С приемането на Административно-процесуалния кодекс в края на март 2006 г. в България са създадени 28 административни съдилища, сред които и Административен съд-Ямбол.
 
Една година по-късно, без собствена сграда, помещавайки се в Съдебната палата в Ямбол, съдът започва работа.
 
Едва на 1 януари 2010 г. съдиите и съдебните служители от Административен съд-Ямбол влизат в своя нов дом на ул. "Александър Стамболийски" 4.
ПРЕДСТАВЯНЕ |
ИНТЕРВЮ |
Сформирането на екипа на АдмС-Ямбол започва през 2006 г., а на 20 декември с.г. Висшият съдебен съвет избира и първия председател на съда – г-жа Диана Петкова. Останалите съдии встъпват в длъжност на 15 февруари 2007 г.
 
Същата година Общинският съвет в града предава на АдмС-Ямбол сграда – паметник на културата. Но тя е в окаяно и полуразрушено състояние.
 
Три години продължава цялостната фасадна реставрация и ремонт на пространствената структура. Автентичността на сградата обаче не е нарушена.
 
Сега, макар и малък, Административният съд в Ямбол е един от най-модерните и удобни за гражданите, въпреки че е с една съдебна зала. Новият дом на съда е официално открит на 29 март 2010 г. Същия ден е открит и Информационен център.
 
Още от самото начало на своята дейност, ръководството си поставя високи цели и поетапно започва да ги изпълнява. Постиженията и новаторската работа на екипа не остават незабелязани и на 4 декември 2009 г. АдмС-Ямбол е обявен за единствения административен съд – модел в страната от програмата "Съдилища модели и съдилища партньори". 
 
На 25 октомври 2010 г. на специална церемония в Любляна, Словения, Административен съд-Ямбол получи наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия и Съвета на Европа. Само четири съдилища от общо 50 в цяла Европа бяха номинирани от 10-членно жури, заседавало в Брюксел. След тайно гласуване за победител е избран проекта на Ямболския административен съд на тема: "Всички хора са равни пред закона, но не всички са равни пред езика. Разбираема и достъпна съдебна информация за гражданите!" Критериите, по които Административен съд-Ямбол е избран за победител се основават на това, че инициативите в предложения проект са не само новаторски, но са и приложими в различните съдебни системи в Европа.
 

През юни 2012 г. за втори път Административен съд-Ямбол е избран за съд-модел по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда". Мотивът: съдът постига най-високия резултат в страната като покрива 84% от посочените в Програмата за развитие на съдебната система 24 стандарта за качество, препоръчани и от ВСС.

В АдмС-Ямбол работят 7 съдии, в това число и председателят, има и 20 съдебни служители. Съдиите са разпределени в седем административни и два касационни състава. Натовареността е под средната за страната. Общият брой на делата за разглеждане през 2014 г. е 563. Административните дела, постъпващи в съда, макар и не много на брой, са твърде разнообразни по своя предмет. Всеки отделен случай изисква от съдиите внимателна и задълбочена подготовка по различни нормативни актове. 
 
Произнасянето по допустимостта и редовността на жалбите, както и на направените в хода на съдебното производство искания, става в кратки срокове - не по-късно от три дни. Това е в съответствие както със законовите срокове, така и с приетите в съда времеви стандарти.
 
През 2014 г. в срок до 3-месеца са свършени 95.73% от делата в съда, като голяма част от тях приключват в едномесечен срок. Само 4.27% от делата са свършени в срок над 3 месеца, това са първоинстанционни административни дела. Всички касационни производства са приключили в 3-месечния срок.
 
Макар и малко на брой, някои дела се забавят поради необходимостта от събиране на нови доказателства, неизготвяне на експертизи в законовите срокове, както и трудно намиране на вещи лица, особено лекари.
 
За разпределението на делата има разработени вътрешни правила, които се актуализират в съответствие с измененията на Правилника за администрацията на съдилищата и решенията на ВСС. Според сега действащите правила разпределението на делата се извършва публично, на принципа на случайния избор всеки ден от 15,30 ч. За да няма съмнения за манипулации при случайния жребий са поканени да присъстват журналисти, граждани, страни по делата. А като гаранция за публичност и прозрачност всички съдебни актове по свършените дела се публикуват веднага след постановяването им на интернет страницата на съда и на централния интерфейс. 
 
Към успехите на съда през 2014 г. трябва да се отбележи приключването на европейския проект по Оперативна програма "Административен капацитет" - "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд-Ямбол".
 
На 1 януари пък стартира новият сайт на съда, както и уеб-базираното приложение за осигуряване на достъп през интернет на външни, неоторизирани потребители до публичната част от данните за съдебните дела. С изпълнението на тази дейност от проекта съдът надгражда информационна си система с потребителски интерфейс за въвеждане на вид, номер и година на дело или входящ номер и година на документ, внесен в съда.
 
Медийната политика на съда се води по определени правила, които се обсъждат с журналисти в началото на всяка година. Освен медиен план и PR-програма, в съда се изпълняват още две програми – за работа с хора с увреждания "Административен съд-Ямбол – съд за всички" с цел подобряване на условията за административно обслужване на хората с увреждане, и програма за работа с ученици.
 
Административен съд-Ямбол може да се похвали и с още нещо – той е първият съд с профил във Фейсбук.
 
На фона на всеобщото неодобрение на работата на съдебната система, Административен съд-Ямбол е добре позициониран в публичното пространство. 
 
Председателят на АдмС-Ямбол Диана Петкова:
Във ВСС да бъдат избирани представители на всички апелативни райони
Закривайки административни съдилища, ограничаваме достъпа до правосъдие на гражданите, казва още ръководителят на съда
Във ВСС да бъдат избирани представители на всички апелативни райони
Г-жо Петкова, напоследък темата за съдебната реформа е много актуална. Как Вие виждате реформата в областта на административното правораздаване? Какво трябва да се промени, какво да се подобри?
 
Изминаха точно 8 години от момента, в който заработиха административните съдилища в България. През това време те доказаха не само необходимостта от съществуването си, но и умението да работят компетентно. Казвам това, не защото ръководя такъв съд. Административното право има значимо място в нашата правосъдна система, защото най-авторитетният контрол над администрацията е съдебния контрол от съда за законосъобразността на административните актове. Пред нас, административните съдии, стои въпросът за законосъобразността на актовете, на действията и бездействията на администрацията. Това, доколко успяваме да прилагаме правилно закона, рефлектира върху качествата на управленските решения в държавата.
 
Според мен не бива да се прави реформа, заради самата реформа. Необходимо е първо да се направи анализ на положителните и отрицателните страни на сега действащия Административнопроцесуален кодекс (АПК). Например има нужда от реформа в подсъдността - делата да се гледат по настоящ или постоянен адрес на жалбоподателите. Това би помогнало за постигане на по-равномерна натовареност на съдилищата. Като цяло обаче, моето лично мнение е, че АПК се прилага успешно и, ако има недостатъци, те са несъществени.
 
Ако погледнем глобално и извън административното правораздаване, какво мислите за идеята за преструктуриране на Висшия съдебен съвет – две бъде разделен на две колегии и да заседава на сесии?
 
Считам, че въпросът за състава, структурата и правомощията на ВСС е правилно поставен в центъра на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Дали ВСС трябва да е постоянно действащ орган или да работи на сесии, е въпрос, на който не може да се отговори еднозначно. Струва ми се, че досега не е направен анализ на положителните и отрицателните страни и на двата варианта. Аз съм била административен ръководител и по времето, когато ВСС работеше на сесии и мога да кажа, че и тогава и сега в резултатите от работата има и положителни, и отрицателни страни. 
 
Мнението ми е, че днес ВСС, действайки по този начин и в този вид, е стъпка в развитието към по-ефективна работа и не би трябвало да се връщаме назад. По-скоро трябва да се направят такива изменения, които да гарантират, че този най-висш орган, правителството на съдебната система, ще запази собствената си независимост и независимостта на всеки магистрат. И въпросът дали ВСС ще работи на сесии, или ще е постоянно действащ не е толкова важен. 
 
По-важното е, хората, които биват избирани в него, да бъдат лидери, с високи морални качества, професионалисти, хора с достойнство. Хора, които имат куража да вземат непопулярни решения, независещи от политическата конюнктура, както и да защитават върховенството на закона. Членовете на ВСС, според мен, трябва да бъдат безспорни авторитети, както в магистратските среди, така и в обществото. Само по този начин ВСС ще може да дава увереност на хората, които ръководи. 
 
Така наречената парламентарна квота може да я има, но мисля, че трябва да е редуцирана до по-малък размер и да има по-голяма публичност и прозрачност при избора ѝ. Тази квота е необходима за нас, защото това е гаранция срещу затварянето и капсулирането на съдебната система, което от своя страна води до възникване на проблема за вътрешно въздействие и зависимости. Още нещо - магистратската квота във ВСС е добро решение, но нека членовете ѝ да бъдат номинирани пряко от всички магистрати. Добре би било във ВСС да бъдат избирани представители на всички апелативни райони, защото всеки регион е специфичен като икономика, като демографски показатели, като криминогенна обстановка и други показатели, които пряко или непряко влияят върху работата на съдебната система. Като представители на своите апелативни райони, магистратите ще могат да предлагат много по-адекватни мерки и решения.
 
Приемам идеята за две колегии във Висшия съдебен съвет, но без промяна в Конституцията това не би могло да стане. Защото ВСС е колективен орган и взема решенията си при мнозинство. Една колегия не може да вземе легитимно решение. Поради тази причина, ВСС може да заработи при обособени две колегии, но само след промяна в основния закон.
 
Комисия на ВСС изработва разумна норма на натовареност. При анализа на натовареността на отделните съдилища стана ясно, че някои административни съдилища са много слабо натоварени. Каква е натовареността в АдмС-Ямбол?
 
Да, вярно е, че някои административни съдилища с ниска натовареност. В Административен съд - Ямбол натовареността е под средната за страната. Всички съдии са включени със сто процента натовареност по отношение на всички дела. От юни 2014 г. председателят на съда също участва в разпределението на делата със стопроцентова натовареност.
 
При това положение не са ли много 28 административни съдилища и не трябва ли да част от тях да бъдат закрити?
 
На този въпрос не мога да отговоря с да или с не, но съм убедена, че преструктурирането на административните съдилища не трябва да се прави инцидентно. Защото днес може да няма достатъчно дела в един съд, но какво гарантира, че утре ще е същото? Освен анализ, е необходима и прогноза на тенденциите в обществено-икономическия живот в страната, както и в законодателството. Чак тогава може да се придобие представа за необходимостта от дадени съдилища и за техния брой. Аз нямам такава информация, затова и не мога да отговоря еднозначно. Знам само, че закривайки административни съдилища, се ограничава достъпът до правосъдие. 
 
Значи сте по-скоро резервирана към идеите за прекрояване на съдебната карта и закриване на слабо натоварените съдебни органи с преназначаване на хората в по-натоварените?
 
Този въпрос е свързан с предния. Ще допълня само, че даден съд може да е с малка натовареност, но да има отдалечени райони, например, което безспорно ще затруднява хората. Това важи не само за административните съдилища. В окръжните съдилища например на места натовареността е еднаква с тази на административните, дори и по-малка. Затова считам, че са необходими анализ и прогнози, изготвени от различни специалисти. В противен случай непрекъснато ще си играем на откриване и закриване на съдилища.
 
Административен съд-Ямбол е носител на редица отличия. Как се постигат тези положителни резултати и оценки?
 
Да, вярно е, че Ямболският административен съд получи много награди през годините от създаването си досега. Колкото и банално да звучи, това се постига с много работа, но по определени правила. В съда има разработени правила за работа по всички направления на дейността му. 
 
Освен това, всяка година измерваме удоволетвореността от работата на съда, след което, в зависимост от резултатите, предприемаме корекционни мерки. Ще цитирам данни от последното проучване на общественото мнение. То беше за нагласите и очакванията на гражданите за правораздаването в Административен съд - Ямбол. Резултатите са следните: около 52% от анкетираните категорично са изразили мнението, че очакват тяхното дело в Административния съд да се придвижи бързо, точно и справедливо. На фона на общото неодобрение и срив в доверието в съдебната система, считам, че този процент говори достатъчно ясно за добрата работа на съда. 
 
Основен фактор за оценката, която получаваме, е добрият и професионално подготвен екип, с иновативно мислене и желание за работа. 
 
КОНТАКТИ
Ямбол
8600, ул. "Александър Стамболийски" №4
Телефон: 046/ 66 31 69
Факс: 046/66 31 69
Уебсайт: http://adms-yambol.org/