Поощрен е с отличие "личен почетен знак: първа степен – златен"
15:37
23Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2 от Закона за съдебната власт, поощри Атанас Димитров Гичев – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура...

15:30
34"България възприема като важна отговорност предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз и като шанс да задълбочим и подобрим сътрудничеството си с партньорите си в общността". Това е заявил президентът Румен Радев, който...

15:09
37Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Николай Йорданов Попов – прокурор в Софийска районна прокуратура, от заеманата длъжност...

Те ще заемат длъжността "съдия" в Софийския районен съд
17 октомври
345Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.160 във връзка с чл.243 от Закона за съдебната власт, назначи четирима младши съдии на длъжност "съдия" в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване в...

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането
17 октомври
123Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Бургас, за увеличаване на щатната численост на съда с една длъжност "съдия" по реда на чл. 194, ал. 1...

Административен ръководител става Петър Петров
17 октомври
78Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, определи Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд – Трън, за изпълняващ функциите "административен ръководител –...

Решението взе съдийската колегия на ВСС
17 октомври
12Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила относно критериите и субектите, които имат компетентност да правят предложения за назначения на изпълняващ функциите...

17 октомври
116По искане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), основано на предложение от заместниците на председателя и ръководители на Гражданската и Търговската колегии, в съда бе образувано Тълкувателно дело № 6/2017 г. с искане за...

16 октомври
36На 6 октомври тази година, в Скопие, беше подписано споразумение за сътрудничество между Съюза на съдиите в България и Сдружението на съдиите в Македония. Спогодбата е подписана от председателя на УС на ССБ Атанас Атанасов и...

05 октомври
917
1Пленумът на Висшия съдебен съвет временно разреши битовите проблеми на новите членове на съвета и на комисиите за атестирането и конкурсите. Предложението дойде от главния прокурор Сотир Цацаров. А то е ВСС да даде съгласие...