КС обяви за противоконституционни две разпоредби в НПК
Присъствието на адвокат на разпоредително заседание е задължително
С касационна жалба и протест могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство
 
09 октомври 2018, 15:12 | | Видяна: 1740
 
 

Присъствието на адвокат на разпоредителното заседание е задължително – това реши Конституционният съд (КС) като обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) в частта "в случаите на чл.94, ал.1" (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2018 г.), атакувана от Висшия адвокатски съвет заедно с още 19 други разпоредби, които влязоха в сила на 5 ноември м.г.

По искането на адвокатурата КС реши още, че чл. 351, ал. 2 от НПК противоречи на основния закон, вследствие на което отново с касационна жалба и протест могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

Конституционните съдии с мнозинство от девет гласа обаче отхвърлиха искането на адвокатурата за установяване на противоконституционност на: чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал. 5; чл. 227, ал. 5; чл. 248а и чл. 252, ал. 2 в частта "или, когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт"; чл. 358, ал. 2; чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6;  чл. 336, ал. 1, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3; чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1 и чл. 360, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2018 г.).

С девет срещу един гласа Конституционният съд отклони като недопустимо и искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на: чл. 50 и чл. 81, ал. 3, в частта "или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия" и чл. 63, ал. 2, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2018 г.) и прекрати делото в тази му част.