За миналата година
39 дисциплинарни производства е образувала съдийската колегия на ВСС
Три от тях са приключили с наложено наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност"
 
13 февруари 2018, 13:04 | | Видяна: 544
 
 

През 2017 година съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) е образувала 39 дисциплинарни производства. Това стана ясно днес, след като съдебните кадровици приеха за сведение отчет за дейността на комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС" (КДДВИВСС) за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., както и информацията за образуваните и неприключили наказателни производства срещу съдии към 30.11.2017 г.

Към отчетния период общият брой на неприключилите производствата са 13, като за 11 от тях няма образувано дисциплинарно производство във връзка с воденото наказателно производство. С решения на Съдийската колегия срещу един магистрат е образувано дисциплинарно производство, което е спряно до приключване на наказателното производство, а 7 съдии са отстранени временно от длъжност до приключване на наказателното производство.

През изминалата година са образувани 39 дисциплинарни производства като предложенията за налагане на дисциплинарно наказание по 12 от тях са направени от административния ръководител, по 13 от по-горестоящия административен ръководител и по 14 от Инспектората към ВСС. Дисциплинарните дела са образувани срещу 27 съдии, като някои имат повече от едно дисциплинарно дело. През 2017 г. са приключени 13 дисциплинарни производства по чл. 316 от ЗСВ образувани и през предходни периоди, като едно е прекратено, а решенията по пет дела са влезли в сила. Останалите са оспорени пред ВАС. Съдийската колегия не е наложила дисциплинарни наказания по пет дисциплинарни производства, а три са приключили с наложено наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност".

Дисциплинарно наказание "забележка" е наложено по две дисциплинарни производства. С наказание "намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години" е приключило едно дисциплинарно производства, както и с наказание понижаване в ранг в същия орган на съдебната власт за срок от една до три години.

През отчетния период са разгледани 9 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания на съдии. От тях с решения на съдийската колегия са отменени 4 наказания "забележка", наложени със заповед на административния ръководител, като с решение на колегията една заповед не е потвърдена. Общо четири са потвърдените наказания "забележка" наложени със заповед на административен ръководител.

През 2017 г. в администрацията на ВСС са постъпили и приети за сведение общо 17 заповеди на административни ръководители за обръщане на внимание на съдии.

През периода Комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС" към съдийската колегия е разгледала 80 броя актове по планови, контролни и тематични проверки, извършени от ИВСС в районни, окръжни, военни, административни и апелативни съдилища и 68 броя проверки по сигнал, извършени от ИВСС в районни, окръжни и административни съдилища. По констатираните в актовете пропуски в дейността на проверявания орган Комисията е изискала и разгледала 122 броя информация от административните ръководители за изпълнението на мерките, дадени в акта, както и от ИВСС. Комисията е разгледала четири доклада с данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по глава трета "а" от ЗСВ, за периода 01.10.2016 г. – 30.09.2017 г. и четири отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета "а" от ЗСВ, за същия период.