Удобна ли е адвокатурата
Създадена от Нерегистриран на 26 септември 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
2
явор
|
нерегистриран
10 октомври 2018, 09:35
3
0
Длъжни са да се отведат
1
Малко история...
|
нерегистриран
07 октомври 2018, 21:32
1
-1
Нерегистриран
|
нерегистриран
26 септември 2018, 08:41
5
-1
В подкрепа на необходимостта от въвеждане на съдебен контрол върху дисциплинарните производства срещу редови адвокати.
Моля, за Вашето становище по следните БЛИЦ ВЪПРОСИ
1/. Фактическа обстановка:
Дисциплинарната преписка №170/2018 год. е образувана по Молба вх.№2547/12.04.2018 год., подадена от ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА-МАРКОВА- в качеството й на ПРЕДСЕДАТЕЛ на „НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ /НБПП/ срещу адв. Райна Иванова Аврамова за извършване на нарушение на чл.40, ал.1 и ал.4, чл.42, ал.1 от ЗАдв и чл.3, ал.3 от ЕКА.
На дата 17.04.2018 година, от страна на длъжностните лица се връчва писмено уведомление, че срещу адв. Р.Аврамова пред Софийски адвокатски съвет е постъпил сигнал от госпожа Елена Чернева-Маркова – Председател на НБПП и ако желае спазвайки разпоредбата на чл. 137, ал. 1 от ЗА, може да подаде обяснения в седмодневен срок от получаването на уведомлението.
На адв. Р.Аврамова е предоставена възможност да се запознае с текста на сигнала подаден от госпожа Чернева-Маркова и вменените й със същия провинения, които да е извършила в качеството й на адвокат.
В законовоопределения срок – на дата 17.04.2018 година пред САС са изготвени и подписани от адвоката ОБЯСНЕНИЯ с вх.№2771 в които взема становище по вменените й обвинения, а именно: за допуснати нарушения на разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 4 и чл. 42, ал.1 от Закон за адвокатурата, както и за нарушение на чл. 3 ал. 3 от Етичен кодекс на адвоката.
При запознаване с връченото на 21.09.2018 година - Дисциплинарно обвинение и призовка за първо съдебно заседание по дисциплинарно дело №216/2018 г. по описа на Дисциплинарен съд при Софийска адвокатска колегия, адв. Р.Аврамова установява, че с връченото й Дисциплинарно обвинение й се вменява извършване на нарушение на задължения, визирани в текста и на чл. 42 ал.4 от Закон за адвокатурата и на чл. 25 ал. 1 и ал. 2 от Етичен кодекс на адвоката!
На основание чл.138, ал.1 от ЗАдв Председателят на дисциплинарния съд – Светлозар Златанов е образувал горепосоченото дисциплинарно дело №216/2018 год. и е определил състава на дисциплинарния съд, както следва:
Първи състав:
Председател: адв. Вера Даскалова
Членове: адв. Емил Йошев
адв. Валентин Маринов

Всички членове на така определения състав на дисциплинарния съд СА ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НА „НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ /НБПП/, което на практика означава, че същите са в зависимост от НБПП /респ.неговият Председател – ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА-МАРКОВА/ на основание чл.39 във вр. чл.37, ал.2 и ал.3 във вр. с чл.33, ал.5, чл.26, ал.2 във вр. ал.1 от Закона за правна помощ /ЗПП/, което поставя под съмнение БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА ИМ, предвид обстоятелството, че сигналът е подаден и дисц.обвинение внесено за разглеждане по молба на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на НБПП-Елена Чернева-Маркова.
Всеки един от тримата - адв.Вера Даскалова, адв.Емил Йошев и адв.Валентин Маринов САМ ЗА СЕБЕ СИ Е ЗНАЕЛ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО и въпреки това НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ вмененото му от ЗАдв ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЕ ОТВЕДЕ САМ, което само по себе си е още един признак за съмнение в безпристрастността им.

2/. Въпроси:
* Допустимо ли е вменяване на нарушение да се извършва едва с връчването на обвинението, без да е дадена възможност на обвинената страна преди това да изрази становище и/или позиция и да реализира защитата си?
* Следва ли да се дава ход на дисциплинарно дело № 216/2018 година по описа на Дисциплинарен съд при САК, или същото следва да се прекрати и върне на докладчика, изготвил и внесъл обвинението с даване на задължителни указания по прилагането на закона, а именно – за извършване на допълнителна проверка по ВСИЧКИ вменени нарушения на ЗА и ЕКА, с осигуряване на възможност обвинената страна да вземе становище по ВСЯКО ЕДНО от тях, по правилата на чл. 137 а. 1 от ЗА, и едва след това да се изготви нов доклад, който да се докладва за обсъждане и грасуване от САС по реда на чл. 137 ал. 5 от ЗА?
*Длъжнни ли са членовете от състава на дисциплинарния съд да се отведат от разглеждане на дисциплинарното дело?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно