Съдия Аксиния Атанасова, председател на РС-Костинброд:
Гледаме положително на прехвърлянето на дела от СРС към нашия съд
Откомандироване на съдиите от по-големите съдилища и увеличаване на натовареността на районните магистрати би довело до повишаване качеството на правосъдието, смята административният ръководител на съда в Костинброд
 
15 октомври 2018, 07:56 | Цветелина Янкова | Видяна: 1006
 

Сградата на Районния съд в Костинброд

 

На 25 септември членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложиха приемането на решение по предложението на кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков за промяна на границите на съдебни райони около столицата, с цел прехвърлянето на дела от Софийския районен съд (СРС) в районните съдилища в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков.

В интерес на дебата, "Правен свят" потърси становището на административните ръководители на четирите съдилища, които по изчисления на вносителите на предложението, би трябвало да поемат разглеждането на около 6078 дела.

Най-голямо увеличение на натовареността, ако идеята бъде подкрепена от съдебните кадровици, ще има в РС-Костинброд, който ще трябва да поеме 3601 дела от СРС. Председателят на РС-Костинброд съдия Аксиния Атанасова в интервю за Цветелина Янкова. 

Госпожо Атанасова, какво е вашето становище относно предложението на членовете на ВСС Марчева и Кояджиков?

При вземане  на решение за промяна границите на съдебните райони на районните съдилища трябва да се вземат предвид две основи начала: повишаване качеството на правосъдие и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти. В качеството си на административен ръководител на Районен съд – Костинброд становището ми по направеното предложение от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева е положително. По този начин ще се повиши качеството на правосъдието, осъществявано от районните съдилища, без да се засяга достъпът на гражданите до правосъдие.

Първоначалните прогнози сочат, че в ръководения от Вас съд вероятно ще постъпят над 3600 нови дела, значително повече отколкото се предвижда да отидат в останалите три съдилища, за които се предлага преразпределение. Какво е обяснението за това?

Съдебният район на Районен съд – Костинброд включва гр. Костинброд и селата в община Костинброд, гр. Годеч и селата в община Годеч. По щат съдиите в Районен съд – Костинброд са 5 бр., към момента 2 бр. съдии са командировани в Софийски окръжен съд. Натовареността на съда към края на 2017 г. е 51.70 % към делата за разглеждане и 45,21%  към свършените при отработени 36 човекомесеца. Към края на първото шестмесечие на 2018 г. натовареността е 53,22%  към делата за разглеждане и 41,44 към свършените при отработени 16 човекомесеца. Натовареността на съдиите и съдилищата е въпрос от първостепенна важност. 

Натовареността на органите на съдебната власт е водещо начало, равномерната натовареност е само едно от условията за постигане на по-високо качество на правосъдието, с оглед осигуряване на нормални условия за работа на съдиите. Моето лично мнение, е че все пак сме колеги и трябва да бъдат разтоварени колегите от СРС.

Смятам, че цифрата е тази, тъй като Районен съд – Костинброд, като разстояние до София, е най-близък съд.  

Какъв е капацитетът на съда – колко дела мислите, че може да поемат допълнително наличните съдии?

Смятам, че ако се откомандироват 2 бр. съдии от Окръжен съд-София ще може да се поеме допълнително горецитираните дела.

Ще се справят ли съдиите от РС-Костинброд, ако делата на един магистрат се увеличат от 29 на 69? Ще има ли нужда от допълнителни щатове?

Смятам, че това е въпрос на организация. Магистратите в Районен съд - Костинброд са с необходимия опит и стаж и ще се справят адекватно с увеличения брой дела.

Ако обаче натовареността на съда се увеличи в такъв размер, вероятно ще са Ви необходими и повече съдебни служители? Има ли средства за назначаването на нови магистрати и служители?

Смятам, че на първо време със съществуващия капацитет от служители ще се справим адекватно с увеличения брой дела, който според мен не е постоянна величина, може да е по-голям, може да е по-малък от цитираната цифра.

Колко допълнителни средства смятате, че ще трябва да бъдат отпуснати върху бюджета на РС-Костинброд, за да се обезпечи адекватната работа?

На този етап не мога да отговоря. Смятам, че първоначално ще се увеличи разхода по издръжката.

Госпожо Атанасова, проблемът с неравномерното натоварване между съдилищата не е нов. Досега кадровият орган и административните ръководители решаваха този проблем с командироване и откомандироване на съдии измежду съдилищата. Прави се опит подходът с увеличаването на натовареността на определени органи на съдебната власт за първи път да се приложи на практика. Кой от двата варианта Ви се струва по-ефективен за справянето с неравномерното разпределение на дела и имате ли визия за друго решение?

Според мен по-ефективен вариант е да се откомандироват съдиите и да се прехвърлят дела.

Кой подход предпочитате да командироват в по-голям град съдии от РС-Костинброд или да Ви дадат повече дела?

Становището ми, като ръководител на ръководения от мен съд, е да се прехвърлят повече дела, които да се разглеждат от Районен съд – Костинброд.