ЗСВ/ и подзаконовите нормативни актове, задължителните указания на ВСС във връзка с тяхното изпълнение, както и разпоредбите на процесуалните закони с императивен характер.

Какви са проблемите, с които се сблъсквате? Как виждате решаването им?

Свързани основно с остарялото техническо оборудване и поддръжката на сградата. Чрез осигуряване на финансови средства от бюджета на съдебната власт. Наскоро получихме звукозаписна система за една съдебна зала. Очакваме и за втора да получим също.

Имате ли данни за нивото на обществено доверие към Вашия съд? Какви са начините за неговото повишаване?

Не разполагаме с актуални данни, тъй като след 2005 година не е  извършвано такова проучване на  местно  ниво. Запазването на достигнатото доверие и неговото повишаване зависи от качественото административно обслужване, срочното разглеждане на делата и постановяване на съдебните актове, осигуряване на лесно достъпна, подробна и постоянно обновяваща се информация.

Как се осъществява взаимодействиета с районните съдилища и с прокуратурата в съдебния окръг?

Поради малките отстояния взаимодействието с районните съдилища е доста улеснено, като контактите между съдиите са почти ежедневни, а познаването и съвместното решаване на проблемите от административен характер са сред моите приоритети. Служебните взаимоотношения с прокуратурата се осъществяват в рамките на процесуалните закони, при спазване равнопоставеността на страните в съдебното производство.

Кое Ви мотивира да се кандидатирате отново за председател на съда? Както съм го посочил в представената пред ВСС концепция - предишният управленчески опит и преценка възможностите ми отново да поема тази отговорност.

Какво е Вашето лично виждане за необходимостта от по-нататъшна съдебна реформа? Кои са най-важните стъпки, които трябва да бъдат направени?

Безспорно необходима, но реална, а не палеативна - промяна на Конституционата рамка, съществено изменение на устройствения закон или приемането на нов, изменение на процесуалните закони.

КОНТАКТИ
Габрово 5300
Пл. “Възраждане” № 1
Телефон: 066 811 101
Факс: 066 804 679
Уебсайт: www.os-gabrovo.org