Изцяло нова процедура или "прегласуване" на избрания от предходния състав на ВСС -Председател на ВАС
Създадена от Марко на 06 октомври 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
3
Крум
|
нерегистриран
07 октомври 2017, 20:48
6
-2
То е ясно,че трябва да се проведе изцяло нова процедура,тъй като юроврдената е подозрителна.
2
Мекия
|
нерегистриран
07 октомври 2017, 07:40
6
-3
Разбира се,че трябва да се проведе изцяло нова процедура,защото по отношение на предходната и самия избор има прекалено много подозрения и съмнения.
Лошото е ,че в сегашния си вид закона позволява да се предлага отново вече избрания кандидат на президента.
1
Байчо
|
нерегистриран
06 октомври 2017, 11:38
4
-1
Възникналата хипотеза е уредена в чл.173,ал.13 от ЗСВ.

"Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Процедурата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор се открива от пленума на Висшия съдебен съвет не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 175, ал. 1.
(2) Предложения за кандидатури за председател на съответния съд могат да правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, министърът на правосъдието, както и пленумът на Върховния касационен съд и пленумът на Върховния административен съд.
(3) Предложения за кандидатури за главен прокурор могат да правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието.
(4) Предложенията се правят в четирите поредни заседания, следващи заседанието, на което е прието решение за откриване на процедурата.
(5) Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка на кандидата по образец, утвърден от съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Кандидатите представят писмена концепция за работата си на съответната длъжност в 14-дневен срок от изтичането на срока за предложенията по ал. 4. Всички представени документи се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.
(6) Кандидатите за председател на Върховния касационен съд и за председател на Върховния административен съд се изслушват съответно от пленума на съдиите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, които изразяват становище за наличието на качествата по чл. 170, ал. 4 и 5.
(7) Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява датата, часа и мястото за изслушване за всеки кандидат най-малко един месец преди провеждането му. Изслушванията се провеждат по азбучен ред. Те са публични и се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(8) Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им при спазване на Закона за защита на личните данни.
(9) Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към съответната колегия изготвят доклади за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с които предлагат кандидатурите за обсъждане и гласуване от съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Докладите съдържат заключение относно:
1. законовите изисквания за заемане на длъжността;
2. наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества;
3. специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност.
(10) Докладът на всяка комисия се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 14 дни преди гласуването на съответния кандидат.
(11) Пленумът на Висшия съдебен съвет приема решението за избор на кандидат с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете си с явно гласуване.
(12) Когато при първото гласуване никой от кандидатите не е получил седемнадесет или повече от гласовете на членовете на пленума на Висшия съдебен съвет, изборът продължава за двамата кандидати, получили най-много гласове.
(13) Когато президентът на републиката откаже да назначи предложен от пленума на Висшия съдебен съвет кандидат и няма повторно направено предложение за същия кандидат, новият избор се извършва при условията и по реда на ал. 1 - 12. "

В хипотезисът на правната норма са предвидени няколко обстоятелства :
1. отказ на Президентът на републиката да назначи определен от пленума на ВСС кандидат и
2. липса на повторно предложение за същия кандидат за да се проведе "изцяло нова изборна процедура".

Предвидено е ,че това повторно предложение съгласно ал.2 от тази правна норма може да се прави от
"... не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, министърът на правосъдието, както и пленумът на Върховния касационен съд и пленумът на Върховния административен съд." и е логично да се очаква,че такова предложение ще бъде направено отново от пленумът на ВАС,за да не се започне изцяло нова процедура по избора.

Тогава длъжен ли е Президентът на републиката да подпише указ за назначаването му или не и ако отново откаже да подпише указ за назначаването му няма ли да се задълбочи проблема?
По отношение на закони ветото на президента се преодолява със съответен парламентарен кворум ,но тук не е предвидена възможност за преодоляване на това вето и липсва забрана за ново такова...

Изложените обстоятелства и евентуалната твърда позиция на Президента на републиката относно избора на председател на ВАС ,според мен най-легално може да се преодолее с провеждането на изцяло нова процедура по избора от новия ВСС като при наличието на нов един и същ краен избор няма да има основание да не се назначи избрания кандидат.

П.П. Изключително глуповатата от към съдържание разпоредба на ал.13 следва да се измени в насока ,че при отказ на президента на републиката се провежда изцяло нов избор за длъжността и при нов индентичен резултат да се преодолява ветото ,а не да се "минират нещата" и да се играе с нервите на кандидатите и членовете на ВСС, според мен.
Марко
|
нерегистриран
06 октомври 2017, 10:01
6
-1
Уважаеми ,

звани,знаещи,можещи и разбиращи съфорумци!

Предлагам в настоящата тема да изразим аргументирано своите виждания относно това какво следва да бъде направено съобразно ЗСВ след влизането в сила на указа на Президента Радев,с който отказа да назначи избрания от предходния състав на ВСС- Председател на ВАС.
Идеята е да бъдем и "в помощ" ,доколкото ни е по силите на ВСС ,тъй като е напълно възможно като магистрати и юристи да не са срещали подобни случаи в своята практика.